UiS Brage

  Antipsychotic treatment – a systematic literature review and meta-analysis of qualitative studies

  No full text
  Background: The literature on antipsychotic medication in psychosis lack systematization of the empirical knowledge base on patients’ subjective experiences of using antipsychotic drugs. Such investigations are pivotal to inform large-scale trials with clinically relevant hypotheses and to illuminate clinical implications for different sub-groups of individuals. Aims: To re-analyze and summarize existing qualitative research literature on patient perspectives of using antipsychotic medication. Method: A systematic literature search was performed in September 2018 (Protocol registration no. CRD42017074394). Using an existing framework of meta-analyzing qualitative research, full text evaluation was conducted for 41 articles. Thirty-two articles were included for the final synthesis. Results: Four meta-themes were identified: (1) short-term benefits; (2) adverse effects and coping processes; (3) surrender and autonomy; (4) long-term compromise of functional recovery. Conclusions: While largely positive about acute and short-term use, patients are more skeptical about using antipsychotic drugs in the longer term. The latter specifically relates to processes of functional and social recovery. The clinical conversations about antipsychotic medication need to include evaluations of contexts of patient experience level, patient autonomy processes, patient values and risk preferences, and patient knowledge and knowledge needs in addition to assessing the severity of symptoms of psychosis.publishedVersio

  Organiserte fellesskapsorienterte aktiviteter i skolen. Et religionsdidaktisk perspektiv på ritualer og ritualisering

  No full text
  Artikkelen presenterer eksempler på ritualiserende aktiviteter i skolen: skolegudstjenester; samling på skolen i anledning kritisk hendelse; høytidssamling på skolen og feiring av skolesamfunnet selv. Disse drøftes i lys av ulike perspektiver på religion og ritualisering.publishedVersio

  EPW Cubes

  No full text
  We construct a new 20-dimensional family of projective six-dimensional irreducible holomorphic symplectic manifolds. The elements of this family are deformation equivalent with the Hilbert scheme of three points on a K3 surface and are constructed as natural double covers of special codimension-three subvarieties of the Grassmannian G(3,6). These codimension-three subvarieties are defined as Lagrangian degeneracy loci and their construction is parallel to that of EPW sextics, we call them the EPW cubes. As a consequence we prove that the moduli space of polarized IHS sixfolds of K3-type, Beauville–Bogomolov degree 4 and divisibility 2 is unirational.acceptedVersio

  Elevated microsatellite alterations at selected tetranucleotides (EMAST) is not attributed to MSH3 loss in stage I-III colon cancer: An automated, digitalized assessment by immunohistochemistry of whole slides and hot spots

  No full text
  INTRODUCTION: EMAST is a poorly understood form of microsatellite instability (MSI) in colorectal cancer (CRC) for which loss of MSH3 has been proposed as the underlying mechanism, based on experimental studies. We aimed to evaluate whether MSH3 loss is associated with EMAST in CRC. METHODS: A consecutive cohort of patients with stage I-III CRC. Digital image analysis using heatmap-derived hot spots investigated MSH3 expression by immunohistochemistry. Fragment analysis of multiplex PCR was used to assess MSI and EMAST, and results cross-examined with MSH3 protein expression. RESULTS: Of 152 patients, EMAST was found in 50 (33%) and exclusively in the colon. Most EMAST-positive cancers had instability at all 5 markers, and EMAST overlapped with MSI-H in 42/50 cases (84%). The most frequently altered tetranucleotide markers were D8S321 (38.2% of tumors) and D20S82 (34.4%). Subjective evaluation of MSH3 expression by IHC in tumor found ≤10% negative tumor cells in all samples, most being ≤5% negative. Digital analysis improved the detection but showed a similar spread of MSH3 loss (range 0.1–15.7%, mean 2.2%). Hotspot MSH3 negativity ranged between 0.1 to 95.0%, (mean 8.6%) with significant correlation with the whole slide analysis (Spearman's rho = 0.677 P < .001). Loss of MSH3 expression did not correlate with EMAST. CONCLUSIONS: In a well-defined cohort of patients with CRC, loss of MSH3 was not associated with EMAST. Further investigation into the mechanisms leading to EMAST in CRC is needed.publishedVersio

  Adolescents´ experiences with outpatient mental health care: A qualitative study in treatment drop-out

  No full text
  Master's thesis in Health and social sciencesForekomsten av psykiske lidelser er høy blant ungdom, samtidig vegrer ungdom seg ofte for å ta imot hjelp. Mange møter ikke opp eller dropper ut fra behandling. Formålet med denne studien var å bidra med kunnskap om hva som fasiliterer oppmøte og kan forebygge behandlingsfrafall for ungdom i poliklinisk behandling i psykisk helsevern. Studien undersøkte ungdoms erfaringer med hva som var nyttig i et behandlingstilbud, hva som skapte motivasjon til å fortsette, og om e-helse kunne benyttes som et hjelpemiddel i denne sammenheng. Det ble benyttet en kvalitativ metode med eksplorerende design, og gjennomført semistrukturerte intervju med 14 ungdommer over 16 år som hadde erfaring fra poliklinisk behandling. Det ble benyttet en temasentrert analysemetode med meningsfortetting. Funnene viste at utrygghet, tidligere negative erfaringer og stigmatisering gjorde oppstarten vanskelig. Ungdommene trengte tid for å bli kjent og knytte en tillitsfull relasjon med behandler. For ungdommene var det viktig å bli tatt på alvor og kunne påvirke behandlingsavgjørelser. De ønsket tett oppfølgning og støtte både fra behandler og foreldre, men ønsket ikke at foreldre skulle involveres i behandlingen uten at de hadde kontrollen selv. Ungdommene savnet informasjon fra poliklinikken og en direkte, fortrolig kommunikasjonskanal med behandler mellom terapitimene. Ufrivillig behandlerbytte, eller at ungdommene ikke fikk mulighet til å påvirke valg av behandler, gikk ut over oppmøtet. Funnene i studien ble knyttet til ungdommens behov for tillit og selvstendighet. Pasientdeltakelse i behandlingsbeslutninger reduserte behandlings-frafallet. Basert på resultatene i denne studien anbefales systematisk bruk av samvalg og økt bruk av e-helse som hjelpemiddel poliklinisk behandling

  To ensure patient safety for people with intellectual disabilties and communication difficulties in acute hospitalization in somatic hospitals

  No full text
  Master's thesis in Health and social sciencesInnledning: Det er lite litteratur og undersøkelser om pasientsikkerhet knyttet til mennesker med utviklingshemming ved innleggelse i somatisk sykehus. Ingen norske studier om temaet er publisert, men det er mange saker å finne i «grå litteratur». Hensikt: Hensikten med denne forskningen er å beskrive og etablere en syntese av eksisterende forskning vedrørende pasientsikkerhet knyttet til mennesker med utviklingshemning og kommunikasjonsvansker i somatisk sykehus. Teori: I denne delen er det tatt med teori om nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og konvensjoner som handler om pasientsikkerhet hos mennesker med utviklingshemming. Det er også inkludert teori om pasientsikkerhet, miljøterapi og etikk. Metode: Integrative review etter Robin Whittemore’s metodebeskrivelse som inkluderer og syntetiserer eksperimentelle og ikke-eksperimentelle metoder. Søkene etter fulltekstartikler ble gjort fra november 2014 til mars 2015 gjennom Oria som er en del av Stavanger universitetsbiblioteks database. Det ble også gjennomført håndsøk gjennom Medline og Cinahl da datagrunnlaget var begrenset. I denne litteraturgjennomgangen er 5 artikler inkludert. Resultat: Manglende kommunikasjon, mangelfull kunnskap og fordomsfulle holdninger hos helsearbeidere er noen av problemområdene som studiene peker på. Vanskeligheter med å gjenkjenne og anerkjenne utviklingshemming og de ekstra sikkerhetshensyn som kreves er andre utfordringer det vises til. Konsekvensen blir at uønskede hendelser ikke gjenkjennes eller forstått og dermed heller ikke dokumentert. Konklusjon: Litteraturgjennomgangen viser behov for videre forskning på pasientsikkerhet for mennesker med utviklingshemming og kommunikasjonsvansker. Kunnskapsgrunnlaget er begrenset, men det tegner seg et bilde av hvordan miljøterapeutiske tiltak kan fremme pasientsikkerheten for mennesker med utviklingshemming som innlegges i sykehus

  Improved methods for RNNP - Major hazard risk indicators and visualization of results for operator and installation level

  No full text
  Master's thesis in Risk managementRNNP er et måleverktøy som viser utviklingen av trender i risikonivået på norsk sokkel og de landanleggene som er underordnet Petroleumstilsynet (Petroleumstilsynet, 2013a). Bakgrunnen for oppgaven er at det var et behov for å få RNNP informasjon på et mer detaljert nivå. Formålet med oppgaven er å dele RNNP data, primært hendelses- og barriereindikatorer, inn etter operatør- og innretningsnivå, og se på utvikling av metoder for å kunne analysere, tolke og oppsummere resultatene av inndelingen. De statistiske utfordringene i forbindelse med å bruke RNNP på et mer detaljert nivå er lav hyppighet av hendelsesindikatorene (DFUer) og forskjell i testintervall og antall tester for barriereelementer. Metoden «screening for trender», basert på Kvaløy & Aven (2005), ble prøvd ut på DFUene. For barriereindikatorene har det blitt prøvd ut to typer trendanalyser. Den ene er trendanalyse for hvert enkelt barriereelement (basert på bruk av binomisk fordeling, som tilnærmes normalfordeling), men det kan ofte være mer nyttig med informasjon om barriereelementet er under eller over bransjekravet, slik fokuset er i RNNP i dag. I den andre trendanalysen for barriereelementer (basert på bruk av Poisson binomisk fordeling, som tilnærmes normalfordeling) blir derfor bakgrunnskunnskaper om feilandel fra foregående år erstattet med bransjekravet til tilgjengelighet for hvert barriereelement. Her blir antall feil for barriereelementene i valgt år sammenlignet mot et prediksjonsintervall som er basert på at feilandelen for antall tester i valgt år ligger akkurat på bransjekravet til tilgjengelighet for de forskjellige barriereelementene. Sistnevnte trendanalyse har ikke vært gjort for RNNP data tidligere. Det ble også utarbeidet en oppsummering som skulle visualisere resultatene fra analyse og metodeutvikling av hendelses- og barriereindikatorer. Nåværende metode for RNNP fungerer på stor operatør, og metoden screening for trender kan anvendes for stor og mellomstor operatør. Det har ikke blitt funnet en metode for å tolke DFUer for liten operatør og innretninger i denne oppgaven, på grunn av lav hyppighet av DFUer. Den første trendanalysen for barriereelementer kan anvendes dersom antagelser for normaltilnærming er oppfylt. For den nye barriereindikatoren kan alle innretninger som har registrerte tester (i valgt år) for de barriereelementene det gjøres analyse for tas med. Det å få informasjon om DFUer og barrierer samlet i en og samme figur har ikke vært gjort for RNNP informasjon tidligere, og det kan være nyttig for å kunne gjøre en mer helhetlig vurdering per operatør internt i Ptil

  Analysis of operability in installing heavy subsea modules

  No full text
  Master's thesis in Offshore technology : subsea technologyToday (2015) subsea technology is a big part of the oil and gas industry. New subsea solutions are developed rapidly and large components that previously were placed on a platform are now being moved subsea towards the vision of a complete subsea processing facility. In order to ensure high operability of the subsea systems, it is essential to be able to perform marine lifting operations of subsea structures all year. This implies that high operability and large lifting capacity of the vessels are necessary. This report deals with how the weight of subsea modules affects the vessel operability during installation operations. Subsea installation operations, from a typical 145 meter long construction vessel, have been analyzed, and limiting operational seastates for installation of three heavy subsea modules are defined. To evaluate the vessel’s ability to install the subsea modules, the marine dynamics program OrcaFlex has been used. The analysis is based on lifting the modules through the splash zone. Estimation of vessel operability and probability of experiencing a sufficiently long weather window for the operation period are conducted. Furthermore, a qualitative comparison study of monohull and twin-hull vessels has been performed to get an indication of whether they can compete on the same market. The operability of the vessel has been calculated for installation of a module weighing 289 tons, 400 tons and 600 tons. Results from the feasibility study revealed that installation of the two lightest modules could be achieved in high seastates with high operability in North Sea environment. For installation of the heaviest module, the limiting seastate was reduced significantly, with a lower operability as consequence. The qualitative comparison study revealed that the seastate is the limiting factor when performing subsea installation operations, and that the vessel motions are of less significance. Although a semi-submersible has favorable motion characteristics, it will not obtain a higher operability than a comparable monohull vessel. Furthermore, semi-submersibles generally have a higher lightship weight and they have a more complex structure compared to monohulls, which results in a higher cost of lightship weight per unit from the shipyard

  How is social media communication competence and importance perceived and to what extent social media communication competence is implemented by business hotel managers within tourism industry in Norway and Turkey?

  No full text
  Master's thesis in International Hospitality ManagementThere is no doubt that management of communication in business is a key. In hospitality industry that is service – based, the key role of communication becomes even more important especially for service providers as hotels. On the other hand, social media is probably the most applied communication platform of today’s world with its’ exclusive role in daily lives of people and this demand continues to increase. The research question is to analyze “How is social media communication competence and importance perceived and to what extent social media communication competence is implemented by business hotel managers within tourism industry in Norway and Turkey?” People communicate through traditional and social media at the present time. However, do those communicators have adequate competencies in order to communicate appropriately and effectively through social media? As it is well known that communication is the way of people express themselves to others which could be both business and private life related. Is the role of social media communication and its competencies understood adequately by business segment hotel managers at the present time in tourism industry? My own background for undertaking this study is that I am from Izmir, Turkey and I am currently studying in masters degree of ‘International Hotel and Tourism Leadership’ at The University of Stavanger and work part – time in one of the hotel chains in Stavanger, Norway. This fact that I have chance to observe Norway while studying along with hometown motivates me as researcher to make a research by conducting one – to – one interviews with managers of the hotel chains in Izmir, home city, and Stavanger, current city in order to understand hotel managers’ approaches to the specified research area and what sort of differences and similarities exist in Norway and Turkey

  Identification of barriers for improvements within Riserless Light Well Intervention (RLWI)

  No full text
  Master's thesis in Industrial economicsThe aim of this thesis has been to study how the communication within the RLWI community in Statoil ASA and their clients affect knowledge transfer and learning within the department. A semi-structured interview design has been used as a basis for collecting the empirical data. The purpose of using interviews is to obtain descriptions from the interviewees with regard to interpretations of the phenomena being described. The empirical data presented in this master’s thesis, gives an indication of the different channels of communication which is used by the employees in their everyday work. In total, it was conducted six interviews with persons that are a central both during the planning and the execution part of the operation. A lot of the descriptions from the interviewees were positive in relation to communication, but I have chosen to emphasize the most challenging communication channels with greatest opportunity for improvements. The study has concluded that the RLWI department has several challenges in relation to how they communicate such as; the systems used for transferring experience/knowledge, the involvement of employees in learning situations and the vertical / diagonal communication with the head office. Hopefully this thesis can be good help to others in future studies regarding communication, knowledge transfer or learning
  UiS Brage is based in NO
  Do you manage UiS Brage? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!