Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Analiza dokonanej eksploatacji oraz sposobu dalszego prowadzenia robót eksploatacyjnych w polu G-7/5 O/ZG "Rudna"

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy art.: Rafał Dębkowski, Zdzisław Iwulski, Marcin Szpak.Bibliogr. s. [128].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Scharakteryzowano warunki geologiczno-górnicze prowadzonej eksploatacji, występujące w rejonie pola G-7/5. Opisano przebieg robót górniczych od momentu rozpoczęcia eksploatacji w 2002 r. Przeanalizowano wyniki prowadzonych badań i obserwacji zachowania się górotworu oraz dokonano oceny stanu zagrożenia sejsmicznego w polu. Złoże rud miedzi w polu G-7/5, zlokalizowane jest na głębokości około 870 m, w skrzydle wiszącym uskoku "Biedrzychowa". W polu wydzielono trzy bloki eksploatacyjne. Bardzo trudne warunki geologiczno-górnicze w polu, zwłaszcza w bloku "A", powodowały wielokrotne zmiany kierunku prowadzenia robót, w tym na zroby i strefy upodatnione. Obecnie prowadzone są roboty likwidacyjne w bloku "A" i roboty rozcinkowe w bloku "B", które uruchomiono w sierpniu 2010 roku. Ze względu na poziom aktywności można wyróżnić trzy okresy podczas prowadzonej eksploatacji od października 2009 do września 2010 roku, które odpowiadają specyfice prowadzonych robót wybierkowych oraz stosowanej profilaktyce zagrożenia sejsmicznego. Lokalizacja ognisk silnych wstrząsów wskazuje, że większość z nich występowała w liniach uskoków, przebiegających przez strefę roboczą pola G-7/5 oraz na krawędziach prowadzonej rozcinki złoża. Dotychczasowej eksploatacji towarzyszył stosunkowo wysoki poziom zagrożenia tąpaniami i zawałami, głównie ze względu na zaangażowanie tektoniczne. SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo podziemne, metody obserwacji i pomiarów, ocena stateczności górotworu. ABSTRACT: In the paper geological and mining technology conditions in "G-7/5" panel of Rudna Cooper Mine was described. The mining process started in 2002 is presented as well. The results of rock mass observations and measurements were characterized and seismic hazard in "G-7/5" panel was evaluated. Ore body in "G-7/5" panel is located at a depth of 870 m in the downthrown side of "Biedrzychowa" fault. "G-7/5" panel is composed of three smaller excavation blocks. Hard geological and mining conditions in this panel, especially in block "A", often result in mining direction changes e.g. toward old workings and yielding zones. At present in block "A" liquidation works are carried out. In block "B" face-entry drivage was started in August 2010. Depending on activity level, during mining in that area between October 2009 and September 2010, three different periods can be distinguished. They correspond with the specific character of mining works and prevention methods against seismic activity hazard. Location of mining tremors indicate that many of them occurred in faults lines running through the working area in "G-7/5" panel and on the block development edges. Due to tectonic dislocations in this area, mining in "G-7/5" panel was connected with relatively high level of bumps and roof falls hazard. KEYWORDS: underground mining, observations and measurements methods, rating of rock mass stability

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011317075
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.