Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Analiza warunków stateczności wału oporowego składowiska odpadów komunalnych oraz propozycje jego stabilizacji

By Jerzy. Flisiak

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s.215.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Na początku lipca 2004 roku, po intensywnych opadach deszczu wystąpiło obsunięcie się mas ziemnych wału oporowego składowiska odpadów komunalnych "Zoniówka II" w Zakopanem. Obsuwające się masy gruntu "zatarasowały" drogę betonową będącą jedynym połączeniem z oczyszczalnią ścieków. Całkowita utrata stateczności wału oporowego mogła doprowadzić do katastrofy budowlanej i ekologicznej, w wyniku której należałoby zamknąć składowisko odpadów, pozbawiając tym samym miasto Zakopane możliwości deponowania na nim odpadów komunalnych. Na prośbę użytkowników składowiska odpadów komunalnych wykonano ekspertyzę, która miała na celu określenie przyczyn powstania osuwiska oraz zaproponowano zabezpieczenie wału oporowego składowiska odpadów. W ramach powierzonego zadania wykonano polowe badania geotechniczne, przeprowadzono analizę stateczności samego wału oporowego oraz analizę stateczności całego składowiska wypełnionego odpadami i zrekultywowanego zgodnie z projektem wykonawczym oraz zaproponowano zabezpieczenie tymczasowe i ostateczne wału oporowego składowiska odpadów. SŁOWA KLUCZOWE: osuwiska, składowiska odpadów, badania polowe, zabezpieczenia skarp. ABSTRACT: At the beginning of 2004, after intensive rainfalls, soil masses of the retaining embankment of municipal wastes disposal "Zoniówka II" in Zakopane has slide down. Landslide blocked concrete road, which was the only link with sewage treatment plant. Entire loss of retaining embankment's stability could have conducted to geotechnical and ecological catastrophe. As a result it would be necessary to close the disposal and deprive the city Zakopane a possibility of wastes disposal. On the request of municipal wastes disposal users the expertise was made, targeted on finding a reason of landslide and offer a way to secure the retaining embankment of the disposal. The task included field geotechnical studies, analysis of the embankment's stability separately and analysis of stability assuming disposal completely filled with wastes and reclaimed according to executive project. The temporary and final protection of the retaining embankment of municipal wastes disposal has been proposed. KEYWORDS: landslides, waste disposal, field geotechnical studies, slope protection

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010319141
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.