Dnipro University of Technology

eLibrary National Mining University
Not a member yet
  19613 research outputs found

  Оптимальне інвестування

  Get PDF
  В посібнику розглядаються практичні питання стосовно використання оптимальних розрахунків при розробці та оцінюванні інвестиційних проектів. Описано порядок розрахунків програмоюExcel. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 292 «Міжнародні економічні відносини

  Мова програмування Pyton

  Get PDF
  Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 051 «Економіка

  Моделювання економіки

  Get PDF
  В посібнику розглядаються такі сучасні економічні моделі, як моделі поведінки споживачів, моделі поведінки виробників, моделі спільної поведінки споживачів та виробників, модель рекламної кампанії, павутиноподібна модель, модель Леонтьєва, тощо. Наведено приклади розрахунків, надано пояснення щодо використання електронних таблиць Excel. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка

  Нейронні сітки та їх застосування

  Get PDF
  В посібнику розглядаються практичні питання стосовно використання програмного комплексу Statistica щодо побудови регресійних моделей, прогнозування часових рядів кластеризації об’єктів та їх класифікації. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 292 «Міжнародні економічні відносини»

  Збірник індивідуальних завдань для дисциплін "Економіко-математичне моделювання"

  Get PDF
  У збірнику наведено задачі з розрахунку оптимізаційних задач, задач з теорії ігор, у тому числі і кооперативних, задач з теорії масового обслуговування, транспортних задач, задач з побудови нечітких моделей та нейронних сіток. Збірник скомпоновано для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки. Призначений для студентів вищих учбових закладів і може бути корисним для фінансистів, економістів, плановиків, менеджерів та маркетологів. Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних, зарубіжних авторів, ресурсах Інтернету та на досвіді викладання дисципліни «Економіко-математичне моделювання» в Державному НТУ «ДП»

  Економетрика

  Get PDF
  В посібнику подано приклад і наведено порядок підготовки даних, їх аналізу на достовірність та достатність, перед розрахунком коефіцієнтів лінійних та квазілінійних моделей. Наведено поняття похибки прогнозування та моделювання, статистичної достовірності коефіцієнтів моделей. Наведено приклади розрахунків, надано пояснення щодо структури даних. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка»

  Моделі економічного зростання

  Get PDF
  В посібнику розглядаються такі сучасні моделі економічного зростання, як моделі Солоу, Харрода, Домара, Свана, Лукаса, Ромеро та моделі неокейнсіанської школи. Наведено приклади розрахунків, надано пояснення щодо використання електронних таблиць Excel. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка

  Економіко-математичне моделювання

  Get PDF
  В посібнику подано приклад і наведено порядок розрахунків лінійних та квазілінійних моделей, використання програми Statistika для розрахунку моделей на базі нейронних сіток, програми MatLab для побудови моделей нечіткої логіки, подано основи імітаційного моделювання. Наведено приклади розрахунків, надано пояснення щодо структури даних. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка

  Problems of legal responsibility of the state in the field of rent for subsoil use.

  No full text
  У дисертації проведено комплексне наукове дослідження проблем юридичної відповідальності держави у сфері справляння рентної плати за користування надрами. Визначено, що ознаками надр як об’єктів публічно-управлінських правовідносин є: їх розташування під земною поверхнею; можливість геологічного вивчення; доступність освоєння. Обґрунтувано доцільність внесення змін до законодавчого розуміння надр як «частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ, включаючи підземні води, що сягає глибин, доступних для геологічного освоєння, загального та спеціального користування». Зроблено висновок про доцільність розуміння природоресурсної ренти в цілому, і зокрема, ренти у сфері використання надр, як складового елементу фінансової системи країни, цільовим призначенням визначено розподіл коштів державного та місцевих бюджетів задля задоволення публічних інтересів (потреб), а саме потреб сталого розвитку та раціонального використання природних ресурсів. Наголошено, що соціальна функція природоресурсної ренти у сфері використання надр фактично в Україні є юридичною фікцією та вимагає активізації діяльності, зокрема, із розробки та прийняття спецального законодавчого акта «Про економічний паспорт юного українця», що має створювати нормативно-правовий базис для закріплення та подальшого формування спеціального позабюджетного цільового рентного фонду, кошти якого мають спрямовуватися на задоволення соціальних інтересів та потреб населення української держави. Організаційно-правовий механізм розподілу та перерозподілу природно-ресурсної ренти визначено як сукупність інструментів, засобів, способів, методів та важелів визначення процесу та взаємозв’язку учасників національної фінансової та економічної систем щодо реалізації ідеї національної економіки в ході розпорядження надходженнями від використання природними ресурсами відповідно до їх цільової функції, що спрямовується на забезпечення належного рівня соціально-економічного розвитку окремих суб’єктів господарювання, їх об’єднань у різних сферах економіки, окремих адміністративних територій чи регіонів держави. Зроблено висновок, що пріоритетним у здійсненні надрокористування та справляння природоресурсної ренти у зарубіжних країнах є забезпечення публічного інтересу, що полягає у функціональному використанні отриманих публічних фінансових ресурсів за спрямування розвитку соціально-виробничої структури регіону, підвищенні його інвестиційного та промислового потенціалу. Аргументовано, що оптимізація механізму відповідальності держави у сфері справляння рентних платежів із використання надр пов’язується із впровадженням таких організаційно-правових напрямів, як: 1) встановлення нормативного закріплення механізму штрафних санкцій (зокрема, пені), що може бути застосований до держави у разі визнання неправомірним нарахування податкового обов’язку; 2) звільнення від сплати судового збору суб’єктів господарювання у разі оскарження ними нарахування пені за прострочення сплати податкового боргу; 3) подолання колізійності нормативних підходів до встановлення розуміння категорії «органи стягнення» шляхом внесення змін до статті 41.4 Податкового кодексу України, де передбачити, що органами стягнення є не лише контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а і державні та приватні виконавці в межах своїх повноважень. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексних наукових досліджень, присвячених вивченню проблем юридичної відповідальності держави у сфері справляння рентної плати за користування надрами в умовах динамічного розвитку податкового законодавства та впровадження ідеї електронного урядування. У результаті дослідження сформульовано й умотивовано низку нових наукових положень, рекомендацій та висновків, що мають важливе теоретичне та практичне значення, зокрема: уперше: - визначено авторський підхід до розуміння природоресурсної ренти у сфері використання надр як складового елементу фінансової системи країни, цільовим призначенням якої є розподіл коштів державного та місцевих бюджетів задля задоволення публічних інтересів (потреб), а саме потреб сталого розвитку та раціонального використання природних ресурсів; - обґрунтовано доцільність розуміння категорії «організаційно-правовий механізм справляння рентної плати за користування надрами» як складної сукупності нормативних структурних елементів, об’єктів та суб’єктів, взаємодія яких має бути врегульованою та спрямовуватися на створення, розподіл, привласнення та вилучення публічних фінансових ресурсів (надходжень) від використання природних ресурсів, що застосовується на підставі застосування речових титулів права власності на природні та інші ресурси, що використовуються в процесі господарювання; удосконалено: - наукові підходи до здійснення класифікації рентних платежів, де виокремлено такі критерії, як: джерело надходження (неподаткова та податкова); об’єкт оподаткування (земельна, надрова (гірнича), водна, лісова та інші види рент); функціональне призначення (рентні платежі, які використовуються для задоволення публічного інтересу; рентні платежі, які використовуються для задоволення приватного інтересу); суб’єкт-платник ренти; - розуміння нормативного підходу для визначення сутності надр як «частини земної кори, що розташованої під поверхнею суші та дном водоймищ, включаючи підземні води, що сягає глибин, доступних для геологічного освоєння, загального та спеціального користування»; - аргументацію щодо визначення об’єкту оподаткування у сфері справляння рентних платежів за використання надр як сукупності видобутих корисних копалин (чи мінеральної сировини) в цілому, так і тих природних ресурсів, що пройшли етап первинної переробки (збагачення), що має розумітися як товарна продукція; дістали подальшої розробки: - наукові підходи до визначення сутності функції соціальної відповідальності платників природоресурсної ренти та держави щодо акумуляції та справляння загальнообов’язкових платежів у сфері використання надр; — характеристика міжнародних та європейських стандартів механізму справляння рентних платежів у сфері використання надр як комплексного міжгалузевого правового інституту конституційного, адміністративного, податкового та екологічного законодавства; — пропозиції щодо внесення змін до Кодексу України про надра, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про судовий збір», а також до низки підзаконних актів із досліджуваної проблематики з використанням сучасної методології юридичної техніки з метою вдосконалення правового регулювання правовідносин щодо забезпечення ефективності механізму справляння рентних платежів у сфері використання надр. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані в дисертації положення, пропозиції та висновки можуть бути використані у: — науково-дослідній діяльності – для подальших наукових досліджень критеріїв визначення реалізації складників адміністративно-правового регулювання здійснення механізму справляння рентних платежів у сфері використання надр, процедур забезпечення, а також для подальших наукових досліджень із відповідної проблематики; — правотворчості – для вдосконалення нормативно-правових положень Кодексу України про надра, Податкового кодексу України, Закону України «Про судовий збір», а також до низки підзаконних актів із досліджуваної проблематики з використанням сучасної методології юридичної техніки з метою вдосконалення правового регулювання правовідносин щодо забезпечення ефективності механізму справляння рентних платежів у сфері використання надр; — правозастосовній діяльності – для вдосконалення реалізації механізму справляння ренти у сфері використання надр; — навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів дисциплін «Адміністративне право», «Екологічне право», «Адміністративний процес», «Податкове право», «Фінансове право» під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного навчального курсу, а також статей і наукових повідомлень.In the dissertation the complex scientific research of problems of legal responsibility of the state in the field of collecting rent for subsoil use is carried out. It is determined that the signs of subsoil as objects of public-administrative legal relations are: their location under the earth's surface; possibility of geological study; availability of development. The expediency of amending the legislative understanding of the subsoil as "part of the earth's crust located below the land surface and the bottom of reservoirs, including groundwater, reaching depths available for geological development, general and special use." The conclusion is made about the expediency of understanding natural resource rent in general, and in particular, rent in the field of subsoil use as a component of the financial system of the country. use of natural resources. It is emphasized that the social function of natural resource rent in the field of subsoil use is in fact a legal fiction in Ukraine and requires intensification of activities, in particular, development and adoption of a special legislative act "On economic passport of young Ukrainians". formation of a special extra-budgetary target rent fund, the funds of which should be directed to meet the social interests and needs of the population of the Ukrainian state. Organizational and legal mechanism of distribution and redistribution of natural resource rent is defined as a set of tools, means, methods, methods and levers to determine the process and relationship of participants in national financial and economic systems to implement the idea of national economy in the disposal of revenues their target function, which is aimed at ensuring the appropriate level of socio-economic development of individual economic entities, their associations in various sectors of the economy, individual administrative territories or regions of the state. It is concluded that the priority in the implementation of subsoil use and collection of natural resource rent in foreign countries is to ensure the public interest, which is the functional use of public financial resources to develop the socio-productive structure of the region, increase its investment and industrial potential. It is argued that the optimization of the mechanism of state responsibility in the field of rent payments for the use of subsoil is associated with the introduction of such organizational and legal areas as: 1) the establishment of regulations recognition of the accrual of tax liability as illegal; 2) exemption from payment of court fees of business entities in case they appeal against the accrual of penalties for late payment of tax debt; 3) overcoming the conflict of normative approaches to establishing an understanding of the category "collection authorities" by amending Article 41.4 of the Tax Code of Ukraine, which provides that the collection authorities are not only regulatory authorities authorized to take measures to ensure repayment of tax debt and arrears. within their powers, as well as public and private performers within their powers. The scientific novelty of the results is that the dissertation is one of the first in domestic legal science comprehensive research on the study of legal liability of the state in the field of rent for subsoil use in the dynamic development of tax legislation and the introduction of e-government. As a result of the research a number of new scientific positions, recommendations and conclusions of important theoretical and practical significance have been formulated and motivated, in particular: at first: - the author's approach to understanding natural resource rent in the field of subsoil use as a component of the country's financial system, the purpose of which is the distribution of state and local budgets to meet public interests (needs), namely the needs of sustainable development and rational use of natural resources; - the expediency of understanding the category "organizational and legal mechanism of rent for subsoil use" as a complex set of regulatory structural elements, facilities and entities, the interaction of which should be regulated and aimed at creating, allocating, appropriating and withdrawing public financial resources (receipts) from the use of natural resources used on the basis of the application of real property rights to natural and other resources used in the management process; improved: - scientific approaches to the classification of rent payments, which identifies such criteria as: source of income (non-tax and tax); object of taxation (land, subsoil (mining), water, forest and other types of rent); functional purpose (rent payments used to satisfy the public interest; rent payments used to satisfy the private interest); annuity payer; - understanding of the normative approach for defining the essence of subsoil as "part of the earth's crust located below the land surface and the bottom of reservoirs, including groundwater, reaching depths available for geological development, general and special use"; - arguments for determining the object of taxation in the field of rent payments for the use of subsoil as a set of extracted minerals (or minerals) as a whole, and those natural resources that have passed the stage of primary processing (enrichment), which should be understood as marketable products; received further development: - scientific approaches to determining the essence of the function of social responsibility of natural rent payers and the state for the accumulation and collection of mandatory payments in the field of subsoil use; - characteristics of international and European standards of the mechanism of rent payments in the field of subsoil use as a complex intersectoral legal institution of constitutional, administrative, tax and environmental legislation; - proposals to amend the Subsoil Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine, the Budget Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Judicial Fees", as well as a number of bylaws on research issues using modern legal methodology to improve legal regulation of legal relations efficiency of the mechanism of rent payments in the field of subsoil use. The practical significance of the obtained results is that the provisions, proposals and conclusions formulated in the dissertation can be used in: - research activities - for further research criteria for determining the implementation of the components of administrative and legal regulation of the mechanism of making rent payments in the field of subsoil use, support procedures, as well as for further research on relevant issues; - lawmaking - to improve the regulations of the Subsoil Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Judicial Fees", as well as a number of bylaws on the subject using modern methodology of legal techniques to improve legal regulation of legal relations to ensure efficiency mechanism for making rent payments in the field of subsoil use; - law enforcement activities - to improve the implementation of the mechanism of rent collection in the field of subsoil use; - educational process - in teaching students of higher educational institutions disciplines "Administrative Law", "Environmental Law", "Administrative Process", "Tax Law", "Financial Law" during the preparation of textbooks and manuals of the relevant course, as well as articles and scientific reports

  Особливості облаштування нафтових свердловин

  Get PDF
  Облаштування куща нафтових свердловин зводиться до формування спеціального майданчика, необхідного для зручного використання обладнання та встановлення техніки. Цей об'єкт може мати штучне чи природне походження та застосовувати різні способи буріння. На майданчику розташовуються гирла, які віддалені від інших свердловин на відстані щонайменше 60 метрів

  16,214

  full texts

  19,613

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  eLibrary National Mining University is based in Ukraine
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇