Publikationer från Högskolan i Skövde

  Att leva med Aspergers syndrom : en kvalitativ studie om hur personer med Aspergers syndrom upplevt skolgången

  No full text
  Studien är gjord i form av en kvalitativ studie där syftet är att genom berättelser från personer med Aspergers syndrom förstå vilken betydelse just detta funktionshinder kan ha för skolgången. Studien bygger på livsberättelser från en kille och en tjej som beskriver sin syn på sitt funktionshinder samt vilka svårigheter och möjligheter de har stött på under skolåren. I studien redovisas även relevant litteratur om Aspergers syndrom och olika metoder samt strategier läraren kan använda sig av i undervisningen. Dessa metoder och strategier kan bilda en grund för strukturering och planering av skoldagen och skolmiljön så att eleverna får det stöd deras funktionshinder kräver och sina behov mötta. Resultatet visar att tydlighet och struktur är viktiga delar för personer med Aspergers syndrom. Vidare visar resultatet att skolan har svårt att anpassa undervisningen, materialet och miljön efter respondenternas funktionshinder. Slutsatsen av studien är att det behövs mer kunskap om vilka svårigheter elever med Aspergers syndrom upplever i skolan och vardagen. Vi valde att skriva om detta ämne för att vi personligen vill få större kunskap om hur vi som pedagoger kan stötta elever i behov av särskilt stöd.This is a qualitative study where the objective is to give the reader an understanding of how people with Aspergers syndrome experience their disability and their time in school by listening to two peoples stories. The study is built on the stories of a boy and a girl who describes their view of their disability and the difficulties and possibilities they have encountered during their years in school. The study also brings up relevant literature about Aspergers syndrome and the different methods and strategies the teacher can use in the education. These methods and strategies can form a base for structuring and planning the school day and the school environment so the pupils can get the support their disability demands, and get their needs met. The result shows that directness and structure is important parts for people with Aspergers syndrome. Further more the result shows that the school has difficulties to adapt the education, material and environment for the respondents disabilities. The conclusion of the study is that more knowledge, about the difficulties pupils with Aspergers syndrome faces in every day life and in school, is necessary. We chose to write about this subject because we personally want a bigger knowledge of how we as educationalists can support pupils in need of special support

  Unga människors upplevelse av övervikt. Vilken roll har skolsköterskan? : En litteraturöversikt

  No full text
  Ungdomstiden är en kritisk period i livet med fysiska och psykiska förändringar. Övervikt och fetma ökar bland unga människor och påverkar deras hälsa. Syftet med denna studie var att beskriva unga människors egna upplevelser av övervikt och detta gjordes i en litteraturöversikt. Tre databaser användes för litteratursökningen, som genomfördes med hjälp av nyckelord som bedömdes relevanta för ämnet. Artiklarna bearbetades och resultatet sammanställdes i fyra olika områden: Kroppsuppfattning och utseende, Upplevd hälsa, Sociala relationer, Skolsituationen. Både uppmätt och upplevd övervikt påverkade självkänslan och vardagen för de unga människorna i varierande grad. Flickor uppfattade sig ofta som överviktiga även om deras BMI var normalt. BMI, Body Mass Index (kroppsmasseindex), är ett mätvärde där kroppsvikt bedöms i förhållande till kroppslängd. Skolsituationen kunde vara svår för unga människor med övervikt eller fetma. Skolsköterskan har en stor del i arbetet med att främja elevers hälsa eftersom lärande och hälsa har ett samband. I detta arbete bekräftades att skolsköterskan behöver kunskap om unga människors egna upplevelser av övervikt

  Pappors upplevelser av neonatal hemsjukvård : en kvalitativ studie

  No full text
  Idag erbjuds familjer som fått ett prematurfött barn att gå hem med neonatal hemsjukvårddetta gör att vårdtiden på sjukhuset blir kortare och familjen får komma hem och vårdabarnet i hemmet. Fler sjukhus i Sverige ansluter sig till den neonatala hemsjukvården ochkan i och med det erbjuda föräldrarna denna form av vård. Faderskapet har utvecklats frånatt ha haft rollen som familjeförsörjare till att vara mer aktiv i föräldraskapet. Papporna tarmer plats i familjen. Syftet med denna studie var att beskriva pappors upplevelser avneonatal hemsjukvård. Som datainsamlingsmetod utfördes intervjuer. För att genomförastudien och bearbeta materialet, användes en kvalitativ innehållsanalys. Resultatetutmynnade i två teman, en tillfredsställelse i att få komma hem och en känsla av att bliomhändertagen av vårdpersonalen. Det första temat innebar att papporna upplevdefrihetskänsla, enkelhelhet och att det var ett naturligt steg. Det andra temat innebar attpapporna upplevde tillmötesgående vårdpersonal, lättillgängligheten och attvårdpersonalen var återkommande i hemmet. En av studiens konklusioner var att pappornaupplevde den neonatala hemsjukvården som en positiv upplevelse. Livet blev enklare ochsmidigare. I en eventuell kommande studie skulle det vara intressant att studera hurvårdpersonalen upplever stödet till papporna i den neonatala hemsjukvården.Families of today who have a child born prematurely often go home from the hospital withneonatal homecare, this implies a reduced duration in the hospital. The parents can takecare of their child at home and they can stay in an familiar environment. Several hospitalsin Sweden can offer families neonatal homecare. The fatherhood has developed from beingan economic family support to a father who now is more active in parenting and take moreresponsibility in the family. The purpose with this study was to describe father’sexperiences of neonatal homecare. Interviews were performed with seven fathers. and thecontent of the interviews were analysed with a qualitative method. The result concludedtwo themes, one was the satisfaction of coming home and the other one was the feeling ofbeen taken care of by the staff. The first theme involved feelings of freedom, simplicityand a natural step. The second theme involved accommodating staff, easily accessible andreturned in the home. The fathers experienced the neonatal homecare very positive. Thelife became easier and more convenient. A future study focusing on how the staff workingwith neonatal homecare experience given support to fathers could give importantknowledge to improve the support of fathers

  Faktorer som påverkar Vänerns öppna sandstränder och möjligheterna för hög biologisk mångfald – med mossor som indikatorer på igenväxning

  No full text
  The sandy beaches of Vänern are threatened by overgrowth and thereby the biodiversity is at high risk to decline. This study is based on an inventory of vegetation of overgrowth character and mosses. The frequency and spread of mosses is perceived as an indication of initial or present overgrowth. External factors that have been taken into consideration are wind-, wave- and ice erosion, the slope of the beach, wear and grade of exposure. The purpose of the investigation is to control the beaches grade of overgrowth and find out which external factor is of most importance for the maintenance of the biotope.   The results show that the beaches environment is affected by the slope of the beach, grade of exposure, size, wear and overgrowth. A high frequency of mosses represents initial or present overgrowth and all beaches were categorized in some faze of overgrowth. The vegetation of overgrowth character is most likely spread from areas with a high slope to areas with low slope. Thereby it is the upper beach zone that is in most danger of overgrowth and because this area is not affected by fluctuation of water level, wear should be the most crucial external factor leading to overgrowth.Vänerns sandstränder hotas av igenväxning och med det riskerar den biologiska mångfaldenatt minska. Till detta arbete har inventering av igenväxningsvegetation samt mossor utförtsdär mossors förekomst och utbredning ses som en indikation på begynnande eller pågåendeigenväxning. Yttre faktorer som tagits hänsyn till är påverkan av vind-, våg- och iserosion,strandens lutning, hävd/slitage samt exponeringsgrad. Syftet är att kontrollera utvaldastränders igenväxningsgrad samt utröna vilken yttre påverkan som är av störst betydelse förbevarandet av naturtypen.Resultaten visar att stränders miljö påverkas av lutning, exponeringsgrad, strandstorlek,hävd/slitage och igenväxning. En hög frekvens av mossor innebär begynnande eller pågåendeigenväxning. Alla stränder var i någon igenväxningsfas och igenväxningen sker troligtvismestadels ifrån högre liggande områden till lägre. Därav är det den övre strandzonen som ärmest hotad av igenväxning och då denna inte påverkas av vattenståndsfluktuationer så bordebrist på hävd vara den avgörande faktorn för igenväxning

  Sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad av patienter med hepatit C.

  No full text
  Den vanligaste formen av hepatit som förekommer i Sverige är hepatit C. Människor som har hepatit C virus i blodet kan ofta vara missbrukare. Detta ger upphov till fördomar som oftast har negativ påverkan på både vårdpersonal och patienter samt försämrar omvårdnadskvaliteten. Hepatit C är en allvarig sjukdom. Rädsla för att bli smittad, fördomar, samt låg kunskapsnivå hos vårdpersonal leder till diskriminering av HCV positiva personer. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad av patienter med hepatit C. En kvalitativ metod med intervjuer användes. Urvalet bestod av tio sjuksköterskor från två sjukhus i Skaraborg. Sjuksköterskorna svarade på elva frågor då de beskrev sina upplevelser av omvårdnad av HCV positiva patienter. Resultat visar tre kategorier och åtta subkategorier: medvetenhet om smittförebyggande (säkerhet, medmänsklighet, trygghet, behov av kunskapsutveckling), ökad sårbarhet hos patienterna (känslighet, utsatthet), olika synsätt hos kollegor (neutralitet, rädsla). I studien framkom det att sjuksköterskor upplever behov av kontinuerlig information om sjukdomen, men sambandet mellan bristande kunskaper och attityder till patienterna har inte påvisats. Majoriteten av sjuksköterskorna upplever sin omvårdnad av patienter med hepatit C som positivt, men konstaterar att det finns kollegor som diskriminerar de här patienterna.Hepatitis C is the most common type of hepatitis in Sweden. Hepatitis C is most common with drug addicts, due to this fact there is much prejudice to this illness. It influences negative actions and attitudes towards HCV positive people from nurses; it also deteriorates the quality of care provided to them. Hepatitis C is a dangerous illness. Fear of catching the infection from patients, the stigma attached to hepatitis C and poor knowledge about illness leads to discrimination of patients. The purpose of this study is to describe nurses' experiences regarding caring for patients with Hepatitis C. A qualitative interview method was used. Ten nurses from two hospitals in the Skara region were interviewed for the study. Nurses responded to eleven questions in which they described personal experiences of caring for HCV positive persons. There are three categories and eight sub categories in the results: consciousness about prevention of infection (certainty, fellowman, safety, requirement of knowledge’s development); greater patients' vulnerability (sensibility, exposure); different of views among colleagues (neutrality and fear). The results of the analysis show that nurses require continuous information about the illness, although no relationships between knowledge score and attitudes towards people with Hepatitis C were found. The majority of nurse's cared for there patients in a positive manner, although they had witnessed colleagues' discriminating towards patients with Hepatitis C

  The use of music and its effects on persons with dementia in a nurse-caring environment : a review of the literature

  No full text
  Demens är en degenerativ sjukdom som angriper den drabbade personens nervsystem på så vis att personen gradvis blir mentalt och socialt handikappad, innan sjukdomen slutligen leder till döden. Orsakerna till sjukdomen är ännu okänd, men det finns kunskap om hur vården av dessa människor kan bli så lämplig som möjligt. Sämre minne, aggressivt beteende och ångest är några av de sätt som sjukdomen yttrar sig på. Sjukdomen kan medföra svårigheter för vårdtagaren att fungera självständigt i det vardagliga livet, vilket gör att professionell vård ofta behövs. Tidigare studier har påvisat att estetik kan spela en viktig roll för att öka livskvaliteten. De specifika effekterna av musik är dock mer okända. Studiens syfte var att få kunskap om hur musik, ur en estetisk synvinkel, kan påverka en person med demens i omvårdnaden. Studien gjordes med en litteraturöversikt där kvalitativa studier analyserades, dokumenterades och diskuterades. Resultatet visar att musik hade effekter på emotionella, sociala, och fysiska aspekter, samt ökade minnesförmågan och dess kapacitet. En syntes gjordes av det sammanställda resultatet för att få en förståelse av musikens positiva påverkan på dementa utifrån ett omvårdnadsperspektiv.Dementia is a degenerative disease that affects a person’s nervous system in a way in which he or she gradually becomes mentally and socially disabled, and in the end leads to death.  Even though the cause of this disease is still unknown, there is enough knowledge about the disease to make caring for these patients as sufficient as possible. Poor memory, aggressive behavior, and anxiety are the most common symptoms in a person with the disease, which makes professional care a necessity. Although previous studies have shown that the use of esthetics play an important roll in increasing quality of life, the specific effects seem to be more unknown. The purpose of this study was to gain knowledge of how music, from an aesthetical point of view, can affect a person with dementia in a nurse- caring environment. The study was carried out through a review of the literature in which qualitative studies were analyzed, documented, and discussed. The findings show that music had most of its effects on emotional, social, and physical aspects along with an increase in memory ability and capacity. A synthesis of the findings was discussed through a perspective that describes the positive effects of music and how it can be assessed in the care of people with dementia

  Childrén´s fear and pain in relation to cancer treatment : A literature review

  No full text
  Cancer är en sjukdom som drabbar människor i alla åldrar. Den är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn och ungdomar. Smärtan hos barn har underskattats på grund av bristfällig kunskap och därför inte alltid behandlats på ett adekvat sätt. Syftet med studien är att sammanställa och belysa forskning som beskriver huruvida rädsla kan påverka barns upplevelse av smärta vid cancerbehandling samt beskriva vilka åtgärder som kan vidtas för att minska rädslan och därmed smärtupplevelsen. Metoden som används är en litteraturöversikt som grundar sig på forskning som finns inom området. Resultatet grundar sig på 20 vetenskapliga artiklar. Avgränsningen har gjorts från år 1989-2007. Artiklarna har valts ut genom kritisk granskning. Resultatet visar att de medicinska metoderna som används för att behandla cancer ofta skapar högre nivåer av rädsla hos barn än själva cancersjukdomen i sig. Smärtan kan leda till negativa upplevelser som kan orsaka mer rädsla och smärta. Resultatet visar också att med hjälp av olika åtgärder kan rädslan minskas och därmed även smärtupplevelsen.Cancer is a disease that affects mankind, regardless of age. It is still one of the most common causes of death among children and adolescents. Children’s pain has been underestimated due to lack of knowledge and therefore inadequately treated. The aim of this study is to compile and illustrate research that describes whether fear can affect children’s experience of pain related to cancer treatment as well as describing measures taken to decrease fear and the pain experience. The method used is a literature review based on research within this area. The result is based on twenty scientific articles. The delimitation has been done between the years 1989-2007. The articles have been chosen by critical review. The result shows that the medical methods used for cancer treatment often produce higher levels of fear among children than the cancer disease itself. The pain can cause negative experience that might cause more fear and pain. The result also shows that if you diminish fear by the use of different methods a decrease of pain experience could be accomplished as well

  Framtidens boende ur ett IT-perspektiv

  No full text
  I föreliggande rapport studeras de förändringar som vårt framtida boende i kunskapssamhället kan komma att genomgå. Studien är inriktad på vilka förändringar som följer i spåren av utvecklingen inom området informationsteknologi. De problem som tas upp i rapporten behandlar de planer och visioner som framtidsforskare har beträffande informationsteknologi i bostaden. Dessa planer och visioner jämförs med bostadsbolagens planer. Rapporten undersöker även om det finns en beredskap avseende de krav på bostaden som förvärvsarbetare i kunskapssamhället lär ställa på bostaden i framtiden. Resultatet visar att våra bostäder kan komma att vara föremål för datorisering inom en snar framtid. Resultatet visar även att de planer och visioner framtidsforskare för fram har god överensstämmelse med bostadsbolagens planer. Vad gäller utformning av bostaden visar resultatet att det finns en god beredskap vad gäller arkitektonisk förändring av bostaden. I rapporten ges även en bild av hur boendet i kunskapssamhället kan komma att se ut

  Fjärrbackup : Ett komplement till ordinarie backup

  No full text
  Denna rapport inriktar sig till ett mindre företag som vill tillhandahålla en egen fjärrbackuplösning. Backupen ska göras från en server placerad i företagets lokal till en lagringsenhet i någon av ägarnas hem med hjälp av VPN-förbindelse. För detta krävs ett program som har stöd för att göra uppkoppling automatiskt via VPN på en Windows 2008 Server, 64-bit plattform. Utöver det ska kryptering, komprimering och funktion för full och inkrementell backup finnas tillgängligt i programmet. Fyra fjärrbackupprogram har därför utsetts för jämförelse av hur de kan lösa företagets krav. Där samtliga program visade sig uppfylla funktionerna som eftersträvades, men endast programmet File Back PC 4 Enterprise har stöd för att göra VPN anslutning i själva programmet. Medan Handy Backup 6.2 Home, Cobian Backup 9 samt SyncbackSE 5.6.0.34 är tvungna att köra externa program för att lösa denna uppgift. Praktisk utvärdering av programmen och hur det hela ska lösas rent hårdvarumässigt återstår

  Relation between Accounting Choices, Book Values and Stock Prices

  No full text
  This study examines the relationship between stock prices and accounting figures, primarily the book value of equity and earnings, as well as the market perception of accounting choices implemented by companies. Market event studies from late sixties have initiated numerous of researches, and the majority of contemporary results were consistent with strong belief in the market efficiency theory. The book value of equity and earnings have been proved to have the highest explanatory power of future stock prices. Other accounting-related issues, like inventory methods or accounting for business combination, were proven to have reliable impact on the stock prices. Moreover, the cash flow implications triggered by the accounting change are not an indispensable condition to influence the stock price level. Although a great body of research has treated the relationship between accounting choices and stock prices, a clear-cut mechanism is not well specified. The evidence is inconsistent, and the consequences of accounting change are difficult to measure. However, the accounting figures included in financial statements remain the most important measure of the companies’ performance. Due to the economic and technical progress, which considerably modified the structure of companies and the environment in which they operate, further studies are advisable in order to maintain the reliability of accounting figures on significant level
  Publikationer från Högskolan i Skövdeis based in SE
  Repository Dashboard
  Do you manage Publikationer från Högskolan i Skövde? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!