Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

New steps in finding the potential prospects for unconventional gas reservoirs in Transylvanian Basin (Romania)

By Dan-Paul. Ştefănescu

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [292].W artykule przeanalizowano wyniki badań ekipy menedżerskiej Romgazu nad określeniem niekonwencjonalnych złóż i zasobów gazu ziemnego w Basenie Transylwanii. Jednocześnie jest to kontynuacja ubiegłorocznych obliczeń szacunkowych. W ten sposób też został zainicjowany złożony projekt nad którym obecnie pracują autorzy pracy. Dotychczasowe badania wykazały niewystarczający stopień dojrzałości materii organicznej na terenie Basenu Transylwanii, dlatego na tym etapie trudno mówić o "gazie łupkowym", można jedynie o gazie uwięzionym w skale. Metodologia zastosowana w pracy została powiększona o kolejne etapy, które opisano w artykule. Po przeanalizowaniu bazy danych, wszystkich produktywnych złóż i obszarów pomiędzy nimi, zgromadzone dane i informacje przefiltrowano koncentrując się jedynie na nowych strefach, wewnątrz znanych struktur oraz na pojedynczych otworach w strefie między złożami. Głównie, na podstawie analizy rdzeni pobranych z głębokości z ponad 2000 m oraz badań gazu o małych prędkościach lub praktycznie zerowych przepływach (suche testy) wybrano badeńskie formacje o niskiej przepuszczalności i porowatości. Dla wybranych pakietów i pojedynczych, wyizolowanych otworów oszacowano parametry petrofizyczne (porowatość, nasycenie gazem), geometryczne pod kątem powierzchni i wydajności oraz energetyczne (współczynnik objętości), w celu dalszego obliczenia zasobów początkowych z wykorzystaniem metody objętościowej. Ze względu na niepewny charakter każdego z parametrów, poza deterministycznymi obliczeniami komputerowymi zastosowano statystyczną metodę Monte Carlo, uwzględniającą wartości minimalne i maksymalne parametrów. Z przeprowadzonych badań wynika możliwość określenia gry związanej z głęboką strefą Basenu, tj. "Głębokie Centrum Basenu" i zaproponowania kilku potencjalnych rozwiązań na podstawie najbardziej korzystnych kryteriów, np. objętości, opłacalności, rdzeni i profili, seismiki 3D. Opierając się na przeprowadzonych szacunkach mamy nadzieję wdrożyć projekt pilotażowy w niedalekiej przyszłości.The present paper is considered a result of the Romgaz managerial team preoccupation for identifying unconventional gas resources and reserves in Transylvanian Basin and is also designed as a continuation of our last year assessments, In this respect was initiated a complex project in which we were involved. Because the recent studies have proved an insufficient maturity degree of the organic matter in Transylvanian Basin, so in this stage we can not speak about "shale gas", only "tight gas" category has been approached. The methodology applied in our study preparation included more steps which are briefly presented in the paper. After the inventory of our whole data base, with all the productive fields and also the areas between them, we performed a filtering of the collected data and information, focusing mainly on the new zones, inside the known structures and also on the isolated wells, located between fields. The main selection criterions were the Badenian formations, with low permeability and porosity, based on the cores analyses, located deeper at more than 2000 m, and tested with low gas flow rates. gas shows or even no flow (dry tests). For each selected packages and the individual isolated wells, we estimated the petrophysical parameters (porosity, gas saturation), geometrical ones in terms of area and net pay and energetical (the volume factor), in order to go further to computing the initial geological resources by volumetric method. Due to the uncertainty of each parameters involved, beside the computation in deterministic way, was applied the statistical method by Monte Carlo simulation, taking into account the minimum and maximum values of the parameters. The conclusions derived from our estimations, allowed to define a play associated with the deep zone of Basin "Deep Basin Center" and to propose few prospects, based on the most attractive selection criterions, in terms of volumes, net pay, cores and logs, 3D seismic, etc. As a result of our assessment, we hope to be implemented in the near future a pilot project.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: basen Transylwanii, niekonwencjonalne złoża gazu, gaz uwięziony w skale, centrum głębokiego basenu, poszukiwania. KEYWORDS: Transylvanian basin, unconventional gas reservoirs, tight gas, deep basin center, prospects

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012317106
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.