Croatian Digital Thesis Repository

  Redefiniranje zapadnog dijela povijesne jezgre Trogira : diplomski rad

  No full text
  Jedan od glavnih problema povijesnih jezgri je nedostatak aktivnog gradskog života stanovništva grada te privatiziranje prostora koji opskrbljuju javne prostore, što dovodi do devastacije istih, a sve u korist turizma. Cilj projekta je definiranje zapadne zone jezgre Trogira - izmještanje nogometnog igrališta, povezivanje sjeverne i južne obale kontinuiranom šetnicom, rješenje javnih prostora, igrališta, zelenih zona

  Cosmic Education - Component of Montessory Pedagogy

  No full text
  Ovaj rad usmjeren je na temu kozmičkog odgoja kao sastavnice Montessori pedagogije. Maria Montessori je liječnica, pedagoginja i antropologinja koja je cijeli život posvetila proučavanju djece. Njezino životno djelo urodilo je plodom i postala je jedno od najpopularnijih imena u svijetu pedagogije. Maria Montessori gledala je dijete kroz suvremenu prizmu, bila je svjesna djetetovih potreba koje se mijenjaju ovisno o društvu. U današnje doba, čak 100 godina nakon utemeljenja Montessori pedagogije, njezina načela polazišna su točka za shvaćanje djetetova razvoja i odgoja. Glavni cilj ovoga rada bio je istražiti i opisati karakteristike kozmičkog odgoja kao sastavnice Montessori pedagogije. Kozmički odgoj nastao je na temelju znanstvenog promatranja prirode, kulture i društva uključujući evolucijsku teoriju. Djeca promatraju i istražuju svijet i pri tome uče kako postati odgovoran dio svijeta. Odrasli pomažu djetetu shvatiti njegovo mjesto u svemiru i na Zemlji te izgraditi međuodnose čovjeka i prirode. Pitanje „odgoja“ započinje načinima na koje će odrasli približiti djeci poimanje njihove uloge na svijetu. Samosvijest i savjest djece mogu se razviti kroz razne igre i rad primjeren njihovoj dobi. Montessori shvaća dijete kao jedinstveno živo biće koje svojim djelovanjem potpomaže harmoniju svemira. Razumijevanjem osnovnih znanja i razvijanjem zahvalnosti za sve što postoji djeca će steći odgovornost prema prirodi i kulturi u svrhu djelovanja za dobrobit čovječanstva.This study focuses on the subject of cosmic education as a component of Montessori pedagogy. Maria Montessori is a physician, pedagogue, and anthropologist who devoted her whole life to studying children. Her life work has been fruitful and she is one of the most well-known names in in the world of pedagogy. Maria Montessori looked at the child through a contemporary prism, she was aware of the changing needs of the child depending on the society. Nowadays, even 100 years after the founding of Montessori pedagogy, its principles are a starting point for understanding the child's development and upbringing. The main purpose of this study was to explore and describe the characteristics of cosmic education as a component of Montessori pedagogy. Cosmic education was born on the basis of scientific observation of nature, culture, and society, including evolutionary theory. Children watch and explore the world and learn how to become a responsible part of the world. Adults help the child understand its place in the universe and on Earth and build up the interrelationship between man and nature. The issue of "education" begins with the way in which adults will familiarize children with their role in the world. Self-awareness and conscience of children can be developed through various games and work appropriate to their age. Montessori understands the child as a uniquely live being, which through its action supports the harmony of the universe. By understanding basic knowledge and developing gratitude for all that exists, children will be responsible to nature and culture for the purpose of acting for the benefit of mankind

  Ripple effect on sport popularity in Croatian society

  No full text
  Hrvatska ima bogatu sportsku tradiciju i povijest koja postoji daleko prije njezinoga osamostaljenja (Hrvatska.eu). Hrvati su, iako ne uvijek pod svojom zastavom, obilježili povijest međunarodnog sporta osvojivši veliki broj medalja na svjetskim i europskim razinama što svjedoči o velikoj popularnosti sporta na hrvatskim prostorima. Prije osamostaljenja Hrvati su samo na Olimpijskim igrama osvojili 44 medalje, od čega je 15 zlatnih. Nakon osamostaljenja Hrvatska je prvi put nastupila na zimskim Olimpijskim igrama 1992. u Albertvilleu. Te iste godine na ljetnim Igrama u Barceloni najveći uspjeh postigla je hrvatska košarkaška reprezentacija osvojivši srebro. Od tada do zadnjih Olimpijskih igara 2018. u Pyeongchangu, Hrvatska je osvojila sveukupno 44 olimpijske medalje, među kojima je ponovno 15 zlatnih. 20. stoljeće donosi velike promjene, te se sport, originalno neprofitabilni oblik zabave i razbibrige, pretvorio u biznis. Komodifikacija1 sporta savršeno se uklopila u sustav kapitalizma i tako dala ekonomsku i tržišnu vrijednost sportu. Rastom i razvojem sporta i njegove popularnosti komodificirali su se svi njegovi aspekti

  Experimental and numerical analysis of specimens with and without stress concentrators loaded in pure bending

  No full text
  In modern development, there are various reqirements that include optimization from many aspects, while optimization itself often reqires unavoidible changes in geometry. This types of changes can significantly affect the distribution of stress in construction element and we call them the stress concentration. Due to the influence of localized maximum stress, the overall strenght of the construction element is reduced. Because of overall strenght reduction, there is a need for additional analyzes of local areas of construction element to determine safe side of calculations. While the check of critical sections of construction elements is mainly performed by numerical analysis, there are often cases where some of the input parameters important for reliable numerical analysis are unknown. For example, such parameters are considered to be: mechanical properties of material, boundary conditions, unknown external loads and other inputs required for conducting reliable numerical analysis, particulary in analysis of conceptual construction elements. In this case, experiments should be carried out. This thesis deals with the process of analyzing specimens with and without stress concentrators, loaded in pure bending, where the results obtained by analitical calculations, numerical and experimental analysis are critically commented. In addition, a detailed process of carrying out each of the above analysis and calculation is presented. The results where obtained using experimental method called digital image correlation, while results of numerical analysis where obtained using the finite element method. Also there have been given some of the possible solutions for getting qualitatively beter results

  Forklift Electric Drive

  No full text
  U radu je opisan električni viličar s istosmjernim motorom. On koristi trakcijske baterije za napajanje i silazni pretvarač za dobivanje potrebnog napona za rad sustava. Detaljno je opisan istosmjerni motor sa serijskom i paralelnom uzbudom, konstrukcija i funkcionalnost samog stroja s učinkovitosti i parametrima iskoristivosti. Istražena su komercijalna rješenja istosmjernih pretvarača koji se koriste u viličarima te je teorijsko razmatranje nadopunjeno simulacijom. Simulacijom je prikazano podešavanje napona na izlazu sklopa, odnosno kako silazni pretvarač spušta napon sa ulaza na napon koji je potreban na izlazu kako bi stroj funkcionirao.In this paper there is an electric forklift with a DC motor analysis. It uses traction batteries for power supply and step down converters to obtain the required voltage for system operation. It is detailed described a DC motor with serial and parallel excitement, construction and functionality of the machine itself with efficiency and usability parameters. Commercial solutions of DC inverters used in forklifts were investigated and theoretical considerations supplemented by simulation. The simulation shows the setting of the voltage at the output of the circuit, how the step-down inverter lowers the input voltage from the input voltage needed to operate the machine

  ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA PODRAVKA D.D. ZA RAZDOBLJE 2003-2006 GODINE

  No full text
  Rad ne sadrži sažetak

  Modeling and estimation of fundamental frequency

  No full text
  Ovaj završni rad bavi se modeliranjem i procjenom osnovne frekvencije govora na temelju seta podataka iz baze glasovnih zapisa o vremenskim prognozama VEPRAD, korištenjem programa WORLD. Rad je realiziran kroz dvije skripte get_voice.py i estimation.py u kojima se izvršava logika rezanja zvučnih glasova i modeliranje osnovne frekvencije za te zvučne glasove. U sklopu ovoga rada provedena je i analiza između različitih zvučnih glasova ovisno o njihovoj poziciji u riječi (početak, sredina, kraj), te su rezultati analize spremljeni u različite datoteke.This final paper deals with modeling and estimating fundamental frequency of speach based on the dataset from the database of weather forecast voice records VEPRAD with the help of WORLD program. Paper is realized through two scripts get_voice.py i estimation.py in which is executing the logic of slicing voiced cords and modeling their fundamental frequency. The analysis between different voiced cords based on their position in the word is also made within this final paper and the final results are stored in different files

  SUSTAV OBRAČUNA TROŠKOVA PO PROCESIMA

  No full text
  Rad ne sadrži sažetak

  Preliminary Design of Local Road : Undergraduate Thesis

  No full text
  Uz pomoć programa za projektiranje cesta AutoCAD Civil 3D izrađen je idejni projekt lokalne ceste na geodetskoj podlozi prema zadatku iz kolegija Ceste. Cesta je projektirana za godišnji dnevni promet (PGDP) od 950 vozila na dan, na brdovitom terenu. Projektna brzina ceste iznosi 30km/h. Idejni projekt je izrađen prema Pravilniku o osnovnim uvjetima za projektiranje ceste sa elementima koji zadovoljavaju važeće propise, kao i sigurnosne i estetske kriterije.A preliminary design of local road, on a geodetic basis according to the task from course „Roads“, is made using software for designing roads, AutoCAD Civil 3D. The road is designed for the annual average daily traffic (AADT) of 950 vehicles per day, on the hilly terrain. Design speed for the road is 30 km/h. Preliminary design of local road was created according to the Regulations on the basic conditions for the design of public roads with the elements that meet the applicable rules, as well as safety and aesthetic criteria

  EXTRAORDINARY DISMISSAL OF THE EMPLOYMENT CONTRACT IN THE CASE-LAW

  No full text
  Ovaj diplomski rad obrađuje tematiku otkaza ugovora o radu kao jednog od načina prestanka ugovora o radu, s naglaskom na izvanredni otkaz i pregledom sudske prakse. U prvom se dijelu rada iznose temeljna pojmovna određenja otkaza ugovora o radu, njegova načela uz kratki osvrt na redoviti otkaz ugovora o radu, njegove vrste i zakonske pretpostavke valjanosti. Drugi dio rada detaljno obrađuje izvanredni otkaz, od teorijskog dijela i zakonskih odredaba, pa sve do sudskih presuda kojima se teorija obogaćuje.This Final Thesis examines the topic of the dismissal of a labor contract as one of the ways of termination of employment contracts, with emphasis on extraordinary dismissal and the review of the court practice. The first part of the paper is concerned with the basic conceptual terms of dismissal of the employment contract, its principles and with a brief review of the regular dismissal of the employment contract, its types and the legal presumptions of validity. The second part of the work deals in details with the extraordinary dismissal, from the theoretical part and the legal provisions all the way up to the case law
  Croatian Digital Thesis Repositoryis based in HR
  Repository Dashboard
  Do you manage Croatian Digital Thesis Repository? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!

  We use cookies to improve our website.

  Learn more