National Documentation Centre - EKT journals
Not a member yet
  20944 research outputs found

  Πολιτικοϊδεολογικές συνθήκες και διαδικασίες παραγωγής των εν χρήσει σχολικών βιβλίων Ιστορίας του Γυμνασίου:: Ο ‘λόγος’ των συγγραφέων

  Get PDF
  H παρούσα εργασία έχει ως σκοπό, αφενός μεν, τη μελέτη και την παρουσίαση της διαδικασίας παραγωγής των σχολικών βιβλίων των τριών τάξεων του Γυμνασίου για το μάθημα της Ιστορίας σε συνάρτηση με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο, την καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και την αποτίμηση της συγκεκριμένης προσπάθειας, αφετέρου δε, την ανάλυση του ‘λόγου’ μερίδας των συγγραφέων αυτών με στόχο την αναπλαισίωση και ερμηνευτική προσέγγιση των συνθηκών και της διαδικασίας συγγραφής. Για τον λόγο αυτόν ελήφθησαν συνεντεύξεις από τρεις από τους συγγραφείς των εν λόγω σχολικών βιβλίων με τη βοήθεια ημι-δομημένου οδηγού συνέντευξης. Στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων εφαρμόστηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου για την οποία συγκροτήθηκε επαγωγικό σύστημα κατηγοριών. Το υλικό αναλύθηκε με βάση το παράδειγμα της δόμησης περιεχομένου και της πρότυπης δόμησης, ενώ για την εξαγωγή των συμπερασμάτων ακολουθήθηκε η ερμηνευτική.This paper is primarily concerned with studying and presenting the textbook production process for the three classes of the Gymnasium for the History course in relation to national and European perspectives, as well as analyzing the specific effort and procedures followed, and examining the discourse of a portion of these authors in order to reframing and interpreting the conditions and writing process. Consequently, three of the textbook authors were interviewed using a semi-structured interview guide. A qualitative content analysis was conducted on the transcribed interviews, for which an inductive system of categories was developed. Analysis of the material was based on content structuring and model structuring, with conclusions drawn using hermeneutics

  Use of high-flow nasal cannula in patients with COVID-19: A retrospective study

  Get PDF
  Abstract Background: During COVID-19 pandemia, the healthcare systems all over the world had to confront many different and complicated issues. One of them was the way to support the patients’ respiratory system. Generally, the HFNC therapy was applied in the past for respiratory support, but we did not have studies to establish its efficiency. Therefore, with the recent study, despite the small number of patients, an effort was made to apply the HFNC therapy so as to avoid intubation and invasive mechanical ventilation. Methods: This current study is a retrospective. Patients’ medical data admitted in the Covid – 19 ward from Agios Pavlos General hospital in Thessaloniki from October 25, 2020 to May 25, 2021 were reviewed. General clinical outcomes, the success of HFNC therapy, and related respiratory support methods were evaluated. Results: The present study included 39 patients (27 men and 12 women), whose mean age was 64,5±10,3 years old, 44% of the population had a clear medical history, and 56,4% had some comorbidities. After applying HFNC therapy, 66,7% withdrew successfully, and 33,3% were intubated. The mean time of HFNC therapy is 3,3±2,4 days, while the mean total length of hospitalization was 18,3±10,9. Conclusions: This current study describes the application of HFNC during the COVID-19 pandemia, and the conclusion is that the use of HFNC is an effective way to treat COVID-19 infected patients but under close monitoring. It had been shown that the application of HFNC can reduce the rate of intubation and mortality. Nevertheless, the conclusions of this particular study cannot be generalized

  The relationship between Sleep Quality and Job Satisfaction of Nurses working in the pediatric surgery clinic during the COVID-19 pandemic

  Get PDF
  Background: It is important to determine the relationship between the quality of sleep, which is the basic requirement, and job satisfaction, which has an important place in the working life of nurses. The aim of this study is to examine the relationship between sleep quality and job satisfaction of nurses working in the pediatric surgery clinic during the COVID-19 pandemic. Material and Methods:This study is of descriptive type. The sample of the study consists of 94 pediatric surgery nurses who are members of the Association of Pediatric Surgery Nurses. Nurse Descriptive Information Form, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Nurse Job Satisfaction Scale (NJSS) were used to collect the data. Descriptive statistics, Shapiro-Wilk, Kruskall Wallis, Mann-Whitney-U test and Pearson Correlation analysis were used in the evaluation of the data. Results: The mean age of the pediatric surgical nurses was 32.82±7.85 years. It was determined that the sleep index and job satisfaction of pediatric surgery nurses were low. There was a negative and moderate correlation between the scores the pediatric surgery nursing obtained from the Nurse Job Satisfaction Scale and the Pittsburgh Sleep Quality Index. It was determined that as the sleep quality of the pediatric surgery nurses decreased, the job satisfaction decreased. Conclusions:As a result of the study, the sleep quality of pediatric surgery nurses in the COVID-19 pandemic decreased their job satisfaction. It is thought that these results may play a key role in increasing the job satisfaction and regulating working conditions of pediatric surgery nurses working at the forefront of the COVID-19 pandemic

  Narrating the Self, Making a World: C. L. R. James, Edward Said, and the Errancy of Postcolonial Life-writing

  Get PDF
  Critics of postcolonial life-writing and autobiography typically assess these works according to their capacity to give recognizable and consistent narrative form to the histories and lifetimes that they recount. The normative foundations of these judgments are the assumptions that postcoloniality supersedes coloniality as a distinct historical phase, and that the individual writer’s conscious transcendence of the trappings of colonial alienation marks a similarly redemptive break. The narrative philosophy of Alasdair MacIntyre, for example, depends on the assumption that a postcolonial writer like C. L. R. James discovers the integrity of his life, and recapitulates it in narrative form, through the identification of his relation to the various traditions—Trinidadian, philosophical, and athletic—of which he forms an organic part. Against MacIntyre’s theory of self-representation and his interpretation of James’s eclectic and hybrid memoir Beyond a Boundary, this essay argues that postcolonial life-writing is most successful when it reflects the incompleteness of postcolonial history and the overdetermination of postcolonial sociality at the level of narrative construction. Taking James’s memoir and Edward Said and Jean Mohr’s intimate photo-essay After the Last Sky as its orienting coordinates, the essay offers a theory of postcolonial life-writing as errant cognitive mapping: attempts to situate the self in relation to broader dynamics of collective becoming that acquire their epistemological purchase, political utility, and moral heft from their refusal to embrace determinate narrative shapes

  Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην αποδυναμωμένη από την κρίση δημογραφική εξέλιξη της Ελλάδας

  Get PDF
  Σε αυτό το άρθρο εξετάζονται οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ( 2008-2018) στο επίπεδο των δημογραφικών εξελίξεων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες με ίδιο πληθυσμιακό μέγεθος: Αυστρία, Βουλγαρία, Πορτογαλία και Ουγγαρία. Παρατηρούνται παρόμοιες εξελίξεις σε όλες αυτές τις χώρες, όσο αφορά στους θανάτους, τις γεννήσεις, το προσδόκιμο της ζωής κ.λπ. Στην Ελλάδα, ωστόσο, παρατηρείται πολύ μεγαλύτερη μετανάστευση των Ελλήνων στη διάρκεια της κρίσης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες υπο μέλετη χώρες. Στην περίπτωση της Αυστρίας δεν φαίνεται να υπάρχει καθόλου αύξηση της μετανάστευσης κατά την διάρκεια της κρίσης, ενώ, ο αριθμός των μεταναστών προς την Αυστρία είναι μεγαλύτερος από ότι σε όλες τις άλλες χώρες που μελετά το άρθρο. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στη δημογραφική εξέλιξη των εξεταζόμενων χωρών σε σύγκριση με την Ελλάδα. Παρατηρούνται και πάλι παρόμοιες εξελίξεις, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από πλευράς θανάτων για την περίοδο 2020-2021. Τέλος, σχετικά με τις μακροχρόνιες εξελίξεις, οι σχετικές προβολές δείχνουν ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία θα υποστούν τη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού τους, ενώ, ο πληθυσμός της Αυστρίας θα παραμείνει σταθερός με ορίζοντα το 2080. Επιπλέον, επιχειρείται ερμηνεία των δημογραφικών εξελίξεων στις υπό εξέταση χώρες με βάση τα οικονομικά, κοινωνικά, και πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις τέσσερις χώρες σε σύγκριση με την Ελλάδα.Σε αυτό το άρθρο εξετάζονται οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ( 2008-2018) στο επίπεδο των δημογραφικών εξελίξεων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες με ίδιο πληθυσμιακό μέγεθος: Αυστρία, Βουλγαρία, Πορτογαλία και Ουγγαρία. Παρατηρούνται παρόμοιες εξελίξεις σε όλες αυτές τις χώρες, όσο αφορά στους θανάτους, τις γεννήσεις, το προσδόκιμο της ζωής κ.λπ. Στην Ελλάδα, ωστόσο, παρατηρείται πολύ μεγαλύτερη μετανάστευση των Ελλήνων στη διάρκεια της κρίσης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες υπο μέλετη χώρες. Στην περίπτωση της Αυστρίας δεν φαίνεται να υπάρχει καθόλου αύξηση της μετανάστευσης κατά την διάρκεια της κρίσης, ενώ, ο αριθμός των μεταναστών προς την Αυστρία είναι μεγαλύτερος από ότι σε όλες τις άλλες χώρες που μελετά το άρθρο. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στη δημογραφική εξέλιξη των εξεταζόμενων χωρών σε σύγκριση με την Ελλάδα. Παρατηρούνται και πάλι παρόμοιες εξελίξεις, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από πλευράς θανάτων για την περίοδο 2020-2021. Τέλος, σχετικά με τις μακροχρόνιες εξελίξεις, οι σχετικές προβολές δείχνουν ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία θα υποστούν τη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού τους, ενώ, ο πληθυσμός της Αυστρίας θα παραμείνει σταθερός με ορίζοντα το 2080. Επιπλέον, επιχειρείται ερμηνεία των δημογραφικών εξελίξεων στις υπό εξέταση χώρες με βάση τα οικονομικά, κοινωνικά, και πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις τέσσερις χώρες σε σύγκριση με την Ελλάδα

  Η Ελλάδα και ο περιφερειακός ρόλος της Κίνας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων και οι περιορισμοί τους

  Get PDF
  Με αυτό το άρθρο στοχεύουμε να μελετήσουμε τον περιφερειακό ρόλο της Κίνας στην ΝΑ Ευρώπη μέσα από την ανάδειξη της στρατηγική σχέσεως της με την Ελλάδα και να διερευνήσουμε παράλληλα τα όρια της επιρροής της. Όπως θα υποστηρίξουμε η Κίνα ως μια περιφερειακή δύναμη έχει προσπαθήσει να αυξήσει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης της στρατηγικής σχέσης της με την Ελλάδα, χωρίς ωστόσο η ίδια να έχει προσπαθήσει να αμφισβητήσει την επιρροή άλλων δυνάμεων στην περιοχή. Παράλληλα, το φιλελεύθερο πνεύμα της ΕΕ και ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών για την προσέλκυση κινέζικων κεφαλαίων αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της ενιαίας στάσης της ΕΕ έναντι της Κίνας. Παρόλο που ο κύριος όγκος των κινέζικων ΞΑΕ κατευθύνεται στις ισχυρότερες χώρες της ένωσης ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς στις μικρότερες περιφερειακές χώρες όπως για παράδειγμα της Ελλάδας λόγω της δυνητικής πολιτικής μόχλευσης μέσω πρωτοβουλιών όπως η BRI και η “17+1”.Με αυτό το άρθρο στοχεύουμε να μελετήσουμε τον περιφερειακό ρόλο της Κίνας στην ΝΑ Ευρώπη μέσα από την ανάδειξη της στρατηγική σχέσεως της με την Ελλάδα και να διερευνήσουμε παράλληλα τα όρια της επιρροής της. Όπως θα υποστηρίξουμε η Κίνα ως μια περιφερειακή δύναμη έχει προσπαθήσει να αυξήσει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης της στρατηγικής σχέσης της με την Ελλάδα, χωρίς ωστόσο η ίδια να έχει προσπαθήσει να αμφισβητήσει την επιρροή άλλων δυνάμεων στην περιοχή. Παράλληλα, το φιλελεύθερο πνεύμα της ΕΕ και ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών για την προσέλκυση κινέζικωνκεφαλαίων αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της ενιαίας στάσης της ΕΕ έναντι της Κίνας. Παρόλο που ο κύριος όγκος των κινέζικων ΞΑΕ κατευθύνεται στις ισχυρότερες χώρες της ένωσης ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς στις μικρότερες περιφερειακές χώρες όπως για παράδειγμα της Ελλάδας λόγω της δυνητικής πολιτικής μόχλευσης μέσω πρωτοβουλιών όπως η BRI και η “17+1”

  Litany in My Slumber / Postcard

  Get PDF
  Stephanides, Stephanos. The Wind Under My Lips [«Ο άνεμος κάτω απ’τα χείλη μου»]. Bilingual Edition [English & Greek]. Trans. Despina Pirketti. Athens: To Rodakio, 2018. Work is re-printed here with the permission of the author and publisher

  An Autotheory of Intertextual Kinship: Ambivalent Bodies in the Work of Maggie Nelson and Paul B. Preciado

  Get PDF
  Diverging from understandings of “autotheory” as a mere merger of theory and autobiography, in this inquiry, I attend to practices of citation that transfigure the “auto” in “autotheory.” Combining intellectual and disciplinary history with close readings of Paul Preciado’s Testo Yonqui (2008) and Maggie Nelson’s The Argonauts (2015), I compare the historically and culturally specific ways in which these works of queer and trans life writing lay claim to autotheory’s dissident potential. I argue that citation, at once typographic and embodied, need not be reducible to conflicts of authority and influence. On the contrary, the life- sustaining social acts that characterise kinship as a practice enable us to re-envision formal practices of intertextuality as a queer mode of kin- fostering. By extending citational gestures across time, sex, and text, “intertextual kinship,” as I call it, performs a mode of queer belonging that contests the conceit of a single self. Preciado and Nelson proffer an autotheory that is neither a theory of a single self nor a single theory of the self. Rather, radical interdependency is what this corpus both thematises and formalises through its intertextual praxis. In reading intertextual kinship as a part of broader social struggles, I argue that autotheory challenges paradigms of self-knowledge production, opening up more inclusive methods of writing relationally and rewriting relationality

  Introduction: Dissident Lives, Queer texts, Political Is.

  Get PDF
  Introduction to Issue 1

  Heart Failure: An overall assessment

  Get PDF
  No abstract availabl

  17,203

  full texts

  20,944

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  National Documentation Centre - EKT journals is based in Greece
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇