ORE Digital Library
Not a member yet
  1058 research outputs found

  Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

  No full text
  Poradnik ma pełnić przede wszystkim funkcję praktyczną, tj. wspierać doradcówzawodowych podczas pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.Dlatego też teorię ograniczono do minimum, akcentując ją tylko w tych miejscach,gdzie stanowi wyraźną podstawę (a tym samym uzasadnienie) dla prezentowanychpraktyk doradczych. Dodatkowo tekst zawiera ramki zatytułowane „Wyrwanez kontekstu życiowego”, w których opisano głównie przykłady wykorzystaniaproponowanych rozwiązań lub zawarto dodatkowe wyjaśnienia (często wspartewynikami badań naukowych), umożliwiające lepsze zrozumienie intencji autorapublikacji. Taka strategia pozwoli od razu podczas lektury odnieść się do praktykizawodowej, co nie tylko podniesie efektywność uczenia się, ale i dostarczy inspiracjido działania

  Kongres Edukacji Klasycznej

  Get PDF
  Celem naszej publikacji jest rozpropagowanie treści i podkreślenie znaczenia edukacji klasycznej dla nauczycieli, pedagogów, metodyków i wszystkich zajmujących się nauką i oświatą. Ideą organizatorów i prelegentów było także przypomnienie – doniosłej i okrzepłej już w historii – roli edukacji klasycznej dla rozwoju „ciała i ducha” dzieci i młodzieży, roli w kształtowaniu postaw i poszukiwaniu uniwersalnych prawd, która towarzyszy naszej cywilizacji od wieków

  Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności innowacyjności i samodzielności uczniów szkół ponadpodstawowych

  No full text
  Celem publikacji jest przekazanie wszystkim interesariuszom polskiego systemu edukacji, zwłaszcza nauczycielom i dyrektorom szkół, a także – administracji oświatowej, wiedzy na temat tego, jak w codziennej praktyce edukacyjnej polskie szkoły mogą wspierać rozwój kompetencji proinnowacyjnych i działać na rzecz rozwoju kreatywności uczniów.Ta wiedza obejmuje nie tylko metodykę nauczania zorientowaną na rozwój kreatywności, lecz także podstawy teoretyczne wypracowane przede wszystkim przez psychologię kreatywności

  Jak rozwijać myślenie matematyczne

  Get PDF
  Współczesny świat stawia szkole i nauczycielom ogromne wymagania. Zadaniem szkoły jest przygotowanie do życia we wciąż zmieniającej się rzeczywistości, oznaczające realizowanie programu skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. Sukces uczniów w znacznej mierze zależy od ich umiejętności kreatywnego podejścia do życiowych zadań i radzenia sobie ze złożonością wciąż przekształcającej się rzeczywistości. Rolą nauczyciela jest wspieranie uczniów w twórczej aktywności, w budowaniu postawy otwartości na świat i drugiego człowieka, rozwijanie potrzeby poszukiwania i odkrywania naszej rzeczywistości, ale także – jej zmieniania. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością świadomego budowania motywacji wewnętrznej wychowanków do bycia twórczym

  Zbiór zadań z języka polskiego jako języka edukacji szkolnej dla uczniów z doświadczeniem migracji

  No full text
  Niniejszy zbiór przykładowych zadań powstał z myślą nie tylko o uczniach z doświadczeniem migracji, ale przede wszystkim o nauczycielach pracujących z nimi na co dzień. Ćwiczenia w nim zgromadzone mogą posłużyć jako inspiracja do tworzenia autorskich zadań przez tych, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia z języka polskiego jako obcego lub zajęcia wyrównawcze. Po zaproponowane zadania z różnych obszarów tematycznych mogą sięgnąć także nauczyciele pracujący w oddziałach przygotowawczych

  Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy - jak na nie odpowiadać

  No full text
  W związku z migracją spowodowaną działaniami wojennymi w Ukrainie tysiące ukraińskich dzieci znalazło się w ciągu ostatnich miesięcy na terenie Polski. Wiele z nich trafiło już do polskiego przedszkola, szkoły czy innej placówki oświatowej. Ta nowa sytuacja może być dla polskich szkół swego rodzaju sprawdzianem z wdrażania edukacji włączającej oraz okazją do autorefleksji na temat jej skuteczności. Na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych znajdą wiele rekomendacji, materiałów i wskazań dotyczących edukacji uczniów z Ukrainy w polskich szkołach (...

  Funkcjonalność modelu szkoły ćwiczeń. Raport z badania

  Get PDF
  Niniejszy raport powstał na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie – autora i realizatora projektu: „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Głównym celem raportu jest zaprezentowanie funkcjonalności modelu szkoły ćwiczeń jako przestrzeni kształcenia i doskonalenia się nauczycieli

  Prawo humanitarne. Wpływ nowoczesnych technologii na współczesne konflikty zbrojne

  No full text
  Celem publikacji: zrozumienie podstawowych pojęć związanych ze środkami i metodami walki w międzynarodowym prawie humanitarnym, poznanie charakterystyk nowych technologii wojskowych, zrozumienie konsekwencji użycia nowych technologii wojskowych dla podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego i dla godności ludzkie

  Prawo humanitarne. Handel ludźmi jako współczesna forma zniewolenia

  No full text
  Tematy: Czym właściwie jest handel ludźmi? Co na temat handlu ludźmi mówi prawo? W jaki sposób można pomóc

  Sytuacja nieletnich matek w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Wyniki badania ankietowego

  Get PDF
  Na początku 2021 roku pracownicy Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji przeprowadzili wśród dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) ankietę na temat sytuacji nieletnich matek przebywających w ośrodkach. Ankieta składała się z 13 pytań (7 dotyczyło przedmiotu badania) i przeprowadzona została on-line za pośrednictwem serwisu internetowego, z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview), w dniach 15 stycznia – 22 lutego 2021 roku. Zaproszenie do udziału w badaniu przekazano pocztą elektroniczną dyrektorom młodzieżowych ośrodków wychowawczych dla dziewcząt oraz koedukacyjnych. Poniżej przedstawiono charakterystykę próby badawczej oraz zbiorcze wyniki badania. Szczegółowe odpowiedzi i komentarze respondentów zamieszczono w tekście opracowania w ich oryginalnym brzmieniu

  973

  full texts

  1,058

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  ORE Digital Library is based in Poland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇