Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies

  LOADING OF MEMBRANE TYPE LNG SHIP FOCUSING “AL HUWAILA“ SHIP

  No full text
  Suvremeni brodovi pokreću se naftom, a revolucija u brodarstvu prošlog stoljeća bio je početak prijevoza ukapljenog prirodnog plina morem. Kroz povijest i mnoga tehnološka postignuća i napredak, razvijali su se i usavršavali brodovi za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (LNG brodovi) koji je jedan od najvećih izvora energije koji se može naći posvuda u svijetu. Komercijalne prednosti ukapljivanja prirodnog plina uočene su početkom prošlog stoljeća od strane nekoliko naftnih kompanija. U cijelom procesu pronalaska do korištenja prirodnog plina, potrebno je znati točno određene značajke njegova prijevoza, što uključuje ukrcaj i iskrcaj ovog plina što je djelomično sama tema završnog rada. Ukapljeni prirodni plin, kada se govori o njegovom ukrcaju i prijevozu, ima određene značajke koje ga čine opasnim, te se upravo radi ovoga moraju poštivati određene procedure i pravila ukrcaja broda koji prevozi ukapljeni prirodni plin

  TYPES OF HYDROACOUSTIC POSITIONING

  No full text
  U ovom radu prikazale su se vrste hidroakustičnog pozicioniranja, objašnjeno je kako pojedini sustavi rade, te koje tehnologije su to omogućile. U uvodnom dijelu dajem pregled znanosti hidroakustike, odnosno njenih početaka, te razvoj kroz povijest. Također u ovom poglavlju iznosim relevantne podatke vezane uz znanstveni razvoj hidroakustike kao što je brzina širenja zvuka u vodi, te zašto se u vodi ne koriste elektromagnetski valovi. Detaljno su opisani uređaji koji se koriste u hidroakustičnom pozicioniranju poput transpondera koji imaju široku primjenu u sustavima za pozicioniranje, izvora zvuka (transducera) koji služi kao izvor akustičnog zvuka u sustavima za pozicioniranje, ROV vozila koja su našla veliku primjenu u raznim znanostima za istraživanje podmorja kao npr. oceanologija, geologija. Pod vrstama hidroakustičnog pozicioniranja navedeni su svi sustavi koji se koriste poput Long baseline sustava (LBL) koji ima najveću preciznost, Short baseline koji je manje precizan ali jednostavniji za postaviti, te Ultra short baseline (USBL) koji ima najmanji razmak baselinea stoga ima najmanju preciznost, ali je jako jednostavan za korištenje. Naveden je i GPS Intelligent beacon (GIB) sustav koji se smatra invertiranim LBL sustavom koji koristi tehnologiju GPS-a za pozicioniranje, te kombinirani LBL/USBL sustav sa kojim dobivamo sve prednosti obaju sustava. U sljedećem poglavlju se razmatraju poboljšanja koja su potrebna sustavima koja će omogućiti preciznija mjerenja, jednostavnost uporabe i financijske uštede. Objašnjeni su osnovni princip rada transpondera na principu laserske iterferometrije, koji će znatno poboljšati domet i preciznost ovih uređaja, a samim time i sustava u kojima se koriste

  APPLICATION OF HACCP SYSTEM ON BOARD OF VESSEL

  No full text
  Od svoga postanka čovjek vodi računa o sigurnosti hrane i njezinom utjecaju na zdravlje. U vjerskim i povijesnim tekstovima mogu se naći mnoge preporuke i pravila koja potvrđuju prednju konstataciju i koja govore u prilog brizi o zaštiti ljudi od bolesti koje se prenose hranom. U današnje vrijeme pojava interneta je značajno utjecala na povećanje znanja prosječnih potrošača o rizicima kojima je izloženo njihovo zdravlje u slučaju korištenja nezdrave i opasne hrane. Odgovore na pitanja kako zaštiti zdravlje od bolesti uzrokovanih hranom daje norma ISO 22000 koja definira sustav upravljanja sigurnošću hrane koristeći principe HACCP sustava. HACCP sustav se temelji na identifikaciji i analizi potencijalnih opasnosti vezanih uz stranu i utvrđivanju preventivnih mjera kojima se pojava rizika po zdravlje potrošača uklanja ili svodu na primamljivu mjeru. U konkretnom slučaju opasnost se definira kao bilo koji mikrobiološki, kemijski ili fizički agens koji može imati štetni utjecaj na zdravlje potrošača. HACCP sustav je znanstveno utemeljeni sustav čiji je glavni cilj zaštita hrane od raznih oblika kontaminacije. Drugim riječima to je sustav za identifikaciju, analizu i upravljanje potencijalnim opasnostima vezanih za proizvodnju zdrave hrane u svim procesima prehrambenog lanca. Na načelima HACCP sustava se temelji plan sigurnosti hrane na brodu. Plan je namijenjen pružanju sustavnog pristupa utvrđivanju specifičnih opasnosti i mjera za njihovu kontrolu kako bi se osigurala sigurnost hrane na brodu. Obuhvaća dobar dizajn, kvalitetnu gradnju, higijenske radne prakse, osposobljavanje kuhara i rukovatelja hranom, osiguranje kakvoće sirovina u skladu s odgovarajućim zakonima o sigurnosti hrane. Istovremeno na načelima HACCP sustava počivaju smjernice Codex Allementria. Smjernice Codex Alimentarius izradila je Svjetska zdravstvena organizacija jer je prepoznala važnost HACCP sustava za prevenciju bolesti uzrokovanih hranom te putem toga sustava izradila pravila o higijenskom standardu pri rukovanju hranom. Ta pravila obuhvaćaju osiguranje sigurne hrane za namjeravanu uporabu u točki potrošnjeSince its inception, one takes into account the safety of food and its impact on health. In religious and historical texts, there are many recommendations and rules that confirm the foremost constants and which are in favor of the protection of people from food-borne diseases. At present, the emergence of the internet has had a significant impact on increasing the knowledge of average consumers about the risks to their health when using unhealthy and dangerous foods. Answering questions on how to protect health from food-borne diseases is the ISO 22000 standard that defines a food safety management system using HACCP principles. The HACCP system is based on identifying and analyzing potential side-by-side hazards and identifying preventive measures that exacerbate the risk to consumer health or reduce it to a seductive measure. In this particular case, danger is defined as any microbiological, chemical or physical agent that can have an adverse effect on consumer health. The HACCP system is a scientifically based system whose main purpose is to protect food from various forms of contamination. In other words, it is a system for identifying, analyzing and managing the potential dangers associated with producing healthy food in all food chain processes. The food safety plan on board is based on HACCP principles. The plan is intended to provide a systematic approach to identifying specific hazards and measures for their control to ensure food safety on board. It includes good design, quality construction, hygienic work practices, cooker training and food handlers, quality assurance of raw materials in accordance with appropriate food safety laws. At the same time, the principles of the HACCP system are based on the Codex Allementria guidelines. Guidelines for Codex Alimentarius The World Health Organization has recognized the importance of the HACCP system for the prevention of food-borne diseases, and through it has developed rules on hygiene standards in food handling. These rules include the provision of safe food for intended use at the point of consumption on board

  HIGH VOLTAGE SHORE CONNECTION

  No full text
  Rad opisuje HSVC sustav i način povezivanja broda na kopnenu mrežu. Distribucijska srednjonaponska kopnena mreža služi za opskrbu luke, odnosno HVSC-a. Svaki HVSC sustav i svaki njegov element je u skladu sa standardom IEC/ISO/IEEE 80005-1 Na dalje u radu su opisane različite topologije HVSC mreža. Centralizirana HVSC topologija se pokazala najboljom izvedbom i najviše se koristi. Distribucijska HVSC topologija nudi najveću redundanciju uz znatno povećanje troškova ugradnje. DC distribuirana topologija predstavlja moguću budućnost uz preduvjet dovoljnog razvitka istosmjernih skladišta energije. HVSC sustav prvotno se uveo u područja zaštićena MARPOLOM te se tu pokazao odličnim sustavom za napajanje broda. Stoga luke diljem svijeta razmatraju uvađanje HVSC sustava. Postupak kojim se brod spaja na kopneni priključak se naziva sinkronizacija

  MOVEMENT AND STRUCTURE OF CARGO FLOWS IN REPUBLIC OF CROATIA

  No full text
  Rad ne sadrži sažetak

  USAGE OF REINFORCED POLYMERS IN MARINE CONSTRUCTIONS

  No full text
  U ovom radu dan je pregled upotrebe polimernih kompozita u pomorstvu te određenih polimernih kompozita kako njihova uporaba unaprjeđuje konstrukciju broda u vidu odnosa između mrtve mase broda i korisne nosivosti broda. Za orijentaciju u radu korišteni su materijali iz brodogradilišta Uljanik i 3. maj te stranih literatura.This paper gives an overview of the use of polymeric composites in marine applications as well as an overview of certain polymeric composites that their use improves ship design in terms of the relationship between the dead weight of the ship and the useful loads of the ship. For design orientation are used materials from Uljanik and 3rd maj shipyards and foreign literature were used

  DECISION SUPPORT SYSTEMS ON THE PIPELAY VESSEL

  No full text
  Sustavi za podršku odlučivanju na plovilu za polaganje cijevi služe kako bi korisnicima sustava pružili trenutnu, ispravnu, preciznu i jasnu sliku stanja sustava za polaganje cijevi u svrhu pomoći pri donošenju odluka, a nastali su kao produkt sustava automatike. Sustavi su integrirani koristeći kompleksnu sklopovsku i programsku opremu, s programibilnim logičkim kontrolorom kao centralnom jedinicom sustava te programom pisanim ljestvičastim dijagramom. Ukoliko je zadovoljen niz logičkih uvjeta baziranih na povratnoj informaciji osjetnika, korisnik sustava bit će pravovremeno upozoren sustavom za uzbunjivanje. U svrhu analize povijesnih podataka, podaci o radu sustava se spremaju na redundantnim lokacijama na plovilu, dok se u svrhu udaljenog nadzora podaci šalju odgovornim centrima na kopnu. Sustavi su podložni promjenama u svrhu napretka, kako bi korisnike sustava informirali ranije i preciznije o ponuđenim opcijama, s posebnim naglaskom na unaprjeđenje zaštite ljudskih života, okoliša i vlasništva brodara.Decision support systems on pipelay vessel serve to provide users with up to date, correct, accurate and clear image of the condition of the pipelaying system in order to assist in decision-making. They are the product of an evolution of automation systems. Systems are integrated using complex hardware and software equipment, with the programmable logic controller as the central unit of the system and with software written in ladder-diagram. If the series of logical conditions based on the sensor feedback are met, warning system should notify user in time. Redundant data servers are used to store and later analyze historical data, while the certain data is sent to the shore to enable the remote supervision. Systems are subjected to change in order to improve, while informing users about decision-making options as early and as accurately as possible, with special emphasis on improving the protection of human life, the environment and company’s asset

  ELECTRICAL POWER MEASURMENT USING ARDUINO MICROCONTROLLER

  No full text
  Rad ne sadrži sažetak

  RECYCLING OF SHIPS

  No full text
  Recikliranje brodova može se definirati kao proces u kojemu brodovi odlaze u rezališta na rastavljanje, a potom se odvojeni dijelovi recikliraju te nalaze novu uporabu. Postoji više metoda rastavljanja brodova od kojih je najpoznatija metoda nasukavanja na plažu. Reciklažna postrojenja nalaze se na raznim mjestima u svijetu, ali većina brodova odlazi u Europu te u zemlje Azijskog potkontinenta. Međunarodna pomorska organizacija bavi se pitanjima reciklažnih postupaka te pruža smjernice kako obaviti taj posao na najsigurniji način. Hongkonška konvencija bavi se pitanjima sigurnog i ekološki prihvatljivog recikliranja brodova. Baselska konvencija bavi se pitanjima kontrole prekograničnih kretanja opasnog otpada i njihovog odlaganja- Oko 50 različitih vrsta brodova i platformi otišlo je na rezanje u 2016. godini s prosječnom starosti od 28 godina. Od svih vrsta brodova poslanih u rezališta u 2016. godini, najviše je bilo brodova za prijevoz rasutog tereta. Rezališta u Bangladešu, Indiji i Pakistanu najprofitabilnija su rezališta u svijetu zbog kupoprodajne cijene željeza. Razina radničkih prava, onečišćenje okoliša te zdravlje ljudi veliki su problem u zemljama Azijskog potkontinenta zbog ne provođenja propisa konvencija te dugogodišnjeg lošeg načina provođenja procesa recikliranja. Najbolji te najsigurniji način recikliranja brodova bio bi da se taj proces obavlja u brodogradilištima gdje su brodovi građeni.Ship recycling can be defined as a process in which ships go to shipbreaking yards for dismanting, separate parts are then recycled and used for a new purpose. There are several methods of disassembling ships, of which the most known is the beaching method. Recycling facilities are located in various places in the world, but most of the vessels go to Europe and II the Asian subcontinent countries. The International Maritime Organization deals with issues of recycling and provides guidance on how to do it in the safest way. The Hong Kong Convention deals with issues of safety and environmentally friendly ship recycling. The Basel Convention deals with issues of cross-border movement of hazardous waste and their disposal. About 50 different types of ships and platforms went to recycling process in 2016 with an average age of 28 years. Of all types of ships shipped to the shipbreaking yards in 2016, most of the ships were bulk carriers. Shipbreaking yards in Bangladesh, India and Pakistan are the most profitable breaking yards in the world because of the purchase price of iron. The level of workers' rights, environmental pollution and human health are a major problem in the Asian subcontinent countries because of the non-compliance with the convention's regulations and the many years of bad practice of recycling. The best and the safest way to recycle ships would be to do this process in shipyards where boats were built

  SHIPPING COMPANY'S FUNCTION IN THE ORGANIZATION OF MULTIMODAL TRANSPORT OF CONTAINERIZED GOODS

  No full text
  Suvremena globalna tendencija tržišno-robne razmjene pronašla je postepeno rješenje primjenom multimodalnog integralnog sustava. Koncept kontejnerizacije i multimodalnosti ima veliku važnost za razvoj luĉkog sustava na naĉin da kontejnerizacija tehniĉki gledajući ubrzava i poboljšava proces prijevoza i prekrcaja robe, dok multimodalnost, s druge strane, kombinira više naĉina prijevoza te time i omogućava prijevoz ''od vrata do vrata''. Cilj multimodalnog prijevoza kontejnerizirane robe je da se što brže, sigurnije te uz što niže troškove preveze roba od proizvođača do krajnjeg potrošaĉa. Upravo ekonomijom razmjera, postignutom kroz implementaciju sve većih brodova te udruživanjem brodara u tzv. alijanse, što je važna tema posljednjih nekoliko godina u linijskom kontejnerskom brodarstvu, postiže se redukcija operativnih troškova. Radi spomenutih ciljeva kontejnerskog brodarstva i multimodalnosti općenito, istiĉe se kontejnerski brodar kao organizator multimodalnog prijevoza kontejnerizirane robe od skladišta prodavatelja do luke iskrcaja, odnosno od luke ukrcaja do skladišta kupca. Ovaj diplomski rad bavi se prouĉavanjem sve većeg rasta i razvoja kontejnerizacije, znaĉaja multimodalnog prijevoza robe u kontejnerima te primjerom pokazuje kako jedan multimodalni prijevoz robe u kontejnerima ''od vrata do vrata'' izgleda s različitih aspekta te u samoj organizaciji brodara.Modern global tendency of market-trade exchange is gradually found a solution by using multimodal integrated system. The concept of containerization and multimodality is of a great importance for the development of the port system in a way that containerization technically accelerates and improves the process of transportation and cargo handling, while multimodal, on the other hand, combines multiple modes of transport and thus allows transport '' door to door ''. The aim of multimodal transportation of containerized goods is to transport goods faster, safer and with minimal costs from a producer to a consumer. With the economy of scale, achieved through the implementation of larger vessels and joining shipping companies in so-called alliances, which is an important theme of the past few years in the container liner shipping, is achieved by reduction of operational costs. Due to the mentioned aims of the container shipping and multimodality in general, the emphasize is on a shipping company, as an organizer of multimodal transportation of containerized goods from a seller premises to the unloading port, or from the port of loading to the buyer’s premises. This thesis deals with the study of the increasing growth and development of containerization, the importance of multimodal transport of containerized goods and to substantiating the example of how a multimodal transport of containerized goods ''from door to door'' looks from the point of a shipping company and in the shipping company’s organization
  Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesis based in HR
  Do you manage Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!