Repository of the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek

  20th Century Totalitarian Regimes

  No full text
  Totalitarizam je politički sustav u kojem je vlast pod kontrolom jedne političke organizacije ili stranke i jedne osobe koja ne prepoznaje granice svojih ovlasti. Totalitarna ideologija bavi se raznim antidemokratskim ideologijama koje služe različitim oblicima autoritarnih režima. Bitna sastavnica totalitarne ideologije je pronalaženje “žrtvenog jarca”; netko mora biti kriv za mizerno stanje u kojem se našlo društvo. U komunizmu je to buržoazija, u fašizmu svatko tko nije u vladajućoj stranci, u nacizmu su to Židovi i drugi nearijevski narodi. Razlozi nastanka totalitarizama su društveni, politički, materijalni, gospodarski te filozofski, duhovni i moralni. U ovom će radu, osim općenite definicije totalitarizama, biti razrađena tri „uspjela“ i najpoznatija modela totalitarizama: talijanski fašizam, njemački nacizam i sovjetski komunizam, te njihove sličnosti i razlike. Fašizam je bio politički pokret koji je vladao Italijom od 1922. do 1943. pod vodstvom Benita Mussolinija kojeg karakterizira autoritarizam, nacionalizam, militarizam, korporativizam, antikomunizam i antiliberalizam. Nacizam je ideologija Nacionalsocijelističke Njemačke radničke stranke. Nacizam je poseban oblik fašizma. Hitlerovim dolaskom na vlast prerastao je u vladajuću državnu političku doktrinu te, koristeći se praksom surova političkog i fizičkog nasilja, postao ideološkom i političkom pokretačkom osnovicom agresivne, imperijalističke politike. Komunizam je politička ideologija utemeljena na ukidanju privatnoga vlasništva i na uspostavi zajedničkoga vlasništva nad sredstvima za proizvodnju te politički pokret koji obuhvaća ukupnost komunističkih stranaka, organizacija i skupina u svijetu

  Machine-generated Authorship: Texts and Translations

  No full text
  Cilj je ovoga diplomskog rada opisati aspekte strojnog autorstva, odnosno generatora teksta i prijevoda kao segmenta u području kreativnih industrija, specifično u polju autorstva. Rad daje pregled nastanka i razvoja strojnog autorstva te preduvjeta i čimbenika koji su pripomogli njegovom razvoju. Na početku rada opisat će se umjetna inteligencija kao preduvjet stvaranja strojnog autorstva, što je ona, kada je nastala, kako se razvijala, kako funkcionira te koje su sve grane umjetne inteligencije bitne za razvoj strojnog autorstva, odnosno generatora teksta i prijevoda. Konkretno, objasnit će se što je strojno učenje, duboko učenje, računalna lingvistika, obrada prirodnog jezika, razumijevanje prirodnog jezika te generiranje prirodnog jezika. Nakon toga slijedi detaljan opis generatora teksta, kako funkcioniraju, gdje se primjenjuju te će se navesti nekoliko aplikacija (alata) za generiranje teksta. Zatim slijedi opis i povijesni pregled nastanka i razvoja generatora prijevoda, gdje se primjenjuju, za što se koriste, kako funkcioniraju te će se navesti nekoliko najrelevantnijih organizacija i njihovih aplikacija za strojno prevođenje teksta. Na kraju će se donijeti zaključak o tome što je uvjetovalo pojavu strojnog autorstva, kako se razvijalo tijekom godina i kako izgleda danas te što se može očekivati u budućnosti od strojnog autorstva s obzirom da je tehnologija i sve ono što se veže uz nju veoma podložno velikim promjenama koje se mogu dogoditi u vrlo kratkom roku

  Kombinacije tipa glagol+ pridjev u engleskom jeziku i njihovi ekvivalenti u hrvatskom

  No full text
  This paper shows learning difficulties the learners of English phrasal verbs might come across. Non-native speakers have a hard time comprehending multi-word verbs as one unit which makes it more difficult to include them into their personal corpus of the English language, not knowing how to properly use them in a sentence when speaking or writing. It is especially hard for Slavic learners, considering that Slavic languages do not contain multi-word verbs as separate constructions. Furthermore, after adopting them, how to translate multi-word verbs is another obstacle that Croatian learners have to go through, meaning it can be translated in many ways (with one word only, creating a Croatian multi-word verb, or equivalent idiomatic expression), but the translator has to pick the one that captures the meaning as closely as possible. Focusing on verb-adjective combination with the verb go, this paper shows one of the ways of translating and analyzing these combinations

  Stereotype

  No full text
  Das Thema dieser Arbeit sind Stereoype, und zwar verschiedene Arten der Stereotype, die in unserer Gesellschaft vorkommen. Das Thema der Stereotype wird von der Psychologie und Soziologie erforscht und diskutiert, doch diese Arbeit fokusiert sich auf Stereotype im soziolinguistischen Kontext. Stereotype sind Generalisierungen über verschiedene Gruppen von Menschen, die au einem oder mehreren Merkmale der Gruppe (oder einiger Mitglieder) basiert sind. Das Ziel dieser Arbeit war es, möglichst viele Arten der Stereotype zu erwähnen, sie zu analysieren und sprachliche Beispiele zu geben. Im ersten Kapitel spricht man über die Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten zwischen den Begriffsbestimmungen von „Vorurteil“, „Stereotyp“ und „Diskriminierung“, und hier wird auch die Definition für den zentralen Begriff „Stereotyp“ gegeben. Danach kommt das Kapitel über verschiedene Arten der Stereotype, die in unserer Gesellscheft existieren: Altersstereotype, Geschlechterstereotype, Stereotype über sexuelle Orientierung und ethnische und Rassenstereotype. In jedem Kapitel sind sprachliche Ausdrücke gegeben, die als Beispiele für die Verwendung der Stereotype in der allgemeinen Kommunikation fungieren. Stereotype müssen nicht unbedingt negativ sein, sie können auch positiv sein, doch keine Art der Stereotype wird als etwas Gutes gesehen. Sie entstehen auf verschiedene Weisen: durch Missverständnisse in der Kommunikation, durch ungenügende Erfahrung mit einer bestimmten Gruppe von Menschen oder das Teilen fremder negativer Meinung über eine bestimmte Gruppe. Wenn Stereotype stark genug sind, können sie zum Ignorieren und zur Vermeidung des Kontakts mit einer bestimmten Gruppe führen und sogar zu Konfliktsituationnen auf verbaler oder physischer Ebene.Tema ovoga rada su stereotipi, i to razne vrste stereotipa, koji se pojavljuju u našem društvu. Navedena se tema istražuje i promišlja u okviru psihologije i sociologije. No, ovaj se rad koncentrira na stereotipe u sociolingvističkom kontekstu. Stereotipi su generalizacije o različitim grupama ljudi, koje se baziraju na jednoj (ili više) osobina cijele grupe (ili samo nekoliko članova). Cilj ovog rada je spomenuti čim više različitih vrsta stereotipa, analizirati ih, te dati jezične primjere. U prvom se poglavlju govori o sličnostima i različitostima pojmova „predrasuda“, „stereotip“ i „diskriminacija“, te se daje definicija centralnoga pojma „stereotip“. Nakon toga slijedi poglavlje o različitim vrstama stereotipa: starosni stereotipi, spolni stereotipi, stereotipi o seksualnoj orijentaciji, te etnički i rasni stereotipi. Svako poglavlje sadrži jezične primjere, odnosno primjere uporabe stereotipa u općenitoj komunikaciji. Stereotipi ne moraju biti negativni, mogu biti i pozitivni, no ni na jednu se vrstu stereotipa ne gleda kao na nešto dobro. Nastaju na različite načine: zbog nerazumijevanja u komunikaciji, nedovoljnog iskustva s određenom skupinom ljudi, ili zbog slaganja s tuđim negativnim mišljenjima o određenoj grupi. Kad je stereotip dovoljno jak, može voditi ignoriranju ili odbijanju kontakta s određenom grupom ljudi, ili čak konfliktnim situacijama na jezičnoj ili fizičkoj razini

  Participativna uloga društvenog softvera u knjižnicama : Mogućnosti implementacije

  No full text
  Informacijsko-referalnu službu u knjižnici možemo definirati kao službu koja djeluje s ciljem pružanja informacija korisnicima, unutar ili izvan zgrade knjižnice- virtualno, pomoću društvenih softvera. Društveni softveri su online servisi za komunikaciju, povezivanje korisnika i stvaranje zajednica istomišljenika. Danas je dostupno nekoliko tisuća različitih društvenih mreža koje broje na milijune korisnika diljem svijeta, a najkorišteniji od njih su Myspace, Facebook, blog, LinkedIn, Twitter, Flickr, Youtube, TeacherTube, wiki, Del.icio.us i sl.. Knjižnice diljem svijeta i u Hrvatskoj su prepoznale mogućnosti i prednosti korištenja društvenih softvera za poboljšanje komunikacije s korisnicima, i promoviranje usluga koje nude. U ovom radu je prikazana implementacija društvenih softvera na primjerima bloga, Twitter-a, Facebook-a, Youtube-a, RSS feed-a i Myspace-a u nekoliko stranih i hrvatskih knjižnica

  Relationship between Individual Characteristics and Sexting among adolescents

  No full text
  Cilj ovog rada bio je ispitati povezanost nekih individualnih karakteristika i sekstinga. U istraživanju je sudjelovalo 584 sudionika adolescentske dobi (15 do 19 godina). Individualne karakteristike koje su se ispitivale bile su samopoštovanje i razina tolerancije na devijantna ponašanja, a temelj istraživanja bila je Teorija problematičnog ponašanja (Jessor i Jessor, 1977), koja uključuje spomenute individualne karakteristike. Sudionici su ispunjavali online upitnik u kojem su samopoštovanje i tolerancija devijantnosti ispitani Upitnikom adolescentskog zdravlja i razvoja (AHDQ, Jessor, Costa i Turbin, 2002) u prilagođenoj verziji, dok je učestalost sekstinga ispitana subskalom Upitnika o seksu i tehnologiji (STSQ, National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, 2008). Rezultati statističkog postupka t-testa pokazali su da ne postoji spolna razlika u učestalosti sekstinga. Tolerancija devijantnosti pokazala se pozitivnim prediktorom slanja seksualno eksplicitnih slika i videozapisa, a rezultati hijerarhijske regresijske analize ukazuju na mogućnost postojanja medijatorske uloge tolerancije devijantnosti na odnos spola i sekstinga. Samopoštovanje se nije pokazalo značajnim prediktorom sekstinga. Utjecaj spola na odnos razine samopoštovanja i učestalosti sekstanja nije se pokazao statistički značajan.The aim of this thesis was to examine the relationship between some individual characteristics and sexting. The study had included 584 participants, all of whom were of adolescent age (15-19). Individual characteristics that were studied were self-esteem and tolerance of deviance. Basis of the study was Problem behavior theory (Jessor & Jessor, 1977) which contains characteristics that were previously mentioned. Participants took an online questionnaire in which self-esteem and tolerance of deviance were tested using Adolescent Health and Development Questionnaire (ADHQ, Jessor, Costa & Turbin, 2002) in adjusted version, whereas sexting frequency was tested using Questionnaire about Sex and Technology (STSQ, National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, 2008). Results of statistical analysis using t-test showed no gender difference in sexting. Also, results of analysis implicate that there is significant positive correlation between tolerance of deviance and sexting and implicate that tolerance of deviance may have a mediating role in relationship between gender and sexting. Self-esteem has shown no relation to frequency of sexting. Gender had no influence on relationship between self-esteem and frequency of sexting, where self-esteem and frequency of sexting also had no significant correlation

  Polysemy and Homonymy in Thomas Mann's "Death in Venice" from a Contrasting Point of View

  No full text
  Ziel dieser Arbeit ist es, bestimmte Polyseme und Homonyme aus Thomas Manns Werk zu vergleichen, um feststellen zu können wie sie sich unterscheiden. Ihre Beziehung wird ausführlich analysiert und dadurch wird die Vielfältigkeit und Lebendigkeit der Sprachen dargestellt, sowie ihre Fähigkeit der Veränderung, Anpassung und Flexibilität. Vorerst wurden Polysemie und Homonymie als sprachliche Begriffe erläutert und anschließend wurden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede erklärt. Darauf folgend wurden zehn Polyseme und zehn Homonyme aus dem Werk mit der kroatischen Übersetzung vergleicht. Es wurde festgestellt, dass manche Wörter grammatisch in beiden Sprachen übereinstimmen und es kann sein, dass dasselbe Wort in beiden Sprachen ebenso ein Polysem oder Homonym ist. Bei einigen Wörtern stimmen sogar alle Bedeutungen des Wortes in beiden Sprachen überein, beziehungsweise die semantische und grammatische Verwendung ist kongruent. Doch meistens ist die Übersetzung aus dem Deutschen ins Kroatische komplex, nicht direkt und manche Wörter können nicht in der Originalform wiedergegeben werden.Cilj ovog rada je usporediti prijevode određenih polisema i homonima iz djela Thomasa Manna u njemačkom i hrvatskom jeziku, da bi se ustanovilo kako se razlikuju. Također su detaljnije analizirani i njihovi odnosi, jer se time pokazuje koliko su jezici raznoliki i živi odnosno koliko se stalno mijenjaju i prilagođavaju. Polisemi i homonimi su prvo objašnjeni kao jezični pojmovi, a potom njihova povezanost i različitost. Potom se uspoređuje deset polisema i deset homonima iz djela s hrvatskim prijevodom. Ustanovljeno je da se neke riječi podurajau u gramatičkom smislu, te su u oba jezika polisemi ili homonimi. Čak se kod nekih riječi podudaraju i ostala značenja koja riječ ima u oba jezika, dakle u semantičkom i gramatičkom smislu su u uporabi identični. No većinom je ipak prijevod iz njemačkog jezika na hrvatski kompleksniji, prijevod nije direktan i neke se riječi ne mogu prevesti kao što su u izvornom obliku

  Western Slavonia in 1991

  No full text
  U ovom radu razmatra se stanje u zapadnoj Slavoniji 1991. godine. Odnosno nastanak i razvoj srbijanske oružane agresije u zapadnoj Slavoniji. Razmotreni su planovi i pripreme Jugoslavenske narodne armije za osvajanje Hrvatske, te hrvatski plan obrane i ustroj njene vojske. Naročita pozornost posvećena je blokadi i osvajanju vojarni i vojnih objekata Jugoslavenske narodne armije na području zapadne Slavonije. Dobivenom vojnom tehnikom i naoružanjem zaustavljen je prodor Banjalučkog korpusa i uspostavljena je linija obrane. Posebno je prikazana prva oslobodilačka operacija Hrvatske vojske koje je izvedena u zapadnoj Slavoniji, kojom je uveden mir i sigurnost na dotad okupiranom teritoriju. Akcijom „Otkos 10“ oslobođen je prostor Bilogore. U akciji „Orkan ´91“ vođene su teške borbe sa Banjalučkim korpusom i oslobođen je znatni dio Posavine, a akcijom „Papuk ´91“ oslobođen je i očišćen prostor Papuka i Ravne Gore. Napadna akcija Hrvatske vojske završava, kao i ovaj rad, Sarajevskim primirjem

  Biligvalnost kod djece - odrastati dvojezično

  No full text
  Rad ne sadrži sažetak

  Rodne razlike u poimanju i jezičnom opisivanju fizičkog izgleda

  No full text
  Physical appearance has always played a major role in the perception of other people. The very appearance of a person affects the image people can create about them. In addition to the various stereotypes that may arise solely from one's appearance, the linguistic description of the same is also of great importance. This paper analyses the influence of gender in the realm of perceiving, but also describing one’s physical appearance. It introduces examples of several studies which showcase how and in what way gender differences are manifested in the perception of others, more precisely their appearance. Upon that follows the analysis of the language men and women use when describing one’s physical appearance combined with the analysis of a list of gender-based linguistic terms and expressions. The entire paper is finalized through a questionnaire which brings a firm conclusion on the hypotheses based on gender differences in the perception and description of physical appearance
  Repository of the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijekis based in HR
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Repository of the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!