Pamukkale University

Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi
Not a member yet
  29771 research outputs found

  Evaluation on social media comments and scores of airline companies by using data and text mining

  No full text
  Veri ve metin madenciliği, anlamlı ilişkileri ve eğilimleri ayırt etmek için kullanıcıların taleplerine göre yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış büyük bir veri miktarını analiz etme sürecidir. İşletmeler, veri ve metin madenciliği teknikleri kullanarak hem kendi işletmeleri içerisinde hem de rakipleri ile rekabette yaşadıkları sorunlarına etkili çözümler üretebilmektedirler. Böylece elde ettikleri bilgiyi rekabet avantajına çevirebilmektedirler. Bu araştırmada, veri ve metin madenciliği algoritmaları kullanılarak rekabete dayalı pazarda müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre hava yolu firmalarının üstün ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, sosyal medya sitelerinden olan TripAdvisor’daki çevrimiçi seyahat incelemeleri araştırma kapsamına alınmıştır. Star Alliance küresel hava yolu birliğine üye 26 hava yolu firması değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan kriterler; her bir kullanıcının yorum ve skorları temel alınarak belirlenmiştir. Duygu Analizi ile müşteri yorumlarından polarite ve polarite değeri belirlendikten sonra Destek Vektör Makineleri, Naive Bayes, Derin Öğrenme Algoritmaları ile sınıflandırma ve tahminleme yapılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmada Derin Öğrenme’nin daha iyi sonuç verdiği saptanmıştır. Ayrıca, Karar Ağaçları ile güzergâh, uçuş yapılan yer, kabin sınıfı ve polarite etiketlerine göre kriterlerin önem dereceleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Yöntemler karşılaştırılırken aynı zamanda StarAlliance hava yolu işletmeleri de karşılaştırılmıştır. Sonuçta, müşteri yorum ve skorları açısından en iyi hava yolu EVA olarak belirlenmiştir.Data and text mining is the process of analyzing a large amount of semi-structured, unstructured and structured data based on users' demands to distinguish meaningful relationships and trends. By using the data and text mining techniques, companies can produce effective solutions to the problems within their business and with their competitors. Thus, they can turn this information into competitive advantage. In this study, it is aimed to evaluate the strengths and weaknesses of airline companies in competitive market according to the demands and needs of customers through using the data and text mining algorithms. In this research, online user reviews on TripAdvisor which is one of the social media site were included in this research. 26 airlines which are the members of Star Alliance Global Airline Association were evaluated. The criteria used in this research was determined based on the comments and scores of each user. After determination of polarity and polarity value from customer comments with Sentiment Analysis, the results were compared through classification and estimation by using Support Vector Machines, Naive Bayes, and Deep Learning Algorithms. In the comparison made, it was determined that Deep learning gives better results. In addition, with the Decision Trees, the importance levels of the criteria were computed and interpreted according to the route, flight location and cabin class labels. While comparing the methods, Star Alliance airlines were also compared. The results show that the best airline in terms of customer comments and scores was EVA

  The analysis of voice training course which has been i̇mplemented since the school year of 2018 and 2019 in the deparment of music education

  No full text
  Bu araştırmanın amacı, müzik eğitimi anabilim dalı ses eğitimi dersini; içerikleri ve ders süresi bakımından incelemektir. Tarama modeli, nicel yöntem ve nitel yöntemin kullanıldığı araştırmanın örneklemini, müzik eğitimi anabilim dallarında görev yapmakta olan ses eğitimi dersi öğretim elamanları oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, COVID-19 pandemisi nedeniyle internet üzerinden yapılan anket tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Anket verileri, yüzde (%) ve frekans (f) şeklinde açıklanmıştır. Açık uçlu sorular ise içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş ve kodlanmıştır. Araştırmada, uzman görüşleri doğrultusunda alt problemler çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, ses eğitimcileri, öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre ses eğitimi dersi içeriğini yeniden düzenlemeye ihtiyaç duymaktadırlar. Uzmanlar, ses eğitimi ders içeriğinin, her öğrencinin gelişimine bağlı olarak aktif şekilde güncellenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ses eğitimi dersinin içerikleri ile toplam ders saatleri karşılaştırıldığında; uzmanların toplam ders süresini yeterli bulmadığı, haftada bir saat ders süresini yeterli bulmadığı gözlenmiştir. Araştırmada, uzmanların ses eğitimi dersinin iki yarıyıl sonunda öğrencide beklenen başarı durumunu karşılamadığı kanaatinde olduğuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları, ses eğitimi dersinin iki yarıyıldan dört ya da daha fazla yarıyıllara çıkarılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Elde edilen bulgular sonucunda ses eğitimine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.The aim of this research is to analyze the voice education course in the department of music education in terms of content and course duration. The sample of the research, in which the scanning model, quantitative method and qualitative method were used, consists of voice training lecturers working in the departments of music education. The data of the study were collected through the survey technique carried out on the internet due to the COVID-19 pandemic. Survey data were explained as percentage (%) and frequency (f). Open-ended questions were analyzed and coded with content analysis method. In the research, sub-problems were analyzed in line with expert opinions. When the results of the research were examined, voice educators need to rearrange the content of the voice training course according to the individual differences of the students. Experts stated that the content of the voice training course should be actively updated depending on the development of each student. When the contents of the voice training course and the total course hours were compared; it was observed that the experts did not think that the total course time, and one hour per week were sufficient. In the research, it was concluded that the experts thought that the voice training course did not meet the expected success of the student at the end of the two semesters. The findings of the research reveal that the voice training course should be extended from two semesters to four or more semesters. As a result of the findings, suggestions were made regarding voice training

  Vocabulary about wedding in Kazakh Turkish -Comparison with the Karakhanid Turkish and Turkey Turkish-

  No full text
  Evlilik ile ilgili kavramlar bir dilin söz varlığı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu tez çalışmasında Kazak Türkçesinin söz varlığında önemli bir yer tutan evlilik ile ilgili sözcükler, Karahanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile benzerlikleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kazak Türkçesinde evlilik ile ilgili söz varlığı (Karahanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı) çalışmamızın ilk bölümü olan giriş bölümü 4 başlık altında incelenmiş, Kazak Türkleri, Karahanlı Türkleri ve Türkiye Türkleri hakkında kısa bilgiler verilip, kavram alanı, söz varlığı ve Türk kültüründe evlilik kurumuna değinilmiştir. Çalışmamızın temelini teşkil eden ikinci bölüm söz varlığıdır. İkinci bölümde ele alınan sözcükler anlamsal yakınlıklarına göre üç ana başlık ve 22 alt başlıkta Karahanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Her alt bölümün sonunda tespit edilen söz varlığı grafiklerle gösterilmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın sözlük bölümünde ise tespit edilen kelimelerin anlamlarına yer verilmiştir. Sözlük kısmı, anlamsal yakınlıklarına göre belirlenen bölümler içerisinde tezimize yerleştirilmiştir. Kelimeler, her bölüm kendi içerisinde olmak üzere alfabetik sırayla verilmiştir. Evlilik ile ilgili söz varlığı çalışmasında Kazak Türkçesinde 481, Karahanlı Türkçesinde 63, Türkiye Türkçesinde ise 175 kelime tespiti yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise elde edilen veriler ışığında değerlendirme yapılmıştır.Concepts related to marriage have an important place in the vocabulary of a language. In this thesis, the words related to marriage, which have an important place in the vocabulary of Kazakh Turkish, were examined comparatively in terms of their similarities with Karakhanid Turkish and Turkey Turkish. The introductory part, which is the first part of our study of the vocabulary related to marriage in Kazakh Turkish (compared with Karakhanid Turkish and Turkey Turkish), has been examined under 4 headings, brief information about Kazakh Turks, Karakhanid Turks and Turkey Turks is given, and the concept area, vocabulary and the institution of marriage in Turkish culture. The second part, which forms the basis of our study, is vocabulary. The words discussed in the second part were tried to be compared with Karakhanid Turkish and Turkey Turkish in three main titles and 22 sub-titles according to their semantic proximity. The vocabulary determined at the end of each subsection was shown with graphics and tried to be interpreted. In the dictionary part of our study, the meanings of the identified words are given. The dictionary part is placed in our thesis within the sections determined according to their semantic proximity. The words are given in alphabetical order, with each section within itself. In the vocabulary study related to marriage, 481 words in Kazakh Turkish, 63 words in Karakhanid Turkish and 175 words in Turkey Turkish were determined. In the conclusion part, an evaluation was made in the light of the data obtained

  Transcription and examination of poetry media numbered 00010 and 01377 in the library of writing works in Süleymaniye

  No full text
  Tez konusu yaptığımız eserler, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan 00010 ve 01377 nolu şiir mecmualarıdır. Çalışmada amaç edebiyat tarihinde adı geçmeyen şairler ve bilinmeyen şiirlerin tespitidir. Çalışmanın giriş bölümünde mecmua kavramı üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde şiir mecmuasının tanıtımı yapılmış, dış özellikleri ve muhtevası belirtilmiştir. İkinci bölümde mecmuanın çevri yazılı metni yer almaktadır. Bu bölümde şiirler incelenmiş ve divanı bulunanlar karşılaştırılmıştır. Aradaki farklar dipnotlarda belirtilmiştir. Son kısımda ise yararlanılan kaynakların listesi yer almaktadır.The works that we made the subject of the thesis are the poetry magazines numbered 00010 and 01377 in the Süleymaniye Manuscripts Library. The aim of the study is to determine the poets who are not mentioned in the history of literature and the unknown poems. In the introduction part of the study, the concept of journal is emphasized. In the first chapter, the poetry magazine is introduced, its external features and content are stated. In the second part, there is the translated text of the journal. In this section, the poems were examined and those with a divan were compared. The differences are indicated in the footnotes. In the last part, there is a list of sources used

  Investigation the effects of phenolic acids on DNA methylation

  No full text
  Son yıllarda çoğu insan, kimyasal maddelerin toksik, mutajenik ve karsinojenik etkilerinin giderilmesinde ve farklı hastalık faktörlerine karşı koruyucu ajanlar olarak bitkisel preparatları veya normal beslenmelerinin bileşenleri olan fitokimyasalları sıklıkla kullanmaktadırlar. Bu bağlamda fenolik asitler antioksidan etkileri nedeniyle kanserin önlenmesinde potansiyel etkilerinden dolayı birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre fenolik asitlerin kanser hücrelerinin canlılığını azaltma da, hücre döngüsünü değiştirip düzenlemede ve apoptozu indüklemede önemli bir rol oynadığını göstermiştir.Bu tez çalışmasında insanların sık sık besinlerle beraber aldıkları ve tıbbi bitkilerin yapısında yaygın bir şekilde bulunan fenolik asitlerden olan kafeik asit, o-kumarik asit, ferulik asit’in DNA metilasyonuna olan etkilerinin insan karaciğer kanseri hücre hattındaki etkileri araştırılmıştır. Bu bağlamda insan karaciğer kanseri hücre hattında (HepG2) değişik dozlarda kafeik asit, ferulik asit ve o-kumarik asit uygulaması yapılmış, etkin dozları hesaplanmıştır. Bu fenolik maddelerin, DNMT3A, DNMT3B, TET1, HDAC1, HDAC3 ve HAT1 mRNA ve protein seviyelerine olan etkileri Western Blot ve qRT-PZR ile belirlenmiştir. Kafeik asit, ferulik asit ve o-kumarik asit için EC50 dozları sırasıyla 1.02 mM, 3.1 mM ve 5 mM bulunmuştur. Kafeik asit, ferulik asit ve o-kumarik asitin EC50 dozunun HepG2 hücrelerine uygulanması sonucunda DNMT1, DNMT3A, DNMT3B, TET1, HDAC1, HDAC3 ve HAT1 mRNA seviyelerinde anlamlı azalışlar gözlemlenmiştir. Buna ek olarak DNMT enzim aktivitesi ölçülmüştür. Tüm bu sonuçlar fenolik asitlerin epigenetik değişimlerden olan DNA metilasyonu azalttığını ortaya koymuştur.In recent years, most people have frequently used herbal preparations or phytochemicals, which are components of their normal diets, to eliminate toxic, mutagenic and carcinogenic effects of chemical substances and as a protective agents against different disease factors. In this context, phenolic acids have attracted the attention of many researchers because they have porential in the prevention of cancer due to their antioxidant effects. According to the results of the researches, phenolic acids have shown that they play an important role in reducing the viability of cancer cells, changing and regulating of the cell cycle and inducing apoptosis.In this thesis study, the effects of phenolic acids namely caffeic acid, o-coumaric acid, ferulic acid commonly found in medicinal plants on DNA methylation were investigated on human liver cancer cell line. In this context, various doses of caffeic acid, ferulic acid and o-coumaric acid were administered in human liver cancer cell line (HepG2) and their effective doses were calculated. The effects of these phenolic substances on DNMT3A, DNMT3B, TET1, HDAC1, HDAC3 and HAT1 mRNA and protein levels were determined by Western Blot and qRT-PZR. EC50 doses for caffeic acid, ferulic acid and o-coumaric acid were found to be 1.02 mM, 3.1 mM and 5 mM, respectively. As a result of the administration of the EC50 dose of caffeic acid, ferulic acid and o-coumaric acid to HepG2 cells, it was observed significant decresases in DNMT1, DNMT3A, DNMT3B, TET1, HDAC1, HDAC3 and HAT1 mRNA levels. In addition, DNMT enzyme activity was measured. All these results revealed that phenolic acids decreased DNA methylation, which is one of the epigenetic changes

  Berel Kurgans within the Context of Funeral Rites

  No full text

  The use of electri̇c energy obtai̇ned from thermoelektri̇c generator i̇n thermoelectri̇c collers of di̇fferent si̇zes

  No full text
  Bu çalışmada, turbo şarjlı bir traktör için mini termoelektrik soğutucu (TES) tasarımı, optimizasyonu ve sonlu elemanlar metoduyla analizi yapılmıştır. Ayrıca, TES modülün harcadığı elektriksel gücün termoelektrik jeneratör (TEJ) tarafından karşılanması hedeflenmiştir. TES sistemi tarafından soğutulacak olan hacmin farklı dış ortam sıcaklıkları için soğutma yükü hesaplamaları yapılmıştır. TES sistemin, farklı dış ortam sıcaklıklarına göre farklı boyutlardaki modüllerinin numerik analizleri MATLAB programında gerçekleştirilerek, en uygun tasarım belirlenmiştir. ANSYS Termal-Elektrik programında en uygun tasarım sonuçları sınır koşulu olarak girilerek, modelin performans değerlerinin çözümlenmesi sonlu elemanlar metoduyla gerçekleştirilmiştir. Ticari ve farklı boyutlardaki TES modüllerin analiz sonuçları karşılaştırıldığında; en yüksek soğutma gücünün, farklı boyutlardaki bir adet TB-127-1.2-1.3 modülünde, dış ortam sıcaklığının 15 °C olduğu koşullarda 11.504 W ve en düşük harcanan toplam elektriksel gücünde ticari ve farklı boyutlardaki TES modüllerde, dış ortam sıcaklığının 15 °C olduğu koşullarda, 8.44 W olduğu belirlenmiştir. Dış ortam sıcaklığının 45 °C olması durumunda, çalışmada kullanılan diğer modüllerle karşılaştırıldığında, farklı boyutlardaki bir adet TB-127-0.8-1.3 modülünün soğutma gücünde 4.363 W olarak en düşük ve ticari ve farklı boyutlardaki modüllerin harcadığı toplam elektriksel gücün 64.99 W ile en yüksek olduğu belirlenmiştir. Aynı dış ortam sıcaklıkları için TES ve TEJ sistemlerinin birlikte çalıştığı durumlarda TES sistemi için gerekli olan elektriksel gücün TEJ sistemi tarafından rahatlıkla karşılanabildiği tespit edilmiştir.In this study, mini thermoelectric cooler (TEC) design, optimization and analysis by finite element method were made. In addition, it is aimed to meet the electrical power consumed by the TEC module by the thermoelectric generator (TEG). Cooling load calculations were made for different outdoor temperatures of the volume to be cooled by the thermoelectric cooling system. Numerical analyzes of the thermoelectric cooling system, different outdoor temperatures and modules of different sizes were performed in the MATLAB program, and the most suitable design was determined. In ANSYS Thermal-Electric program, the most suitable design results were entered as boundary conditions and the performance values of the model were analyzed by the finite element method. When the analysis results of commercial and TEC modules of different sizes are compared, the highest cooling power in one TB-127-1.2-1.3 module of different sizes is 11.504 W in the conditions where the outdoor temperature is 15 °C, and the lowest consumed total electrical power was determined to be 8.44 W in commercial and different size of TEC module under conditions where the outdoor temperature is 15 °C. It has been determined that, in case the outdoor temperature is 45 °C, the cooling power of the TB-127-0.8-1.3 module in one different sizes gets the lowest value as 4.363 W and the total electrical power consumed by the commercial and different sized modules gets the highest value with 64.99 W. It has been determined that the total electrical power consumed for cooling in commercial and different sized modules can be supplied by the TEG system under conditions where TEC and TEG modules work together and have the same outdoor temperatures

  A comparison of extracorporeal shockwave therapy (ESWT) and high-intensity laser therapy (HILT) in terms of pain, function and grip strength in lateral epicondilitis: A randomized controlled study

  No full text
  Bu çalışmanın amacı, lateral epikondilit hastalarında ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi (ESWT) ve yüksek yoğunluklu lazer tedavisinin (HILT) ağrı, fonksiyon ve kavrama kuvveti açısından etkinliğini ve bu iki tedavinin birbirlerine karşı üstünlüğü olup olmadığını karşılaştırmaktır. Çalışma grubunu Balıkesir Özel Sevgi Hastanesi Fiziksel Tıp Polikliniğinde, ilk defa lateral epikondilit tanısı alarak tedavi amaçlı fizik tedavi için yönlendirilen yaşları 18-65 yıl arasında olan gönüllü 42 hasta oluşturmaktadır. Hastalar geliş sırasına göre liste randomize olarak 3 gruba ayrılmıştır. Birinci gruba fizyoterapi, ikinci gruba fizyoterapiye ek ESWT, üçüncü gruba ise fizyoterapiye ek HILT uygulanmıştır. Ağrı şiddetini belirlemede görsel analog skala (GAS), kavrama kuvvetini belirlemede el dinamometresi, fonksiyonellik için ise Duruöz El İndeksi ve Hasta Bazlı Lateral Epikondilit Değerlendirme Anketi (PRTEE-T) uygulanmıştır. Bütün değerlendirmeler tedavi öncesinde, sonunda ve tedaviden bir ay sonra tekrarlanmıştır. Hastaların GAS ve PRTEE-T değerlendirmelerinde tedavi yöntemleri arasında anlamlı fark tespit edilirken (p0,05). Ayrıca üç grubunda VAS, kavrama kuvveti ve fonksiyonellik değerlerinin tedavi öncesi, sonrası ve tedaviden bir ay sonra anlamlı olarak iyileştiği belirlenmiştir (p0.05). In addition, it was determined that VAS, grip strength and functionality values in three groups were significantly improved before, after and one month after treatment (p<0,05). As a result, while it was seen that all three treatment methods were effective on the treatment of lateral epicondylitis, it was determined that the application of HILT in addition to physiotherapy was superior to the other groups in terms of pain and functionality (p<0.05)

  Design and implementation of double-sided air core permanent magnet linear servo motor

  No full text
  Lineer motor teknolojileri günümüzde toplu taşımacılık, optik cihazlar, tekstil endüstrisi, nanoteknoloji ve tıp elektroniği gibi birçok endüstriyel uygulama alanında kullanılmakta ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde sıklıkla konu edilmektedir. Lineer motorlardan günümüzde beklentiler oldukça fazladır. Bunun nedeni, hafiflik, kontrol edilebilirlik, yüksek kuvvet/moment ağırlık oranı ve lineer motor da elde edilen lineer hareketin, dönel sistemlere eklenen kayış kasnak mekanizmalarıyla elde edilen lineer harekete kıyasla çok daha hızlı, hassas ve düşük bakım maliyeti gerektirmesidir. Bu tez kapsamında öncelikli olarak lineer motor teknolojileri anlaşılır bir biçimde ortaya konularak, lineer motor çeşitleri incelenmiştir. Sonrasında ana boyut ölçüleri, parametreleri ve kontrol metodu ele alınarak çift taraflı hava çekirdekli basit hassas konum kontrolü yapılabilen lineer motor tasarımı yapılmıştır. Lineer motor tasarım süreci genel hatlarıyla ortaya koyulduktan sonra Solidworks programı yardımıyla lineer motorun 3D katı modeli oluşturularak, sonlu elemanlar yöntemi ile ANSYS Maxwell programında 2D manyetik analizi gerçekleştirilmiştir. Lineer motor tasarımı ve manyetik benzetimi yeterli seviyede gerçekledikten sonra, lineer motorun enerjilendirilmesi ve istenilen şekilde sürülebilmesi için sürücü tasarımı ele alınmıştır. Lineer motor ve sürücüsü tasarımları ardından lineer motorun hareketini optimum seviyede kontrol altında tutarak, kullanılabilir bir prototip ürün haline getirilmiştir. Yapılan analiz sonuçları ile prototip motordan elde edilen deneysel veriler karşılaştırılmış ve sonuçları üzerinde tartışılmıştır.Linear motor technologies are used in many industrial applications such as public transportation, optical devices, textile industry, nanotechnology and medical electronics and are frequently used in research and development activities. Expectations from linear motors are quite high today. This is because the lightness, controllability, high force / moment-to-weight ratio and linear motion in the linear motor require much faster, more precise and low maintenance cost compared to the linear motion obtained by the belt-pulley mechanisms added to the rotary systems. Within the scope of this thesis, linear motor technologies are presented in a comprehensible manner and linear motor types have been examined. Afterwards, a simple precision position controlled double sided, air core, linear motor was designed by considering the main dimensions, parameters and control method. After explaining the linear motor design process in general terms, 3D solid model of the linear motor was created with the help of Solidworks program and 2D magnetic analysis was carried out in ANSYS Maxwell program with the finite element method. After performing the linear motor design and magnetic simulation at a sufficient level, the driver design is discussed in order to energize the linear motor and drive it as desired. After the design of the linear motor and its driver, it was turned into a usable prototype product by keeping the motion of the linear motor under optimum control. The results of the analysis and the experimental data obtained from the prototype motor were compared and the results were discussed

  Effect of road and traffic conditions on reliability of urban bus system

  No full text
  Günümüzde büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışına bağlı artış gösteren özel araç sahipliği, sebep olduğu trafik sıkışıklıkları nedeniyle daha fazla karayolu ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Toplumun özel araç kullanımını azaltmanın en etkili yolu toplu taşımayı cazip hale getirip, bir seçenek olarak sunmaktır. Toplu taşımada toplam veya algılanan seyahat süreleri, gecikmeler, maliyet, konfor, güvenlik, durum ve alternatiflerin zaman ve mekandaki kullanılabilirliği ve güvenilirlik gibi faktörler yolcular tarafından oldukça önem taşımaktadır. Toplu taşımaya olan ilginin artması için bu faktörler iyileştirilmelidir. Bu çalışma kapsamında toplu taşımanın güvenilirlik faktörü incelenmiş ve nasıl daha güvenilir bir hizmet verilebileceği araştırılmıştır. Güvenilirlik, hizmetin çalışma olasılığı, zaman çizelgelerine ve planlanan sefer sıklıklarına uyma ve bir hedefe belirlenen zamanda ulaşma becerisi olarak tanımlanabilir. Çalışma kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’ye bağlı olan bir otobüs hattı seçilmiş, bu otobüs hattının 01.07.2020-30.08.2020 tarihleri arasındaki hafta sonu ve resmî tatiller çıkarılarak elde kalan günlerde sabah zirve saat, akşam zirve saat, zirve dışı saat 1 ve zirve dışı saat 2 olarak belirlenen zaman aralıklarında duraklara giriş saat verileri düzenlenmiştir. Otobüs güzergahının üzerinde önem taşıdığı belirlenen 20 durak seçilerek bu duraklar için en çok tekrar eden durağa giriş saati sabit kabul edilerek duraklara geç ve erken giriş yapılan süreler durağa erken gelinen ve geç kalınan süreler olarak adlandırılmıştır. Çalışmada durağa erken gelinen ve geç kalınan süreler dikkate alındığında Genelleştirilmiş Pareto İstatistiksel Dağılımına uygun olduğu bulunmuştur. Ayrıca, duraklar arası hızın ve yolcu biniş sayısının otobüs sefer hareket saatlerindeki sapma sürelerine bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.Nowadays, private vehicle ownership, which has increased due to the rapid population growth in big cities, reveals the need for more highways due to the traffic jams it causes. The most effective way to reduce the use of private vehicles by the society is to make public transportation attractive and offer it as an option. In public transport, factors such as total or perceived travel times, delays, cost, comfort, safety, availability and availability of alternatives in time and space, and reliability are of great importance for passengers. These factors should be improved in order to increase the interest in public transport. Within the scope of this study, the reliability factor of public transportation was examined and it was investigated how to provide a more reliable service. Reliability can be defined as the service's ability to operate, to comply with schedules and planned frequency of departures, and to reach a target at a specified time. Within the scope of the study, a bus line connected to Denizli Metropolitan Municipality Transportation Inc. was selected, the weekend and public holidays excluded between 01.07.2020-30.08.2020, on the remaining days, the entrance time data to the stops were arranged at the time intervals determined as morning peak hour, evening peak hour, non-peak hour 1 and non-peak hour 2. 20 stops that were determined to be important on the bus route were selected. For these stops, the most repetitive entrance time is accepted as fixed, and the late and early entry times to the stops are named as the times that arrive at the stop early and stay late. In the study, it was found that the stop corresponds to the Generalized Pareto statistical distribution when taking into account early and late periods. Furthermore, it was determined that the speed between stops and the number of passenger boarding did not affect the deviation times in bus travel hours

  2,003

  full texts

  29,771

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi is based in Türkiye
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇