NOFIMA Repository
Not a member yet
  2447 research outputs found

  Ferskfiskordningen – En ny evaluering

  Get PDF
  Ferskfiskordningen har som formål om å øke tilførselen av fersk fisk til landindustrien utenfor hovedsesongen, og har virket siden 2013. Ordningen ble sist evaluert i 2017. Mandatet for denne evalueringen har vært å vurdere ordningens bærekraft og mulige endringer i innretning for å forbedre ordningen. I rapporten gjennomgås sider ved kysttorskproblematikken (kap. 2), en deskriptiv beskrivelse over år av hvordan ordningen har fungert (kap. 3), før ordningens miljømessige, økonomiske, sosiale og institusjonelle bærekraft analyseres (kap. 4). En egen modell er utviklet som også kan benyttes til å evaluere andre tiltaks bærekraft. Evalueringen konkluderer med at ordningen i stor grad oppfyller sitt primære formål, gjennom å tilrettelegge for økonomisk og sosial bærekraft i foredlingsleddet og i kystsamfunn. Ordningens institusjonelle bærekraft vurderes også som god. Samtidig gir ordningen noen utfordringer for miljømessig og økonomisk bærekraft, og da først og fremst for fiskeflåten. I kapittel 5 trekkes konklusjoner om hvilke justeringer av ordningen som kan bidra til bedre måloppnåelse.publishedVersio

  Critical review of cultivated meat from a Nordic perspective

  No full text
  Background: Cultivated meat is a novel technology with the potential to partly substitute conventional meat in the future. Production of cultivated meat is based on biotechnology for tissue engineering, up-scaling of cell cultures and stem-cell differentiation, providing the basis for large-scale proliferation of the parent cell and subsequent differentiation into primitive skeletal muscle structures known from conventional meat. Development of cultivated meat is considered a socio-technological challenge including a variety of technical, sustainability, ethical, and consumer acceptance issues. Scope and approach: As the Nordic countries share common history and roots of food culture, cultivated meat will be introduced into a socio-cultural context with established food traditions. This review summarizes the current knowledge and activities on the development of cultivated meat in the Nordic countries and considers this novel food product in a specific socio-cultural context. Key findings and conclusions: The production of cultivated meat in the Nordic countries, must encompass solutions that are accepted by the typical Nordic consumer. In general, this favors solutions for cell culturing based on non-GMO cells and locally accessible raw material for cell medias and scaffolding. From the perspective of the Nordic countries, this will improve the environmental, societal, and ethical context of cultivated meat.publishedVersio

  1,882

  full texts

  2,447

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  NOFIMA Repository is based in Norway
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇