Dnipro University of Technology

eLibrary National Mining University
Not a member yet
  16018 research outputs found

  Оптимальне інвестування

  Get PDF
  В посібнику розглядаються практичні питання стосовно використання оптимальних розрахунків при розробці та оцінюванні інвестиційних проектів. Описано порядок розрахунків програмоюExcel. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 292 «Міжнародні економічні відносини

  Мова програмування Pyton

  Get PDF
  Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 051 «Економіка

  Моделювання економіки

  Get PDF
  В посібнику розглядаються такі сучасні економічні моделі, як моделі поведінки споживачів, моделі поведінки виробників, моделі спільної поведінки споживачів та виробників, модель рекламної кампанії, павутиноподібна модель, модель Леонтьєва, тощо. Наведено приклади розрахунків, надано пояснення щодо використання електронних таблиць Excel. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка

  Нейронні сітки та їх застосування

  Get PDF
  В посібнику розглядаються практичні питання стосовно використання програмного комплексу Statistica щодо побудови регресійних моделей, прогнозування часових рядів кластеризації об’єктів та їх класифікації. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 292 «Міжнародні економічні відносини»

  Збірник індивідуальних завдань для дисциплін "Економіко-математичне моделювання"

  Get PDF
  У збірнику наведено задачі з розрахунку оптимізаційних задач, задач з теорії ігор, у тому числі і кооперативних, задач з теорії масового обслуговування, транспортних задач, задач з побудови нечітких моделей та нейронних сіток. Збірник скомпоновано для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки. Призначений для студентів вищих учбових закладів і може бути корисним для фінансистів, економістів, плановиків, менеджерів та маркетологів. Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних, зарубіжних авторів, ресурсах Інтернету та на досвіді викладання дисципліни «Економіко-математичне моделювання» в Державному НТУ «ДП»

  Економетрика

  Get PDF
  В посібнику подано приклад і наведено порядок підготовки даних, їх аналізу на достовірність та достатність, перед розрахунком коефіцієнтів лінійних та квазілінійних моделей. Наведено поняття похибки прогнозування та моделювання, статистичної достовірності коефіцієнтів моделей. Наведено приклади розрахунків, надано пояснення щодо структури даних. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка»

  Економіко-математичне моделювання

  Get PDF
  В посібнику подано приклад і наведено порядок розрахунків лінійних та квазілінійних моделей, використання програми Statistika для розрахунку моделей на базі нейронних сіток, програми MatLab для побудови моделей нечіткої логіки, подано основи імітаційного моделювання. Наведено приклади розрахунків, надано пояснення щодо структури даних. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка

  Політика ЄС щодо запобігання та протидії корупції: досвід для України

  No full text
  Об’єкт дослідження – антикорупційна політика Європейського Союзу. Предмет дослідження – досвід політики ЄС щодо протидії та запобігання корупції та можливості його використання в процесі розроблення та імплементації антикорупційної політики України. Мета дослідження – з’ясування досвіду ЄС та його держав-членів щодо розроблення та імплементації політики запобігання та протидії корупції, а також перспектив його застосування в Україні. У першому розділі з’ясовано ступінь наукового розроблення проблематики запобігання та протидії корупції та окреслено ряд сучасних концептуальних підходів до визначення корупції. Другий розділ присвячено дослідженню антикорупційної політики Європейського Союзу, а також аналізу сучасних вимог ЄС щодо боротьби з корупцією у межах політики розширення. У третьому розділі розглянуто нормативно-правові та інституційні засади антикорупційної політики України та з’ясовано досвід ЄС та його держав-членів щодо розроблення та імплементації політики запобігання та протидії корупції, а також перспективи його застосування в Україні. Сфера практичного застосування результатів дослідження – розроблення та імплементація державної політики України щодо попередження та протидії корупції

  Обгрунтування методів моніторингу та оцінки захищеності інформації в інформаційно-комунікаційній системі підприємства.

  No full text
  У роботі описано існуючий профіль захищеності та вибраний новий профіль захищеності підприємства. Також були розроблені рішення, щодо захисту підприємства від актуальних загроз

  Методи протидії фішингу в корпоративній пошті

  No full text
  У роботі наведено загальні відомості щодо методів протидії фішингу, проаналізовано існуючі комплексні рішення протидії фішинговим атакам. Розроблено рекомендації щодо впровадження методів протидії фішингу в організації, залежно від обраної ними архітектури корпоративної пошти, та зроблено висновки щодо виконаної роботи

  16,212

  full texts

  20,065

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  eLibrary National Mining University is based in Ukraine
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇