Location of Repository

Badania gleb i gruntów w rejonie miejsc wieloletniego składowania odpadów wiertniczych i poeksploatacyjnych

By Jan Macuda

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [270].W drugiej połowie XX wieku w trakcie wiercenia otworów poszukiwawczych za ropą naftową i gazem ziemnym powszechną praktyką było składowanie powstających ścieków i odpadów technologicznych w dołach urobkowych na terenie wiertni. Doły te nie były skutecznie zabezpieczone przed migracją z nich toksycznych odcieków do środowiska i wokół nich dochodziło do zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych. Zasięg i wielkość zanieczyszczenia każdorazowo były uzależnione od ilości i toksyczności składowanych w dołach urobkowych ścieków i odpadów oraz warunków geologicznych i hydrogeologicznych występujących w miejscu ich lokalizacji. Dla ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska gruntowo-wodnego, składowane ścieki i odpady były zestalane w dołach urobkowych przy wykorzystaniu różnego rodzaju materiałów wiążących. W artykule przedstawiono wyniki badań stanu jakościowego środowiska gruntowo-wodnego w obrębie dołu urobkowego zlokalizowanego na trenie KRN Grabownica, w którym składowano zestalone odpady wiertnicze i poeksploatacyjne. Wyniki badań chemicznych próbek gruntów i wód podziemnych porównano z obowiązującymi aktualnie standardami jakościowymi środowiska gruntowo-wodnego dla obszarów przemysłowych.In the second half of the 20th century the discharge fluids and technological waste produced during oil and gas exploitation were disposed in waste pits in the rig area. Those pits were poorly protected against the migration of toxic leekings to the environment, thus causing contamination of ground and groundwater. Each time the range and magnitude of contamination depended on the quantity and toxicity of waste in the pits and also geological and hydrogeological conditions near that site. To limit the negative environmental impact for water and ground the deposited waste and sewage were solidified in waste pits with the use of various binding materials. The results of qualitative analyses of the state of ground and water environment in the area of a waste pit in the oil mine Grabownica, where solidified drilling and postexploitation waste were disposed, have been presented in the paper. The results of chemical analyses of soil and groundwater samples were compared with the present quality standards for ground environment in industrial areas.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: jakość gleb i gruntów, zanieczyszczenie gleb, utylizacja odpadów, składowiska odpadów. KEYWORDS: quality of ground and soil, contamination of ground, utilization of waste, waste storing

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012317104
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.