Respectus Philologicus
Not a member yet
  520 research outputs found

  Ukrainian Poetic Sixties: Mykola Kholodnyi’s Creative Individuality

  Get PDF
  The article is devoted to the little-studied Ukrainian poet of the sixties, dissident M. Kholodnyi, his creative style, analysis of motifs, images, and symbols of lyrical heritage, and the phenomenon of creative individuality. Socio-political reflection of Ukrainian tragedies, the role of the artist and his work singled out among the motifs of his poetry. There are images of famous Ukrainian writers who are carriers of the code of national memory and help to shape the national consciousness of future generations. A separate block constitutes his intimate lyric poetry reflecting the various facets of the spiritual and corporeal together with emotions ranging from romantic to deeply sensual. It is noted that among the writers of the 60s generation, his poetry is distinguished by the presence of sharp satire and tragedy in depicting paradoxical and absurd Soviet reality

  Troska o włosy w świetle wybranych średniowiecznych traktatów medycznych

  Get PDF
   In the Middle Ages, hair was an element of great interest to men and women. Subject to daily treatments and activities, they played an important role in everyone‘s life. In medical treatises, compendia and handbooks from the 12th to the 14th century were the subjects of theoretical considerations and practical advice. According to the prevailing humoral theory, their colour, length, shape, and loss or excessive growth were meticulously analysed and explained. Attention was drawn to the issue of hair dyeing and the possibility of changing the colour. Particular attention was paid to baldness and greying, giving practical advice and simple or more complex recipes to prevent these processes. The source base is the works of St. Hildegard of Bingen, pope John XXI, Vincent of Beauvais, Taddeo Alderotti and Bernard de Gordon. In these sawmills, the issue of hair was highlighted, which in the Middle Ages played a significant role in the lives of both women and men.W wiekach średnich włosy były elementem dużego zainteresowania kobiet i mężczyzn. Poddawane codziennym zabiegom i zajęciom odgrywały ważną rolę w życiu każdego człowieka. W traktach medycznych, kompendiach i poradnikach od XII do XIV wieku były przedmiotem rozważań teoretycznych oraz praktycznych porad. Ich kolor, długość, kształt, a także wypadanie lub nadmierny porost były, zgodnie z obowiązującą teorią humoralną, drobiazgowo analizowane i wyjaśniane. Zwrócono uwagę na kwestię dotyczącą farbowania włosów wraz z przedstawieniem możliwości zmiany koloru. Szczególnie wiele miejsca poświęcano łysieniu i siwiźnie, podając praktyczne porady i proste bądź bardziej złożone receptury zapobiegające tym procesom. Podstawę źródłową niniejszego opracowania stanowią dzieła Św. Hildegardy z Bingen, papieża Jana XXI, Wincentego z Beauvais, Taddeo Alderotti oraz Bernarda de Gordona. W traktatach tych została zaznaczona problematyka włosów, które w okresie średniowiecza odrywały znaczącą rolę w życiu zarówno kobiet, jak i mężczyzn

  „Głuszec”, „pieun”, „śpiewak” – nazwy ptaka łownego utrwalone w powieściach Józefa Weyssenhoffa

  Get PDF
  This article focuses on the names of the game bird (capercaillie) as recorded in two literary works by Józef Weyssenhoff, namely Puszcza and Soból i panna. These novels provide research material regarding the terms used to refer to the wild bird, namely głuszec, pieun, śpiewak. The names, supported by examples from the mentioned texts, were examined in terms of their documentation (formal and semantic), in various sources, such as dictionaries, regionally-derived lexical elements, collections of hunting vocabulary, nature studies and literature. The findings show that the author used not only the wildly known name (głuszec) but also confirmed the presence in the hunting terminology (pieun, śpiewak) with very scant documentation (sometimes only from Weyssenhoff).Przedmiotem opisu w artykule są nazwy łownego ptaka (głuszca) utrwalone w dwóch tekstach Józefa Weyssenhoffa – Puszcza oraz Soból i panna. Powieści te dostarczają materiału badawczego na temat stosowanych przez pisarza określeń dzikiego ptaka – głuszec, pieun, śpiewak. Wynotowane nazwy, poparte egzemplifikacją z badanych utworów, zostały zbadane ze względu na ich dokumentację (formalną i semantyczną) w źródłach słownikowych, niekiedy także pracach poświęconych elementom leksykalnym nacechowanym regionalnie, zbiorach słownictwa myśliwskiego, opracowaniach przyrodniczych i przekazach literackich. Podjęte działania wskazują, że autor powieści prócz rozpowszechnionej nazwy głuszec wprowadził do swoich tekstów znane mu z języka myśliwskiego inne określenia ptaka łownego (pieun, śpiewak) odznaczające się w źródłach badawczych bardzo skromną dokumentacją (niekiedy wyłącznie z Weyssenhoffa)

  „… chroń mnie panie od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie boże”. Kiedy słowa wyrażają pogardę

  Get PDF
  The article is devoted to the concept of contempt, understood as a feeling of disrespect and aversion and a sense of superiority towards someone towards whom our contempt is directed. It is an emotion of a social nature, winding up a spiral of hatred. Contempt presupposes the speaker’s superiority, who considers himself superior to the person/group of people he is speaking to. I treat the rhetoric of contempt as an element of verbal aggression, which is sometimes expressed through various linguistic means. Here I would like to show how words change their meaning and start to express contempt and hatred towards another human being. Referring to the determinants of hate speech indicated by Michał Głowiński (ruthlessness of reason, objectification of the „hero” of the statement, dichotomy of values, conspiracy view of reality, arbitrariness of assessments and depersonalized sender), I indicate why the use of the term LGBT ideology is such an immoral way of using language. Language analyses focus on statements from public discourse – they were taken primarily from Internet portals and social media.Artykuł poświęcony jest pojęciu pogardy rozumianemu jako uczucie braku szacunku i niechęci oraz poczucia wyższości w stosunku do kogoś, w kierunku kogo skierowana jest nasza pogarda. Jest to emocja o charakterze społecznym, nakręcająca spiralę nienawiści. Pogarda zakłada wyższość nadawcy, który uważa się za kogoś lepszego niż osoba/ grupa osób, do której mówi. Retorykę pogardy traktuję jako element agresji werbalnej, która wyrażana bywa za pomocą różnych środków językowych. Tu chciałabym pokazać, jak słowa zmieniają swoje znaczenie, przez co zaczynają wyrażać pogardę i nienawiść do drugiego człowieka. Nawiązując do wskazanych przez Michała Głowińskiego wyznaczników mowy nienawiści (bezwzględność racji, uprzedmiotowienie „bohatera” wypowiedzi, dychotomia wartości, spiskowe widzenie rzeczywistości, arbitralność ocen oraz zdepersonifikowany nadawca), wskazuję, dlaczego używanie sformułowania ideologia LGBT jest właśnie takim nietycznym sposobem używania języka. Analizy językowe koncentrują się na wypowiedziach z dyskursu publicznego – zostały zaczerpnięte przede wszystkim z portali internetowych oraz mediów społecznościowych

  “An Artist With Trauma” in Search of Identity: The Postmodernist Options in Ukrainian and Turkish Literatures

  Get PDF
  The article examines the typological features of the image of an artist with trauma and its correlation with the issue of identity. The subjet matter for the analysis are the novels My Name is Red by O. Pamuk and The City with Chimeras by O. Ilchenko. The article utilises historical-literary, comparative, and mythopoetic research methods and studies of traumatic writing and identity problems. The article defines the characteristic features of the image of a traumatised artist, such as the artist\u27s stay in a traumatic situation of creative and personal crisis, fanatical worship of the idea of serving Beauty with a dominance of the aesthetic over the moral, willingness to justify death as a form of convincing opponents; the presence of a physical injury. The article also substantiates the expediency of Medusa Gorgona’s image as a mythos-archetypal counterpart of this image. The results of the comparative analysis prove that an artist with trauma is relevant primarily for the artistic understanding of the post-colonial experience as a type of trauma. Their heroes are in search of identity. It becomes their successful or unsuccessful attempt to overcome the trauma through creativity

  Nurodymai autoriams

  Get PDF

  Emancipation of the National Identity in Augusts Deglavs’ Novel “Riga”

  Get PDF
  The article studies the formation of the Latvian national identity as depicted in the cultural and historical novel Riga by the writer Augusts Deglavs. The plot is set in the second half of the 19th century when more and more Latvians from the country started to move to Riga. By applying the context-oriented approach and practices of cultural studies, the New historicism, post-colonialism, separate aspects of the dynamics and context of the relationship between Latvians and Baltic Germans in multicultural Riga have been analysed. In addition, the points where social and national identities contact and cross under the conditions of hermetic and hegemonic German culture, like relations with the German language, acquisition of social practices, emergence of the sense of Latvianness, have also been examined. The article also performs a concise evaluation of the historical importance of the Young Latvians’ movement depicted in the novel as the awakener of the national identity. Based on John Austin’s concept of performative language, in studying the emancipation of national identity, attention was paid to the ability of language “to do things”, which proves that words expressed in certain situations can possibly affect and change the run of historical processes

  Optimistic Christian Verticals and Destructive Secular Horizontals in Joachim Ringelnatz’s and Ödön von Horváth’s Experimental Fairy Tales

  Get PDF
  This article contributes to the discourse on experimental interwar fairy tales as a subgenre that undermines the anachronistic fairy-tale conventions to a selective negation or recontextualization in accordance with a contemporaneous cultural crisis. The contribution consists of demonstrating how fairy tales provide popular interwar religious authors with a platform to parallel the critical mirroring of their secular contemporaneous society with an articulation of a Christian, humanist optimism. A spatially focused comparison of Ödön von Horváth’s cycle of fairy tales Sportmärchen (1924–1926, published posthumously in 1972), and Joachim Ringelnatz’s Nervosipopel: Elf Angelegenheiten (1924) distinguishes the vertical and horizontal textual spaces to demonstrate that both authors reflect their metaphysically uprooted society through a negation of the genre\u27s characteristic orientation toward harmonic equilibriums on a horizontal spatial axis. However, by overlaying destructive horizontals with antinomic, transcendence-signifying Christian verticals, the tales also articulate a modality of nearness to God, even in the secular world. This symbolic and positive vertical motion correlates with preserving the genre\u27s characteristic idealization of a child

  Antonimia, czyli antagonistyczność w języku (na przykładzie uczuć miłości i nienawiści)

  Get PDF
  The aim of the article was to show the opposition of lexemes love and hate by carrying out a pragmatic-discursive analysis of them (with a particular emphasis on the Biblical Discourse). It was concluded that from the semantic point of view, love and hate are long-lasting feelings with a strong emotional charge in opposition to each other. The expressions containing such a component as hate in various word forms have an unambiguously negative connotation while using the words love in most cases makes the message positive. The antagonism of the language units mentioned above is particularly evident in the Biblical Discourse, which is conditioned by the didactic-moralistic nature of the text.Celem artykułu stało się ukazanie opozycyjności leksemów miłość i nienawiść oraz kochać i nienawidzić poprzez poddanie ich analizie pragmatyczno-dyskursywnej (ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu biblijnego). Stwierdzono, że pod względem semantycznym miłość i nienawiść to opozycyjne wobec siebie, długotrwałe uczucia o silnym ładunku emocjonalnym. Wypowiedzi zawierające komponenty nienawiść, nienawidzić w różnych formach mają wydźwięk jednoznacznie negatywny, podczas gdy użycie wyrazów miłość, kochać w większości wypadków sprawia, że komunikat jest nacechowany dodatnio. Antagonistyczność wymienionych jednostek językowych szczególnie widoczna jest w dyskursie biblijnym, co uwarunkowane jest dydaktyczno-moralizatorskim charakterem tekstu

  Creation and Analysis of Corpus of Short Prose by Latvian Women Writers

  Get PDF
  The article aims to present the creation of the text corpus of short prose by Latvian women writers and a pilot study on the distribution of body words in the corpus. The corpus development is a part of the research process, which aligns with the goals and perspectives of feminist literary history. First, the paper introduces the design of the corpus. Consisting of 259 texts, published between 1893 and 2002, it is the first literary corpus focusing on Latvian women writers and on short prose. Given that short forms have long dominated women’s prose, this focus was a conscious decision to highlight women’s contribution to writing. Further, the article presents the methods of distant reading that were applied to identify the distribution of body words in the texts. The desire to reintroduce women into the history of literature has also led to a focus on the body. While writing is mediated through the body, it is also a space to explore and take possession of the body. Finally, by combining the results of distant reading with examples of close reading, the distribution of body words in different periods is compared

  370

  full texts

  520

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Respectus Philologicus
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇