Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Wpływ superplastyfikatora Glenium

By 

Abstract

Tyt. z nagł.Pozostali autorzy artykułu: Andrzej Gonet, Rafał Wiśniowski, Marcin Radzik.Bibliogr. s. 422-[423].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Bardzo istotny wpływ na jakość oraz skuteczność uszczelnienia kolumny rur okładzinowych ma odpowiednio zaprojektowany zaczyn uszczelniający jak również cały zabieg cementowania. Dobór parametrów zaczynu zależy od indywidualnych warunków i wymagań odwiertu przygotowywanego do zabiegu cementowania. Zaczyny uszczelniające powinny odznaczać się odpowiednimi właściwościami, aby spełniały swoje zadanie w odwiercie. Zaczyny powinny wykazywać ściśle określony czas wiązania, powinny mieć dobrą przetłaczalność przez cały okres trwania zabiegu cementacyjnego. Ich właściwości technologiczne powinny odznaczać się minimalną zmiennością pod wpływem dużych zmian temperatur oraz ciśnienia jakie panują w warunkach otworowych na znacznych głębokościach. Stwardniały kamień cementowy nie może ulegać korozji. Musi wykazywać brak przepuszczalności, duże właściwości przyczepne do przewierconych skał i rur okładzinowych. Powinien też posiadać niezmienne w czasie parametry wytrzymałościowe przez cały okres eksploatacji złoża z danego odwiertu. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu różnych koncentracji superplastyfikatora o nazwie handlowej Glenium/R SKY 503 na parametry technologiczne świeżego i stwardniałego zaczynu uszczelniającego, sporządzanego na osnowie cementu hutniczego CEM III/A 32,5 R. SŁOWA KLUCZOWE: superplastyfikatory, zaczyny cementowe, Glenium SKY 503. ABSTRACT: The quality and efficiency of sealing the casing is significantly conditioned by proper sealing slurry for the casing as well as entire cementing procedure. The selection of slurry parameters depends on individual conditions and the well to be cemented. Sealing slurries should have certain properties so that they can well perform in the well. Sealing slurries should have a strictly defined time of bonding and be pumpable oper the entire time of cementing procedure. Their technological parameters should be considerably stable in high temperatures and pressure conditions which are present at great depths. Hardened cement stone cannot be corroded, cannot be permeable. It should be adhesive to the drilled rocks and casing. It should also have time-unchangeable strength parameters over the whole period in which the field is exploited through a given well. The results of laboratory experiments on the influence of various concentrations of superplastifier Glenium/R SKY 503 on technological parameters of fresh and bonded sealing slurry based on metallurgical cement CEM III/A 32,5 R are presented in this paper. KEYWORDS: Glenium SKY 503, superplastifiers, cement slurries

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011318058
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.