Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona
Not a member yet
  26212 research outputs found

  Portada y créditos

  No full text

  El impacto de los mecanismos de gobierno corporativo en la creación de valor en las empresas familiares: evidencia a partir de una economía emergente

  No full text
  El govern corporatiu (GC) és un sistema pel qual es dirigeixen i es controlen les empreses. Mitjançant els seus mecanismes, assegura uns nivells òptims d'eficiència, aprofita les oportunitats i evita conflictes d'interessos entre consellers, accionistes i grups d'interès. Els estudis mostren una relació positiva entre el CG i el rendiment, però s'han realitzat en països desenvolupats amb entorns legals i econòmics estables. Així, la CG contribueix a la creació de valor (VC) de les empreses. Però a les empreses familiars, la concentració de poder resultant de la superposició dels seus subsistemes (família, empresa i propietat) influeix en el funcionament de la CG, i probablement, de la VC. Establir objectius, supervisar els resultats o controlar el rendiment poden ser algunes de les seves formes. Però en desconeixem la influència als països emergents.L'objectiu de l'estudi és analitzar empíricament la contribució financera dels mecanismes de GC al VC de les empreses familiars cotitzades en una economia llatinoamericana. Els resultats mostren la importància de la mida del consell d'administració, la participació dels consellers independents i la dualitat del conseller delegat. Totes aquestes últimes són importants, tenint en compte l'alta representació de les empreses familiars, la seva tradicional concentració de poder, el nivell de debilitat legal o reglamentària, la incertesa i inestabilitat de les condicions del mercat. L'estudi és rellevant per la manca d'evidència als mercats emergents.Corporate governance (CG) is a system by which firms are directed and controlled. Through its mechanisms, it ensures optimal levels of efficiency, exploits opportunities, and prevents conflicts of interest between directors, shareholders, and stakeholders. The studies do show a positive relationship between CG and performance, but they are conducted in developed countries with stable legal and economic environments. Thus, CG contributes to the value creation (VC) of the firms. But in family firms, the concentration of power resulting from the overlapping of its subsystems (family, business, and ownership) influences the functioning of CG, and probably, VC. Setting goals, monitoring results, or controlling performance can be some of its forms. But we do not know the influence in emerging countries.The aim of the study is to empirically analyze the financial contribution of CG mechanisms to the VC of listed family firms in a Latin American economy. The results show the importance of the size of the board of directors, the participation of independent directors, and the duality of the chief executive officer. All the latter are important, considering the high representation of the family firms, their traditional concentration of power, the level of legal or regulatory weakness level, the uncertainty and instability of market conditions. The study is relevant due to the lack of evidence in emerging markets.El gobierno corporativo (GC) es un sistema por el que se dirigen y controlan las empresas. Mediante sus mecanismos asegura unos niveles óptimos de eficiencia, aprovecha las oportunidades y evita conflictos de intereses entre consejeros, accionistas y grupos de interés. Los estudios muestran una relación positiva entre el CG y su rendimiento, pero se han realizado en países desarrollados con entornos legales y económicos estables. Así, la CG contribuye a la creación de valor (VC) de las empresas. Pero en las empresas familiares, la concentración de poder resultante de la superposición de sus subsistemas (familia, empresa y propiedad) influye en el funcionamiento de la CG, y probablemente, de la VC. Establecer objetivos, supervisar los resultados o controlar su rendimiento pueden ser algunas de sus formas. Pero desconocemos su influencia en los países emergentes.El objetivo del estudio es analizar empíricamente la contribución financiera de los mecanismos de GC en el VC de las empresas familiares cotizadas en una economía latinoamericana. Los resultados muestran la importancia del tamaño del consejo de administración, la participación de los consejeros independientes y la dualidad del consejero delegado. Todas estas últimas son importantes, dada la alta representación de las empresas familiares, su tradicional concentración de poder, el nivel de debilidad legal o reglamentaria, la incertidumbre e inestabilidad de las condiciones del mercado. El estudio es relevante por la falta de evidencia en los mercados emergentes

  REQUISITOS Y HABILIDADES PARA LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ESPAÑA: ¿QUÉ BUSCAN LOS EMPLEADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS? COMPETENCIAS Y EMPLEADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  No full text
  La Traducció i Interpretació en els Serveis Públics (TISP) forma part de de l'àmbit professional i acadèmic de la traducció i interpretació (T&I) i té un paper fonamental per a facilitar la comunicació entre els usuaris de serveis públics i els diferents proveïdors d'aquests serveis públics. Aquest àmbit és molt variat i no sols engloba diferents sectors sinó també la realització de diferents modalitats de T&I i funcions. Conèixer la varietat de sortides professionals amb els seus requisits i les seves diferències per sectors és una necessitat primordial per a professionals, organitzadors de programes i alumnat que es forma per a treballar en aquest àmbit. A més, és essencial determinar les competències que busquen els ocupadors en els potencials candidats per a introduir-se en el mercat laboral de la TISP tenint en compte aquests sectors i les diferències entre cadascun. El present estudi s'emmarca en la necessitat d'aprofundir respecte a l'ocupabilitat en TISP i es proposa recopilar els requisits i habilitats específiques necessàries per a treballar en aquest àmbit. També es proposa comparar aquestes percepcions tenint en compte alguns dels seus sectors (sanitari, social i judicial) i la distinció entre el sector públic (institucions i ONG) i privat (empreses i professionals autònoms que presten serveis de traducció i/o interpretació en els serveis públics). Per a això utilitzarà els resultats qualitatius aportats a través de dues taules rodones i entrevistes complementàries a ocupadors i a traductors i intèrprets de diferents àmbits de la TISP.Public Service Interpreting and Translation (PSIT) is part of the professional and academic field of translation and interpreting (T&I) and plays a key role in facilitating communication between the users of public services and the various providers of those public services. This field is very varied and encompasses not only different sectors but also the performance of different T&I modalities and functions. Knowledge of the variety of career opportunities with their requirements and their differences by sectors is an essential need for professionals, programme organisers and students training to work in this field. In addition, it is essential to determine the competences that employers are looking for in potential candidates to enter the PSIT labour market, considering these sectors and the differences between them. This study is framed by the need to go deeper regarding employability in PSIT and proposes to collect the specific requirements and skills needed to work in this field. It also proposes to compare these perceptions considering some of its sectors (health, social and judicial) and the distinction between the public sector (institutions and NGO) and the private sector (companies and freelance professionals who provide T&I in public services). To do so, it will use qualitative results provided through two round tables and complementary interviews with employers and translators and interpreters from different PSIT fields. La Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISP) forma parte de del ámbito profesional y académico de la traducción e interpretación (T&I) y tiene un papel fundamental para facilitar la comunicación entre los usuarios de servicios públicos y los distintos proveedores de esos servicios públicos. Este ámbito es muy variado y no solo engloba diferentes sectores sino también la realización de diferentes modalidades de T&I y funciones. Conocer la variedad de salidas profesionales con sus requisitos y sus diferencias por sectores es una necesidad primordial para profesionales, organizadores de programas y alumnado que se forma para trabajar en este ámbito. Además, es esencial determinar las competencias que buscan los empleadores en los potenciales candidatos para introducirse en el mercado laboral de la TISP teniendo en cuenta esos sectores y las diferencias entre cada uno. El presente estudio se enmarca en la necesidad de profundizar con respecto a la empleabilidad en TISP y se propone recopilar los requisitos y habilidades específicas necesarias para trabajar en este ámbito. También se propone comparar estas percepciones teniendo en cuenta algunos de sus sectores (sanitario, social y judicial) y la distinción entre el sector público (instituciones y ONG) y privado (empresas y profesionales autónomos que prestan servicios de traducción y/o interpretación en los servicios públicos). Para ello utilizará los resultados cualitativos aportados a través de dos mesas redondas y entrevistas complementarias a empleadores y a traductores e intérpretes de diferentes ámbitos de la TISP.&nbsp

  Gastronomic tourism on the rise. Profile of the gastronomic tourist in Cuenca (Ecuador)

  No full text
  The main objective of this research was to identify whether gastronomic tourism is developed in the city of Cuenca (Ecuador), next to other questions such as: what is the profile of the gastronomic tourist, tourist resources associated with local gastronomy, level of tourist satisfaction, and economic contribution of gastronomic tourism. A mixed research method supported by the SPSS statistical program was used to evaluate the reliability, level of correlation of variables and other statistical techniques to validate the results found. It should be noted that gastronomic tourism is indeed being developed, in spite of the existence of a limited offer of products of this type of tourism. However, the economic contribution is very significant. In addition, and as a fundamental contribution, the results presented will serve as a reference for the generation of projects and plans in the short or long term, which will allow the consolidation of Cuenca as a gastronomic tourist destination.Identificar si en la ciudad de Cuenca (Ecuador), se desarrolla un turismo gastronómico fue el principal objetivo de la presente investigación, acompañado de otras interrogantes como ¿cuál es el perfil del turista gastronómico?, recursos turísticos asociados a la gastronomía local, grado de satisfacción turística, y contribución económica del turismo gastronómico. Se utilizó un método de investigación mixto apoyado del programa estadístico SPSS, que permitió evaluar la fiabilidad, grado de correlación de variables y otras técnicas de naturaleza estadísticas para dar validez a los resultados encontrados. Se destaca que, efectivamente, sí se desarrolla un turismo gastronómico, a pesar de existir una limitada oferta de productos propios de esta tipología turística. Sin embargo, la contribución económica es muy significativa. Además, y como aporte fundamental, los resultados expuestos servirán de referencia para la generación de proyectos y planes a corto o largo plazo, que permitan la consolidación de Cuenca como un destino turístico gastronómico

  Novos cenários da Geografia das Fintechs no Brasil. A disputa territorial pelo mercado de serviços

  No full text
  Aquest article és el resultat d'una investigació recent sobre l'expansió, en territori brasiler, de les estructures virtuals d'acumulació produïdes per empreses que utilitzen tecnologies financeres de comptabilitat pública distribuïda peer-to-peer (P2P), també anomenades fintechs. L'elaboració d'aquest article va requerir l'execució dels objectius següents: a) analitzar com la competència i la disputa per nous mercats i serveis financers influeixen en l'expansió territorial de les fintechs; b) explicar com es distribueixen les àrees de prestació de serveis d'aquestes empreses; c) analitzar com i on es produeix el creixement de les empreses que consumeixen tecnologies blockchain; i, d) investigar com els processos de competència, distribució, expansió i creixement estan alterant i reestructurant l'oferta i la demanda de serveis financers al Brasil. Per al desenvolupament metodològic d’aquesta investigació s’han adoptat tres procediments: 1r.. Realitzar una enquesta bibliogràfica en l'àmbit de la geografia sobre els canvis produïts en les relacions soci espacials per l'ús de la tecnologia blockchain en les activitats econòmiques; 2. Consultar diverses bases de dades sobre empreses que són clients de la tecnologia blockchain a Brasil; 3. Analitzar com els llocs web de publicació, que estan directament o indirectament vinculats a grans grups financer-empresarials, avaluen el rendiment dels bancs tradicionals i les noves fintechs, usuaris de la tecnologia blockchain. S'espera que aquesta recerca contribueixi a oferir una visió integral del sorgiment i l'expansió de nous serveis financers implementats per fintechs a Brasil.This article is the result of a recent investigation into the expansion, in Brazilian territory, of virtual structures of accumulation produced by companies that use peer-to-peer distributed public accounting (P2P) financial technologies, also called fintechs. The preparation of this article required the execution of the following objectives: a) analyze how competition and dispute for new markets and financial services influence the territorial expansion of fintechs; b) explain how the service provision areas of these companies are distributed; c) analyze how and where the growth of companies that consume blockchain technologies occurs; and, d) investigate how the processes of competition, distribution, expansion and growth are altering and restructuring the supply and demand of financial services in Brazil. For the methodological development of this research, three procedures were adopted: 1st. Carry out a bibliographic survey within the scope of geography on the changes produced in socio-spatial relations using blockchain technology in economic activities; 2nd. Consult several databases on companies that are customers of blockchain technology in Brazil; 3rd. Analyze how publishing websites, which are directly or indirectly linked to large financial-business groups, evaluate the performance of traditional banks and new fintechs, users of blockchain technology. Therefore, it is expected that this research will contribute to offering a comprehensive vision of the emergence and expansion of new financial services implemented by fintechs in Brazil.Este artículo es resultado de una investigación reciente sobre la expansión, en territorio brasileño, de estructuras virtuales de acumulación producidas por empresas que utilizan tecnologías financieras de contabilidad pública distribuida peer-to-peer (P2P), también llamadas fintechs. Para la elaboración de este artículo se requirió la ejecución de los siguientes objetivos: a) analizar cómo la competencia y la disputa por nuevos mercados y servicios financieros influyen en la expansión territorial de las fintechs; b) explicar cómo están distribuidas las áreas de prestación de servicios de estas empresas; c) analizar cómo y dónde se produce el crecimiento de las empresas consumidoras de tecnologías blockchain; y, d) investigar cómo los procesos de competencia, distribución, expansión y crecimiento están alterando y reestructurando la oferta y la demanda de servicios financieros en Brasil. Para el desarrollo metodológico de esta investigación se adoptaron tres procedimientos: 1º. Realizar un levantamiento bibliográfico en el ámbito de la geografía sobre los cambios producidos en las relaciones socioespaciales por el uso de la tecnología blockchain en las actividades económicas; 2º. Consultar varias bases de datos sobre empresas clientes de la tecnología blockchain en Brasil; 3º. Analizar cómo los sitios web editoriales, vinculados directa o indirectamente a grandes grupos financieros-empresariales, evalúan el desempeño de los bancos tradicionales y de las nuevas fintechs, usuarias de la tecnología blockchain. Se espera que esta investigación contribuya a ofrecer una visión integral del surgimiento y expansión de nuevos servicios financieros implementados por fintechs en Brasil.Este artigo é o resultado de pesquisas recentes sobre a expansão, no território brasileiro, de estruturas virtuais de acumulação produzidas por empresas usuárias de tecnologias financeiras de contabilidade pública distribuída par-a-par (P2P), também chamadas de fintechs. A elaboração desse artigo exigiu a execução dos seguintes objetivos: a) analisar como a competição e a disputa por novos mercados e serviços financeiros influenciam a expansão territorial das fintechs; b) explicar como se dá a distribuição das áreas de prestação de serviços dessas empresas; c) analisar como e onde ocorrem o crescimento das empresas consumidoras de tecnologias blockchain; e, d) investigar como os processos de competição, distribuição, expansão e crescimento, estão alterando e reestruturando a oferta e a procura por serviços financeiros, no Brasil. Para o desenvolvimento metodológico dessa pesquisa, foram adotados três procedimentos: 1º. Realizar um levantamento bibliográfico no âmbito da geografia sobre as mudanças produzidas nas relações socioespaciais pelo uso da tecnologia blockchain das atividades econômicas; 2º. Consultar à várias bases de dados sobre empresas clientes da tecnologia blockchain no Brasil; 3º. Analisar como os sítios-webs de publicações, que direta ou indiretamente estão vinculadas à grandes grupos financeiros-empresariais, avaliam o desempenho dos bancos tradicionais e das novas fintechs, usuárias da tecnologia blockchain. Assim, espera-se que essa pesquisa venha contribuir para oferecer uma visão abrangente, sobre o surgimento e a expansão de novos serviços financeiros implementados pelas fintechs no Brasil

  Exploradores, audaces, vacilantes y herméticos: dinámicas N-Helix y comportamientos de colaboración en empresas familiares de América Latina

  No full text
  Aquesta recerca pretén explorar el comportament col·laboratiu de les empreses familiars en funció dels seus socis, l'objectiu de la cooperació, la seva posició en el mercat i la intensitat de la competència. Aquesta investigació empra un enfocament N-Helix i implementa una anàlisi de correspondència múltiple en una mostra de 127 empreses familiars xilenes de diferents edats, mides i indústries. Segons els seus comportaments de col·laboració, l'anàlisi de dades proposa que les empreses familiars es puguin agrupar en quatre grups: exploradors, audaços, vacil·lants i hermètics. Aquests clústers es defineixen principalment pel nombre de col·laboradors i els objectius de la col·laboració. A més, s'han identificat associacions col·laboratives Triple Hèlix i diàdiques en explorar el comportament cooperatiu de les empreses familiars. Aquests resultats de la recerca tenen implicacions per entendre la dinàmica de col·laboració de les empreses familiars i analitzar els problemes estratègics crítics que es troben en el comportament col·laboratiu de les empreses familiars.This research aims to explore the collaborative behavior of family firms based on their partners, the objective of cooperation, their market position, and the intensity of competition. This research used a N-Helix approach and implemented a multiple correspondence analysis in a sample of 127 Chilean family businesses of different ages, sizes, and industries. According to their collaboration behaviors, the data analysis proposes that family firms may be grouped into four clusters: explorers, audacious, hesitant, and hermetics. These clusters are defined principally by the number of collaborators and the goals of the collaboration. Additionally, Triple Helix and dyadic collaborative partnerships have been identified when exploring the cooperative behavior of family firms. These research findings have implications for understanding the dynamics of family firms' collaboration and analyzing the critical strategical issues found in family firms' collaborative behavior.Esta investigación tiene como objetivo explorar el comportamiento colaborativo de las empresas familiares en función de sus socios, el objetivo de la cooperación, su posición en el mercado y la intensidad de la competencia. Esta investigación usa un enfoque N-Helix e implementa un análisis de correspondencias múltiples en una muestra de 127 empresas familiares chilenas de diferentes edades, tamaños e industrias. Según sus comportamientos de colaboración, el análisis de los datos propone que las empresas familiares pueden agruparse en cuatro grupos: exploradoras, audaces, vacilantes y herméticas. Estos clústeres se definen principalmente por el número de colaboradores y los objetivos de la colaboración. Además, se han identificado asociaciones de colaboración diádica y de triple hélice al explorar el comportamiento cooperativo de las empresas familiares. Los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones para comprender la dinámica de la colaboración de las empresas familiares y analizar las cuestiones estratégicas críticas que se encuentran en el comportamiento colaborativo de las empresas familiares

  Representaciones sociales y cambio climático en la Geografía escolar. Un estudio de caso desde la formación del profesorado

  No full text
  Esbrinar els motius pels quals els coneixements científics sobre el canvi climàtic no arriben a les aules escolars és el principal objectiu d'aquest treball. Per a això, en aquest treball s'avalua la producció científica del saber acadèmic. I, a continuació, es contrasta aquest saber amb el qual entén i proposa el professorat en actiu i en formació de Geografia i Història d'Educació Secundària. Es presenta un estudi de cas de la Universitat de València (UV, Espanya) dins del model ex postfacto, que permet conéixer les tendències que es manifesten en el comportament de les persones que es dedicaran a la docència en aquest àmbit. S'ha utilitzat una mostra representativa amb el professorat en formació (Màster d'Educació Secundària) i del professorat en exercici (grup Gea-Clío), a partir de l'ús de qüestionaris, entrevistes i grups focals. Els resultats apunten a la pervivència dels estereotips del coneixement vulgar que condicionen la representació social de la funció docent en les expectatives del futur professorat; dues terceres parts dels participants indiquen la contaminació com l'origen del calfament global i, respecte a les conseqüències, destaquen quatre principals: extinció d'espècies, augment de la temperatura global, desastres naturals i el desgel. En el cas del professorat en actiu, el que s'observa és un predomini dels mateixos factors antropogènics, però es donen matisos i, sobretot, una referència a la manera d'informar-se. Com a conclusió, les concepcions derivades dels hàbits i sentit pràctic de l'ensenyament condicionen l'aprenentatge de les informacions de fets conceptuals. Una situació que es repeteix de manera rutinària si no es corregeixen estes tendències.Finding out the reasons why scientific knowledge about climate change does not reach school classrooms is the main objective of this work. To this end, this research evaluates the scientific production of academic knowledge. And then, this knowledge is contrasted with that understood and proposed by active and in-training teachers of Geography and History of Secondary Education. A case study of the University of Valencia (UV, Spain) is presented within the ex post facto model, which allows us to know the trends that are manifested in the behavior of people who are going to dedicate themselves to teaching in said field. A representative sample has been used with teachers in training (Master of Secondary Education) and teachers in practice (Gea-Clío group), using questionnaires, interviews, and focus groups. The results point to the survival of stereotypes of vulgar knowledge that condition the social representation of the teaching function in the expectations of future teachers; two thirds of the participants indicate pollution as the origin of global warming and, regarding the consequences, four main ones stand out: extinction of species, increase in global temperature, natural disasters and melting ice. In the case of active teachers, what is observed is a predominance of the same anthropogenic factors, but there are nuances and, above all, a reference to the way of obtaining information. In conclusion, the conceptions derived from the habits and practical sense of teaching condition the learning of information about conceptual facts. A situation that repeats itself routinely if these trends are not corrected.Averiguar los motivos por los cuales los conocimientos científicos sobre el cambio climático no llegan a las aulas escolares es el principal objetivo de este trabajo. Para ello, en este trabajo se evalúa la producción científica del saber académico. Y, a continuación, se contrasta dicho saber con el que entiende y propone el profesorado en activo y en formación de Geografía e Historia de Educación Secundaria. Se presenta un estudio de caso de la Universitat de València (UV, España) dentro del modelo ex post facto, que permite conocer las tendencias que se manifiestan en el comportamiento de las personas que se van a dedicar a la docencia en dicho ámbito. Se ha utilizado una muestra representativa con el profesorado en formación (Máster de Educación Secundaria) y del profesorado en ejercicio (grupo Gea-Clío), a partir del empleo de cuestionarios, entrevistas y grupos focales. Los resultados apuntan a la pervivencia de los estereotipos del conocimiento vulgar que condicionan la representación social de la función docente en las expectativas del futuro profesorado; dos terceras partes de los/as participantes indican la contaminación como el origen del calentamiento global y, respecto a las consecuencias, destacan cuatro principales: extinción de especies, aumento de la temperatura global, desastres naturales y el deshielo. En el caso del profesorado en activo, lo que se observa es un predominio de los mismos factores antropogénicos, pero se dan matices y, sobre todo, una referencia a la forma de informarse. Como conclusión, las concepciones derivadas de los hábitos y sentido práctico de la enseñanza condicionan el aprendizaje de las informaciones de hechos conceptuales. Una situación que se repite de forma rutinaria si no se corrigen estas tendencias

  Menores de edad expuestos a situaciones de violencia de género en su unidad familiar. Intervención desde el Trabajo Social. El caso de la comunidad autónoma de La Rioja.

  No full text
  La violència de gènere ha passat de ser una realitat oculta a un problema de caràcter social i públic. No obstant això, continua sent una realitat poc visible i documentada aquella en la qual es troben els nens i nenes que, sense ser aparentment objecte de violència, estan igualment exposats a les conductes agressives que s’exerceixen en el seu sistema familiar. Es fa necessari, per tant, posar de manifest les situacions d’aquests/es menors d’edat que han crescut en un ambient negligent que ha obstaculitzat el seu desenvolupament normalitzat, amb greus repercussions en les seves diferents àrees vitals. A fi de contribuir a aquest objectiu, s’ha dut a terme un estudi exploratori a partir de la realització i l’anàlisi d’entrevistes semiestructurades a treballadores socials que intervenen amb famílies afectades per la violència de gènere, tenint com a finalitats indagar les situacions i conseqüències de l’exposició dels menors a la violència de gènere, així com també exposar el paper de la professió del Treball Social en aquesta problemàtica social. Els resultats revelen l’existència a Espanya de serveis bàsics i especialitzats que aborden els diferents conflictes que sorgeixen en el si d’una família, també que el patró de resposta d’aquests nens/es exposats a violència de gènere no és homogeni, podent adoptar múltiples rols o conseqüències, que hauran de tenir en compte els/les professionals del Treball Social en dissenyar la intervenció. Aquest article planteja la necessitat imperiosa de millorar els canals de comunicació/coordinació entre els diferents agents socials que treballen amb infància maltractada.Gender violence has gone from being a hidden reality to a social and public problem. However, the reality of children who, without apparently being the object of violence, are equally exposed to the aggressive behaviors exercised in their family system, continues to be a reality that has not been made visible or documented. It is therefore necessary to highlight the situations of these minors who have grown up in a negligent environment that has hindered their normalized development, with serious repercussions in their different vital areas. In order to contribute to this objective, an exploratory study has been carried out by conducting and analyzing semi-structured interviews with social workers who intervene with families affected by gender violence, with the following aims: to investigate the situations and consequences of the exposure of minors to gender violence, as well as to expose the role of the Social Work profession in this social problem. The results reveal that: there are basic and specialized services in Spain that address the different conflicts that arise within a family, and that the response pattern of these children exposed to gender violence is not homogeneous, and they may adopt multiple roles or consequences, which should be taken into account by Social Work professionals when designing the intervention. This article raises the urgent need to improve communication/coordination channels between the different social agents working with abused children.La violencia de género ha pasado de ser una realidad oculta a un problema de carácter social y público. Sin embargo, sigue siendo una realidad poco visibilizada y documentada aquella en la que se encuentran los niños y niñas que, sin ser aparentemente objeto de violencia, están igualmente expuestos a las conductas agresivas que se ejercen en su sistema familiar. Se hace necesario, por tanto, poner de manifiesto las situaciones de estos/as menores de edad que han crecido en un ambiente negligente que ha obstaculizado su desarrollo normalizado, con graves repercusiones en sus diferentes áreas vitales. En aras de contribuir a este objetivo, se ha llevado a cabo un estudio exploratorio a partir de la realización y el análisis de entrevistas semiestructuradas a trabajadoras sociales que intervienen con familias afectadas por la violencia de género, teniendo como finalidades indagar las situaciones y consecuencias de la exposición de los menores a la violencia de género, así como exponer el papel de la profesión del Trabajo Social en esta problemática social. Los resultados revelan que existen en España servicios básicos y especializados que abordan los diferentes conflictos que surgen en el seno de una familia, y que el patrón de respuesta de estos niños/as expuestos a violencia de género no es homogéneo, pudiendo adoptar múltiples roles o consecuencias, que deberán tener en cuenta los/las profesionales del Trabajo Social al diseñar la intervención. Este artículo plantea la necesidad imperiosa de mejorar los canales de comunicación/coordinación entre los diferentes agentes sociales que trabajan con infancia maltratada

  Conformación de la profesionalidad del Trabajo Social chileno a 50 años del golpe de Estado.

  No full text
  La commemoració dels 50 anys del cop d’estat a Xile resulta de profund interès per al Treball Social xilè considerant les conseqüències que la dictadura cívic-militar ha deixat en els processos de conformació de la seva professionalitat. L’article presenta els resultats d’una recerca que té per objectiu general caracteritzar les conseqüències de la dictadura cívic-militar a l’actual conformació del Treball Social xilè a 50 anys del cop d’estat. Es va realitzar una recerca documental amb enfocament qualitatiu a partir d’un corpus documental organitzat temporalment des dels criteris de període dictatorial i període actual. Els resultats van ser validats a partir dels processos de triangulació de temps i fonts. Es constaten tres conseqüències de la dictadura cívic-militar a la professionalitat del Treball Social xilè; les que corresponen a una racionalitat distintiva obtinguda des de la forçada adopció d’una metodologia professional, els Drets Humans com a renovat marc ètic professional i la precarització professional. Com a conclusió pot afirmar-se que les conseqüències de la dictadura cívic-militar a la professionalitat del Treball Social són clarament reconeixibles i permeten constatar un present de llums i ombres, conformat a partir de les decisions que foren tomades en contingència front a la repressió i a les reformes estructurals que afectaren al país, i on la professió mostrà ductilitat i mirada estratègica al llarg termini per a sobreviure a l’espai universitari, al exercici i a la legitimitat social de la seva aportació especialitzada.The commemoration of the 50th anniversary of the coup d’état in Chile is of deep interest for chilean Social Work considering the consequences that the civilian military dictatorship has left on the processes of shaping its professionalism. The article presents the results of an investigation whose general objective is to characterize the consequences of the military civic dictatorship in the current shaping of the professionalism of Chilean Social Work 50 years after the coup d’état. Documentary research was carried out with a qualitative approach based on a documentary corpus organized temporarily from the criteria dictatorial period and current period. The results were validated from the processes of triangulation of time and sources. There are three consequences of the military civic dictatorship on the professionalism of Chilean Social Work, which correspond to distinctive rationality obtained since the forced adoption of a professional methodology, Human Rights as a renewed ethical professional framework and professional precarization. In conclusion it can be said that the consequences of the civilian military dictatorship on the professionalism of Social Work are clearly recognizable and allow us to see a present of lights and shadows, shaped by the decisions that were taken in contingency in the face of repression and structural reforms that affected the country and where the profession showed ductility and strategic vision in the long term to survive in the university space, in the performance and social legitimacy of its specialized contribution.La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile resulta de profundo interés para el Trabajo Social chileno considerando las consecuencias que la dictadura cívico militar ha dejado en los procesos de conformación de su profesionalidad. El artículo presenta los resultados de una investigación que tiene por objetivo general caracterizar las consecuencias de la dictadura cívico militar en la actual conformación de la profesionalidad del Trabajo Social chileno a 50 años del golpe de Estado. Se realizó investigación documental con enfoque cualitativo a partir de un corpus documental organizado temporalmente desde los criterios de período dictatorial y período actual. Los resultados fueron validados a partir de los procesos de triangulación de tiempo y de fuentes. Se constatan tres consecuencias de la dictadura cívico militar en la profesionalidad del Trabajo Social chileno; las que corresponden a una racionalidad distintiva obtenida desde la forzada adopción de una metodología profesional, los Derechos Humanos como renovado marco ético profesional y la precarización profesional. Como conclusión puede afirmarse que las consecuencias de la dictadura cívico militar en la profesionalidad del Trabajo Social son claramente reconocibles y permiten constatar un presente de luces y sombras, conformado a partir de las decisiones que fueron tomadas en contingencia frente a la represión y a las reformas estructurales que afectaron al país y en donde la profesión mostró ductilidad y mirada estratégica en el largo plazo para sobrevivir en el espacio universitario, en el desempeño y en la legitimidad social de su aporte especializado

  En búsqueda del sentido perdido desde la resistencia y la gratitud. Entrevista a Jesús Ballesteros Llompart, Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho (Universidad de Valencia, España)

  No full text
  In this interview, Jesús Ballesteros discusses transhumanism and posthumanism, analysing technological advances and their ethical implications. He also reflects on the crisis of the humanities in postmodern society and advocates their revitalisation. Ballesteros stresses the need to question the foundations of postmodernity and promote universal values based on human dignity. In short, the interview offers a concise overview of these key issues, inviting reflection on the impact of technology on human society and the importance of preserving the values of humanism in our contemporary society.En esta entrevista Jesús Ballesteros Llompart, Catedratico Emérito de Filosofía del Derecho (Universidad de Valencia, España), aborda el transhumanismo y el poshumanismo analizando los avances tecnológicos y sus implicaciones éticas. También reflexiona sobre la crisis de las humanidades en la sociedad posmoderna y aboga por su revitalización. Ballesteros destaca la necesidad de cuestionar los fundamentos de la posmodernidad y promover valores universales basados en la dignidad humana. En resumen, la entrevista ofrece una visión concisa sobre estos temas clave, invitando a la reflexión sobre el impacto de la tecnología en la sociedad humana y la importancia de preservar los valores del humanismo en nuestra sociedad contemporánea

  16,515

  full texts

  26,216

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇