Digital Library of the Czech Technical University in Prague

  Studies of trajectories of relativistic electrons in the magnetic field of a tokamak

  No full text
  Tato diplomová práce se věnuje problematice tzv. ubíhajících elektronů, které jsou generovány za určitých podmínek v zařízeních typu tokamak. Tyto vysokoenergetické elektrony jsou urychlovany přítomným elektrickým polem a dopad jejich svazku na první stěnu experimentálního zařízení může způsobit závažné škody. Práce v prvé řadě shrnuje zakladní teoretické poznatky z fyziky ubíhající elektronů. Důraz je kladen na výklad metod, pomocí kterých lze počítat trajektorie relativistických částic v magnetickém poli tokamaku, a které byly využity při tvorbě softwaru simulujícího pohyb ubíhajících elektronů v tokamku COMPASS. Výsledky částicových simulací byly porovnány s měřením Čerenkovova detektoru, který je schopen detekovat energetické elektrony unikající z plazmatu.This diploma thesis is dealing with so called runaway electrons, which are generated in the the tokamaks under particular conditions. These high energy electrons are accelerated in the electric field of tokamak and their impact onto the first wall of the experimental facility can cause serious damage. A brief summary of the fundamentals of runaway electron physics is given. The integration schemes dedicated for description of the dynamics of the relativistic particles in the magnetic field of the tokamak are presented. The given schemes were used to implement the program capable to calculate trajectories of the runaway electrons in the COMPASS tokamak. The results of the particle simulations were compared with measurements from the Cherenkov detector, which detects energetic electrons escaping from plasma volume

  The usage context for messaging in apps

  No full text
  Bakalářská práce se zabývá úlohou vytvoření adaptivního messengeru s emoji klávesnicí, jejíž obsah se dynamicky mění na základě kontextových informací: emoce a pohlaví uživatele, text napsané zprávy. Řešení umožňuje zkrátit dobu napsání textové zprávy, díky zkrácení doby hledání emoji na klávesnici mobilního telefonu a snížit pravděpodobnost výskytu nepoužívaných emoji v záložce "Frequently used". Při řešení úlohy byl použit programovací jazyk Java, vývojové prostředí Android Studio 3.1 od JetBrains' IntelliJ IDEA na operačním systému macOS High Sierra a Emotion SDK od Affectiva pro snímání mimických výrazů.The main goal of bachelor thesis is a creation of an adaptive messenger with an emoji keyboard, content that dynamically changes based on context information: emotions and user gender, written message text. Developed solution allows to cut time for text message writing thanks to saving time for a search of emoji on mobile phone keypad and reduce applying probability of unused emoji on the "Frequently used" tab. Java programming language, the JetBrains' IntelliJ IDEA's Android Studio 3.1 development environment on MacOS High Sierra and Emotions SDK from Affectiva for scanning mimic expressions are used for task solving

  HOUSING IN PRAGUE

  No full text
  Mnoho velkoměst se zdráhá mluvit nebo dokonce řešit aktuální problém nedostatku finančně dostupného bydlení na svém území. Proto tématem mé diplomové práce je nájemní jednotka v kontextu historického centra Prahy. Věnuji se tématu nejen obecně, ale návrh budovy je zaměřený na studenty, čerstvě vystudované absolventy vysokých škol a mladé páry, a to čistě kvůli vlastní zkušenosti. Svým návrhem zpřístupňuji a zvyšuji kvalitu dosud uzavřené zahrady u Rotundy Svatého Longina. Vytvářím fungující komunitu residentů a propojuji ji s aktivitami ve veřejném prostranství. Hmota budovy je členěna tak, že směrem do frekventované ulice doplňuje uliční čáru, v okolí kostela a rotundy plně respektuje specificky rostlou urbanistickou strukturu a ve vnitrobloku hierarchizuje aktivity a pohyb návštěvníků.Many huge cities hesitate to talk or even solve one of the actual problems. It is a lack of financially available flats for living. That is why I decided to design a Rental building in a context of historical city centre for my Diploma thesis. There is a theoretical part but also I designed a building which is specified for students, graduated singles and young couples. My project makes a new public accessibility to the garden with a historical roman chapel that has been closed till today. It all is about well working residents community and interconnection with public activities. The shape of building is formed by three principles, first, filling the street line to the car street, second, respecting the specific urban structure around the roman chapel and hierarchization the public movements in a courtyard

  CENTRE FOR MENTAL HEALTH

  No full text
  Centrum duševního zdraví Pod Slovany je komunitní dům, vznikající na základě probíhající reformy psychiatrické péče v České republice, ve kterém nachází oporu lidé s psychickým onemocněním, s náhlými psychickými nesnázemi a který se zároveň v rámci osvěty a destigmatizace otevírá okolnímu světu. Cílem práce je navrhnout program domu a samotný dům včetně interiéru a přilehlé zahrady. Jedná se o dům vycházející ze zdi, částečně ukrytý mezi stromy v zahradě pod kopcem a zároveň hrdě stojící ve špičce pozemku na rozhraní dvou charakterem různých ulic.The Centre of Mental Health Pod Slovany is a community house based on the ongoing reform of the national mental health care system. The house aims to help people with psychical illnesses and sudden mental troubles and at the same time it opens up to the whole society, trying to educate it and destigmatize the topic itself. The goal of the diploma project is to compose the building program and to design the house as such, including the interior design and garden concept. The building is located on a sloping site, rising from the wall, partly hidden among the trees in the garden under the hill and at the same time proudly located in the peak of the plot at the edge of the two streets different in character

  MODULAR SYSTEM OF OBJECTS WITH LIVING FUNCTION

  No full text
  Cieľom projektu bolo vyplniť chýbajúcu medzeru na trhu pomocou objektov, ktoré by legislatívne ako celok nepotrebovali stavebné ohlásenie a tvorili by konkurenciu ľudovej tvorivosti, čím by nahrádzali nevkus a obnovovali tradície formou svojpomocnej samovýroby z modulových prvkov mnou navrhnutých na základe daných návodov a ich možnou úpravou.The goal of this project was to fill the gap in the market with the help of objects, which would not need any construction announcements. They would compete against the folk creativity, which would replace poor taste and would reinstate traditions in the form of diy/self-help manufacturing. This would be done with the help of modular components that are designed by me, following the guides and instructions with the possibility of modifications

  ART CENTER, FAVIGNOLA

  No full text
  Zadání projektu je návrh centra umění vesnice Favignola na ostrovu Favignana u Sicílie, v Itálii. Program vychází se zadání soutěže Art Prison, vypsané YAC (Young Architects Competitions) ve spolupráci s obcí Favignana a italskou vládou. Na místě pevnosti Santa Caterina navrhuji centrum pro umění, které má sledovat aktuální rozvoj vesnice pro mezinárodní turismus. Mělo by to být místo pro setkání, kulturu a tvůrčí výzkum, inspirované okolní přírodou. Návrh přesahuje budování záměru jednoduchého muzea. Spíše se zaměřuje na vytváření pracovního a výzkumného kontextu pro všechny umělce. Je určené, jak pro umělce a turisty a jejich ubytování, tak pro obecnou veřejnost, kde by mělo sloužit i jako kulturní centrum pro místní obyvatele.The goal of this project is to propose Art center on the island of Favignana, near Sicily in Italy. The program is based on the Young Architects Competition in collaboration with the Favignana and italian government. I am proposing Art center on the spot of the Santa Caterina fortress, that should follow the current development of the village as a tourstic destination. It should be a place for gathering, culture and creative work, inspired by the surrounding nature. The proposal is more than just a simple museum. It is focused on building a laboratory and research environment for all the artists. It is meant for artists and tourists and their accomodation, as well as general public, where it should serve as a community center for the local residents

  Preventive Action of Municipal Police in Elementary Schools

  Get PDF
  V současné době je určitě prevence kriminality a sociálně patologických jevů v popředí zájmu celé společnosti a není divu. Stále více dětí, a to již od útlého věku, proniká do virtuálního světa. S tím jsou samozřejmě spojena i mnohá nebezpečí, která je zde mohou čekat. I v ostatních oblastech dnešního života se ovšem mohou děti setkat s kriminálním prostředím. Ať už jsou to drogy, šikana ve škole, nebo nebezpečí spojená s účastí v silničním provozu. Proto je potřeba vysvětlit jim tyto pojmy, obeznámit je s riziky a poskytnout jim návod, jak se v daných situacích zachovat. Tato bakalářská práce se věnuje prevenci kriminality u dětí na prvním stupni základní školy - zjištění preventivního programu na škole, spolupráci s Městskou policií a také tomu, jak tyto přednášky působí na žáky. Cílem je zhodnotit preventivní program školy a navrhnout možné postupy a oblasti, ve kterých je třeba zvýšení efektivity preventivně výchovné činnosti. Práce obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje uvedení do problematiky, vysvětlení některých základních pojmů s tématem spojených a seznámení s preventivní činností Městské policie na základních školách. V praktické části je provedeno zhodnocení anonymního dotazníkového šetření. Je z něj patrné, ve kterých oblastech prevence mají žáci nejnižší znalosti i které oblasti žáky zajímají nejvíce. V závislosti na jeho výsledcích je navrženo, jakým směrem by se měly další přednášky ubírat. Závěrem je zhodnocena úroveň prevence kriminality na školách a je nastíněno několik možností, jak by se situace mohla změnit.At present time it is certain that the prevention of crime and social pathological phenomena is in the limelight of the whole society. And it is no wonder. Again and again the children´s interest, already from an early age, proceeds to penetration into virtual world. To such situation there are naturally connected numerous risks, which may exist here. However, as well as in other spheres children may encounter the criminal environment. Either there are drugs, harassment at school or the risks connected to participation in road traffic. Therefore it is necessary to explain them such concepts, to familiarize them with the risks and to provide them with instructions how to conduct in the given situations. This bachelor´s work devotes to the crime prevention for children at the first stage of basic school, the prevention program findings at school and cooperation with the Municipal police and also how such lectures influence on pupils. The aim is to evaluate the school preventive program and to propose possible procedures and areas, where it is necessary to increase the effectiveness of the preventive educational activities. The work consists of the theoretical and practical parts. The theoretical one devotes to introduction to problems, explanation of some principal concepts connected to the topic and to familiarization with the preventive activities of the Municipal police at basic schools. In the practical part there is performed the evaluation of the anonymous questionnaire research. From which it is obvious, in what prevention areas the pupils have the worst knowledge and what areas are the most interesting for them. In dependence on the results it is proposed in what direction the next lectures should proceed. In conclusion there is evaluated the crime prevention level at schools and are outlined the possibilities how the situation could be changed

  Comparison of microwave hyperthermia applicators used in clinical practice

  Get PDF
  Rakovina je v dnešní době jedna z nejnebezpečnějších nemocí. Hypertermie nabízí jednu z možných cest, jak zlepšit léčení, především v kombinaci s ozařováním nebo chemoterapií. V této práci jsou porovnávány aplikátory pro mikrovlnou hypertermii podle efektivní velikosti pole, podle velikosti léčebného pole a podle rozložení tepelného pole. Výsledky jsou simulovány pro dvě hodnoty prokrvení tkáně a pro dvě teploty vodního bolusu, který funguje jako chlazení. Simulace jsou prováděny v programu COMSOL multiphysics a správnost je testována na agarových fantomech v laboratoři.Cancer might be the most dangerous disease in the world today. Hyperthermia offers a way to better the treatment especially if combined with radiotherapy or chemotherapy. In this bachelor thesis applicators for microwave hyperthermia are compared by an effective field size, by a therapeutic thermal area and thermal field distribution itself. Results were simulated for two values of blood perfusion and two values of water cooling temperature. Simulation were made in a COMSOL Multiphysics and the correctness tested on an agar phantom in a laboratory

  The Impact of Hysterectomy on the Deep Stabilization System

  Get PDF
  V bakalářské práci jsme se zabývali vlivem hysterektomie na hluboký stabilizační systém (dále jen HSS). Zaměřili jsme se na ženy,které se chystají podstoupit hysterektomii - laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomii (dále jen LAVH), totálně laparoskopickou hysterektomii (dále jen TLH) a abdominální hysterektomii (dále jen AHY). V teoretické části popisujeme druhy hysterektomie, které ženy podstoupily. Uvádíme indikace vedoucí k této gynekologické operaci a komplikace, které mohou nastat po jejím absolvování. Stručně seznamujeme s anatomickou stavbou pohlavní orgánové soustavy ženy a svalovou stavbou HSS a jeho významem. Popisujeme doporučenou fyzioterapii po hysterektomii. V metodologické části vysvětlujeme testy na HSS, kterými jsme zjišťovali jeho stav - testy dle Koláře, Trendelenburg - Duchennova zkouška a testy dle ,,Australské školy". Uvádíme metody cvičení, z kterých jsme čerpali inspiraci k sestavení cvičební jednotky pro posílení svalů HSS. V praktické části bylo cílem, pomocí výše uvedených testů a dotazníku, zjistit vliv hysterektomie na stav HSS. Výzkumu se zúčastnilo celkem 14 probandek. Před operací proběhlo vstupní vyšetření. Po operaci se uskutečnily dvě další vyšetření uvedených testů - kontrolní vyšetření (2 týdny po operaci) a výstupní vyšetření (8 týdnů po operaci). Dotazníky byly vyplňovány před a po operaci. Po operaci bylo probandkám doporučeno cvičit dle námi navržené cvičební jednotky a docházet jednou týdně na terapii. Celkem cvičilo a docházelo na terapii 7 probandek. Zbylých 7 probandek podstoupilo jen kontrolní a výstupní vyšetření. Poznatky z testů na HSS byly zpracovány textem. Výsledky dotazníku jsou popsány textem a vloženy do tabulek a grafů. Výzkum odhalil oslabení svalů HSS po hysterektomii a navrženou cvičební jednotku jsme shledali jako efektivní k jeho postupnému posilování.In the bachelor thesis we followed up the impact of hysterectomy on the deep stabilization system (hereinafter HSS). We focused on women who are going to undergo a hysterectomy - laparoscopically assisted vaginal hysterectomy (hereinafter LAVH), total laparoscopic hysterectomy (hereinafter TLH) and abdominal hysterectomy (hereinafter AHY). In the theoretical part we describe types of hysterectomy that women have undergone. We introduce indications leading to this gynaecological surgery and complications which can occur after surgery. We briefly acquaint with anatomical structure of the woman's sexual organ system and muscular structure of the HSS and its importance. We describe recommended physical therapy after hysterectomy. In the methodological part we describe tests of HSS, determining its condition. Tests are tests by Kolář, Trendelenburg - Duchenne test and tests by "Australian school". We introduce methods, which have been an inspiration to set up an exercise plan for a stronger HSS. The aim of the practical part was to determine the impact of hysterectomy on the HSS with the help of mentioned tests. 14 probands participated in the research. Before surgery an entrance examination was carried out. Another two examinations were carried out after the surgery - a check up (after 2 weeks after the surgery) and the final examination (8 weeks after the surgery). The questionnaires were completed before and after surgery. The probands were recommended to exercise according to our suggested exercise unit and to attend physical therapy once a week. A total of 7 probands exercised and attended physical therapy. The remaining 7 participated only in the check up and the final examination. The tests findings were processed by text. The results of questionnaires are described by text and are put to tables and graphs. The research discovered lower muscle strength of HSS after hysterectomy and suggested exercise unit was found to be effective for its gradual strengthening

  The Meaning of Physiotheraphy for a Patient with the Systemic Sclerosis

  No full text
  Tato bakalářská práce se zabývá možností rehabilitace a následného hodnocení výsledků terapií při diagnóze systémová sklerodermie. V práci je vypracována jedna kazuistika pacientky trpící systémovou sklerodermií. Terapie byla prováděna po dobu šesti měsíců. První dva týdny probíhala rehabilitace častěji, následně byla terapie prováděna jednou měsíčně s účastí pacientky při domácím cvičení. Terapie byla vedena na základě provedeného vstupního kineziologického rozboru. Cílem práce bylo sledovat účinnost terapie, porovnat výsledky po soustavné péči fyzioterapeuta a po samostatném cvičení pacienty s kontrolou jednou za měsíc. Dalším bodem je zhodnocení, zdali je nutná častá pravidelná návštěva fyzioterapeuta. V teoretické části je vysvětleno, o jaké onemocnění se jedná - od symptomatologie sklerodermie, přes obtížnou klasifikaci až po léčbu a prognózu onemocnění. Léčba je popisovaná jak farmakologická, tak nefarmakologická - fyzioterapeutická. Práce se především věnuje klinickým projevům systémové sklerodermie a jejich léčbě. Speciální část popisuje kazuistiku jedné pacientky z Revmatologického ústavu v Praze, u které byl proveden vstupní, kontrolní a výstupní kineziologický rozbor. Vstupní rozbor byl vypracován během první terapie, kontrolní po skončení hospitalizace a výstupní rozbor během poslední terapie. Na závěr je zhodnocen efekt terapie a její vliv na pacientku s onemocněním systémové sklerodermie. Výsledkem půlroční terapie bylo po první části zmírnění bolestí, menší tuhnutí kůže a zvětšení rozsahu pohybů. Po druhé části se pacientka, vzhledem k rychlé progresi nemoci, začala fyzicky zhoršovat ve všech parametrech. Jediná zlepšená hodnota je zmírnění dušnosti a vzdálenost, kterou je pacientka schopna ujít bez přestávky. Podrobně je zhodnocení terapie popsáno ve výsledcích. Výsledky jsou zpracovány v textu, tabulkách a pro lepší přehlednost v grafech.This bachelor thesis relates to the options of rehabilitation and subsequent evaluation of the therapy results upon the systemic sclerosis diagnosis. The thesis includes one particular case of the patient, suffering from the systemic sclerosis. The therapy was carried out for a period of six months. Rehabilitation during the first two weeks proceeded more frequently and subsequently the therapy was performed once a month, with the patient´s participation in the home exercises. The therapy was conducted based on the performed input kinesiology analysis. The objective of the paper was to monitor the therapy efficiency, to compare results after the continuous physiotherapist care and following independent patient´s exercises with a control taking place once a month.. The next point is the evaluation, whether frequent regular visits paid to the psychotherapist is necessary. The theoretical part clarifies, which disease is involved - from the symptomatology systemic sclerosis, via the difficult classification up to the treatment and the disease prognosis. The treatment is described both as the pharmacological and not pharmacological, i.e. physiotherapist one. The paper is focused, above all, on the clinical demonstrations of the systemic sclerosis, and their cure. The special part describes the case of one patient from the Institute of rheumatology in Prague, in the case of who the input, controlling and output kinesiology analyses were performed. The input analysis was prepared during the first therapy, the controlling one after the hospitalisation stage and the output analysis during the last therapy. At the end, the therapy effect and its impact on the patient with the systemic sclerosis diagnosis is assessed. The half-year therapy resulted in an alleviation of pain after the first part, lesser skin hardening and increase of the scope of motions. After the second part, the patient began to get physically worse in all the parameters, in view of the disease fast progress. The only improved value is the milder dyspnoea (shortness of breath) and the distance, which the patient is able to go without break. . The therapy assessment has been similarly described in the results. The results are included in the text, tables and diagrams, to make them clearer
  Digital Library of the Czech Technical University in Pragueis based in CZ
  Repository Dashboard
  Do you manage Digital Library of the Czech Technical University in Prague? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!