Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Porównanie filtracji wybranych substancji ropopochodnych w fizycznym modelu gruntu

By Zbigniew. Fąfara

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 189.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W pracy zaprezentowano wyniki analizy porównawczej filtracji pionowej wybranych substancji ropopochodnych, dla których zrealizowano pomiary migracji węglowodorów na przygotowanym laboratoryjnym stanowisku pomiarowym, po kontrolowanym rozlaniu zanieczyszczeń na powierzchni modelu gruntu. Do badań użyto etylinę bezołowiową, olej napędowy zimowy oraz ropę z kopalni "Grobla". W oparciu o wyniki pomiarów bezpośrednich dokonano oceny prędkości filtracji pionowej węglowodorów. Wartości te porównano z prędkością filtracji obliczoną według prawa Darcy'ego, gdzie jako parametry równania wykorzystano określone laboratoryjnie właściwości ośrodka porowatego oraz zmierzone i tabelaryczne właściwości rozważanych płynów. SŁOWA KLUCZOWE: filtracja, substancje ropopochodne. ABSTRACT: This paper presents results of comparative analyses of vertical filtration of chosen pertoleum hydrocarbon substances, for which were realized measurements of hydrocarbons migration on prepared laboratory measuring position. The hydrocarbon contaminants were controlled spilt on surface of the soil models. It was used ethyline, winter car fuel and petroleum from the mine Grobla for research. It estimates of vertical filtration velocity of hydrocarbons based on results of direct measurements. It compares these values with velocity of filtration calculated according to the Darcy law, where it was approved laboratory properties of porous media and measure or tabular properties considered hydrocarbon substances. KEYWORDS: filtration, hydrocarbons

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2007315045
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.