Цифровий архів Острозької академії (Digital Repository of Ostroh Academy)

  ЕТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМІНІВ У ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  Get PDF
  Стаття присвячена питанню етимологічного аналізу тер-міноодиниць терміносистем права англомовного та українського законодавства на прикладі законодавчих актів Великобританії та України. (The article is concerned with the problem of etymological analysis of term units of English and Ukrainian law terminology by the example of Great Britain and Ukrainian legislation acts.

  Концепт "UKRAINE" в англомовному просторі

  Get PDF
  У статті автор розглядає концепт "UKRAINE" в англомовному простор

  Get PDF

  Процедура банкрутства фізичної особи як засіб звільнення від кредитного боргу

  Get PDF
  Протягом п’яти років з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства заборгованість фізичної особи, що виникла до дня введення в дію цього Кодексу, за кредитом в іноземній валюті реструктуризується за процедурою неплатоспроможності фізичної особи згідно з планом реструктуризації або з мировою угодою з урахуванням особливостей, встановлених прикінцевими положеннями Кодексу. Такі пільгові умови дадуть можливість фізичним особам – боржникам звільнитись від боргів, а кредиторам в певній мірі задовільнити свої вимоги

  Дні науки НаУОА. 18–26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція. Програма

  Get PDF
  ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ Дата: 26 березня 2014 р. Початок: 12:00. Місце проведення: актова зала. Вітання учасників конференції. Пасічник Ігор Демидович, ректор НаУОА, доктор психологічних наук, професор. Наукові доповіді: Ставлення Тараса Шевченка до Росії та Польщі. Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор, перший проректор з навчально-наукової роботи НаУОА. Чи була революція? Події 2004 р. і 2014 р. в Україні у порівняльній перспективі. Мацієвський Юрій Володимирович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології НаУОА. Економічна оцінка запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні. Дем’янчук Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА. Про роботу секцій на факультетах та в Інституті права імені І. Малиновського. Доповідають заступники з наукової роботи. Про перспективи наукових досліджень у Національному університеті «Острозька академія». Доповідає Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор, перший проректор з навчально-наукової роботи НаУОА

  Світовий досвід стимулювання розвитку економік та подолання бідності (World experience in economic development stimulation and poverty overcoming)

  Get PDF
  У статті досліджено досвід забезпечення розвитку економік і подолання бідності країнами, які зазнали поразки у Другій світовій війні, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Китаю, Туреччини та Східної Європи. Розкрито, що країни, які досягли економічного успіху, зробили це за рахунок стимулювання наукових розвідок та експортної діяльності, здешевлення кредитів, страхування ризиків експортерів, залучення інвестицій та впровадження пріоритетних програм. Запропоновано заходи із забезпечення розвитку національної економіки. (The article reveals the global experience of ensuring the successful development of the economies in different countries and the overcoming of poverty. It is shown that the economic lag of Ukraine is due to the ineffective use by the legislative and executive bodies of the country of the powers granted to them to organize the activities of domestic business entities in market conditions. It has been substantiated that Ukraine, abandoning the administratively-planned economy and starting the development of the market fundamentals of the economy, did not take into account the recommendations of world-famous economists on managing economies of countries developed in the twentieth century, which led to the loss of domestic industrial potential and impoverishment of a significant part of the population. It is revealed that it is advisable for Ukraine to study the experience of other countries in stimulating economic development and overcoming poverty and using their best achievements to improve domestic economic policies. The economic policy of the countries after the Second World War, Southeast Asia, Latin America, China, Turkey and Eastern Europe is investigated. It is shown that countries have achieved economic success by stimulating research, exporting activities, cheapening loans, insuring exporters of risks, attracting investments and introducing priority programs. The authors propose measures to ensure the development of the national economy, which include the stabilization of the domestic financial system, the creation of a favorable environment for attracting investment, development of depressed regions, private initiatives, small and medium businesses, support for scientific and research institutions, cheapening of the loans and introduction of the state risk insurance of the plants.

  Дослідницько-краєзнавчий проект "Соціально значущі ініціативи молоді - громаді"

  Get PDF
  У збірці подані наукові роботи учнівської та студентської молоді в межах дослідницькокраззнавчого проекту «Соціально значущі ініціативи молоді - громаді». Учасники проекту представили свої дослідження у таких розділах: громадське здоров'я, економіка, історія, національна безпека, право, психологія, філологія, міжнародні відносини

  Теоретичний аналіз концептуальних підходів до операціоналізації емоційного інтелекту (Еheoretical Analysis of Some Main Conceptual Approaches to Emotional Intelligence Operationalization)

  Get PDF
  У статті подано результати теоретичного та порівняльного аналізу наукової психолого-педагогічної літератури з проблеми вивчення основних підходів до операціоналізації емоційного інтелекту. Зокрема, коротко схарактеризовано основні компоненти найвідоміших методик вимірювання емоційного інтелекту: тесту здібностей «Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test» Дж. Маєра, П. Саловея та Д. Карузо, тестів самозвіту «Emotional Quotient Inventory» Р. Бар-Она та тесту «Self-Report Emotional Intelligence Test» Н. Шутте з колегами, опитувальника дослідження емоційних компетенцій «Emotional Competence Inventory» Д. Гоулмана, інтегрального тесту на вимірювання емоційних знань «Izard’s Emotional Knowledge Test» К. Ізарда, тесту на встановлення міжособистісних моделей успіху «EQMap» Р. Купера, тесту «Trait Emotional Intelligence Questionnaire» К. Петридеса та Е. Фернхема, методики оцінювання емоційного інтелекту Н. Холла, опитувальника «ЕмІн» Д. Люсіна тощо. Актуальність дослідження основних аспектів методик вимірювання емоційного інтелекту зумовлена потребою уточнити структуру цього явища й долучити його до системи особистісних характеристик, а також впливом неоднозначності ролі емоційного інтелекту в навчальній діяльності студентів. На основі порівняльної характеристики основних компонентів найвідоміших методик вимірювання емоційного інтелекту здійснено спробу концептуалізації основних підходів до його операціоналізації. Зокрема, наголошено на порівняння основних критеріїв, за якими відбувається диференціація емоційного інтелекту як риси й емоційного інтелекту як здібності. Результати аналізу важливі для подальших досліджень цього явища. Як засвідчив аналіз науково-психологічних підходів до проблеми операціоналізації емоційного інтелекту, потрібно персоналізувати тести емоційного інтелекту відповідно до запитів студентів та їхніх проблем, дослідити особливості міжкультурної валідності емоційного інтелекту. Перспективним напрямком дослідження емоційного інтелекту також є вивчення його взаємозв’язку з метакогнітивними стратегіями. Актуальними будуть теоретико-методологічні та емпіричні засади вивчення емоційного інтелекту в контексті метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів. (The article presents the results of the theoretical and comparative analysis of the scientific psychological and pedagogical literature on the problem of studying the main approaches to the operationalization of emotional intelligence. In particular, a brief description of the main components of the most well-known methods of measuring emotional intelligence is provided: the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test developed by J. Mayer, P. Salovey and D. Caruso, the self-report tests “Emotional Quotient Inventory” by R. Bar-On and N. Schutte with colleagues’s Self-Report Emotional Intelligence Test, D. Gowlman’s Emotional Competence Inventory, K. Izard’s Emotional Knowledge Test, R. Cooper’s “EQMap” for interpersonal success model, K. Petrides and E. Furnham’s “Trait Emotional Intelligence Questionnaire” test, N. Hall’s method of assessing emotional intelligence, D. Lusin’s “EmIn” questionnaire, etc. The relevance of the study of the main aspects of methods of measuring emotional intelligence is due to the need to clarify the structure of this phenomenon and include it in the system of personal characteristics, as well as the influence of ambiguity of the role of emotional intelligence in educational activities. Based on the comparative characteristics of the main components of the most famous methods of measuring emotional intelligence, an attempt was made to conceptualize the main approaches to its operationalization. Emphasis, in particular, is made on the comparison of the main criteria by the differentiation of emotional intelligence as a trait and emotional intelligence as ability. The results of the analysis are important for further studies of this phenomenon. As the analysis of scientific and psychological approaches to the problem of operationalization of emotional intelligence has shown, there is a need to personalize tests of emotional intelligence in accordance with students’ requests and their problems, to study the features of intercultural validity of emotional intelligence. A promising area of study of emotional intelligence is also the study of its relationship with metacognitive strategies. In particular, the theoretical-methodological and empirical principles of studying emotional intelligence in the context of metacognitive monitoring of students’ learning activities are relevant.

  Ідентичність. Дискурс. Імагологія: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції з іноземною участю до 150-річчя Агатангела Кримського

  Get PDF
  У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції з іноземною участю до 150-річчя Агатангела Кримського «Ідентичність. Дискурс. Імагологія», яка відбулася 15 квітня 2021 року на базі Національного університету «Острозька академія», представлено тези доповідей учасників, у яких відображено різноаспектні дослідження літературного та наукового доробку Агатангела Кримського, а також актуальні проблеми сучасної філології
  Цифровий архів Острозької академії (Digital Repository of Ostroh Academy)is based in UA
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Цифровий архів Острозької академії (Digital Repository of Ostroh Academy)? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! CORE Repository Dashboard!