Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Geotechniczne problemy utrzymania wyrobisk korytarzowych w złożonych warunkach geologiczno-górniczych

By Mirosław Chudek

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 163-164.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Wydobycie kopalin użytecznych metodami podziemnymi powoduje konieczność wykonania i utrzymania w określonym czasie wyrobisk korytarzowych o znacznej długości. Wyrobiska te często, w trakcie ich użytkowania, podlegają zmiennym oddziaływaniom ze strony górotworu powodowanym głównie wpływem prowadzonych robót górniczych. Ma to szczególne znaczenie w warunkach prowadzenia selektywnej eksploatacji górniczej będącej odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. W artykule, na przykładach wyrobisk korytarzowych z wybranych kopalń węgla kamiennego, przedstawiono problemy związane z warunkami utrzymania stateczności wyrobisk przygotowawczych zlokalizowanych w górotworze charakteryzującym się m.in. zmiennością budowy geologicznej wzdłuż wybiegu wyrobiska, skomplikowaną budową tektoniczną, złożonym układem zaszłości eksploatacyjnych itp. Przedstawiono przebieg zaciskania dwóch wyrobisk przyścianowych w strefie wpływu czynnego frontu eksploatacyjnego. SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo, wyrobiska przygotowawcze, stateczność, geotechniczne problemy. ABSTRACT: The output of useful minerals with underground methods causes the necessity of accomplishing and maintaining excavations in a defined time. These excavations often, when used, are liable to changeable influence of the rock strata mostly caused by the influence of mining works. It has a consequence in the conditions of selective mining exploitation which is an answer to market requisition. The paper presents problems in maintaining excavations localized in a rock strata characterized by i.e.: changing the geological structure along a shift of the analyzed excavations, complicated tectonical structure, complex layout of former exploitation etc., on the example of excavations from chosen collieries. The course of convergence of two roadways in the influence field of an active exploitation front. KEYWORDS: mining, development excavations, stability, geotechnical problems

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010319136
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.