Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Węglowe osady miocenu Kępy Swarzewskiej na wybrzeżu bałtyckim The Miocene coal deposits from the Kępa Swarzewska at the Baltic Seaside /

By Marian Wagner

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s.86-87.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Kępa Swarzewska położona jest nad Zatoką Gdańską na Pobrzeżu Kaszubskim. W zboczach Kępy, pod osadami plejstocenu, występują mioceńskie utwory węglonośne. Obserwacje nadmorskich klifów pozwoliły na wyróżnienie dwóch podstawowych kompleksów osadów węglowych w porównaniu z litostratygraficznym schematem miocenu z Niżu Polskiego: dolnomioceńskiej II wiązki pokładów węgla brunatnego i wiązki I ze środkowego miocenu. Wyróżnione piaszczyste kompleksy skalne zawierają trzy pokłady węgla brunatnego o miąższości od 0.7 do 3.1 m. Węgiel brunatny zaliczono do humusowego miękkiego węgla detrytowego, średnio zżelifikowanego o niskim stopniu uwęglenia (R/0 średnio 0.28%). Głównym jego mikroskładnikiem jest atrynit, a zawartość macerałów grup liptynitu i inertynitu jest podrzędna. Niski stopień uwęglenia oraz humusowy charakter potwierdzono w toku analiz chemicznych i technologicznych. Przy użyciu sedymentologicznych diagramów oraz cech petrologicznych określono zestaw organicznych facji w paleotorfowiskach Kępy Swarzewskiej. Były to głównie facje torfowisk niskich mszarnych i trawiastych, stale lub okresowo podtopionych, a w północnej części Kępy Swarzewskiej związanych z systemem anastomozującej rzeki. SŁOWA KLUCZOWE: Kępa Swarzewska, miocen, miękki węgiel brunatny, anastomozujący system rzeki. ABSTRACT: Kępa Swarzewska is situated in northern Poland, close to the Gdańsk Bay in the Kaszuby coastal zone. Within hill-side, the Miocen coal-bearing sediments occur under the Pleistocene deposits. The observations of the cliff walls have provided the basis of distinguishing two coaly complexes: Lower Miocene lignite grup (II), and Middle Miocene lignite group (I), comparable to the respective units of the Polish Lowland. The distinguished sandy complexes contain three lignite seams with a thickness of 0.7-3.1 m. The lignite are included into detritic lithotypes, low rank of middle gelified variety of humic coal. Atrinite is the major microcomponent of this coal. The contribution of the macerals of the liptinite and inertinite groups is subordinate. Low rank and humic character is confirmed by such the results of chemical and technological analyses. Sedimentological diagrams method was used in order to estimate the sequence of organic facies in the paleo peatbogs (marsh, swamp). In the north part of the area of the Kępa Swarzewska a sequence of sedimentation in the anostomosing fluvial system have been found. KEYWORDS: Kępa Swarzewska, miocene, lignite, anastomosing fluvial system

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008317020
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.