Septentrio Academic Publishing
Not a member yet
  2868 research outputs found

  Humor och feministisk aktivism i litteratur och andra medier: Bianca Kronlöf och Liv Strömquist

  Get PDF
  Bianca Kronlöf recently debuted as a writer with a manifesto against men's violence. Even though this work figures as a contribution to societal debate, it clearly exhibits traces of Kronlöf's feminist humor. Liv Strömquist is known for her feminist satires in form of graphic novels, in which she associates humor and biting feminist criticism with historical, philosophical and sociological theories. In my text, I examine the specifically feminist in their humor and how they utilize it to promote their (feminist) goals. Furthermore, I will answer the question of whether humor is an adequate means for feminist activism. While recent studies in feminist theory are acknowledging the importance of feminist humor in jokes, stand-up and literary works, there have not been many studies on graphic novels yet. By paying special attention to such lesser researched media, as well as the combination of different media by the activists, I will show how these cultural practices are a rich medium for ambiguous articulations of humor as multi-leveled cultural expression and an excellent vehicle for feminist ideas.Bianca Kronlöf debuterade nyligen som författare med ett feministiskt manifest mot mäns våld. Även om hennes verk är ett bidrag till samhällsdebatten, visar det tydligt fram drag av Kronlöfs humor. Liv Strömquist är känd för sin feministiska satir i form av grafiska romaner, i vilka hon sammanställer humor och bitande feministisk kritik med historiska, filosofiska och sociologiska teorier. I min artikel undersöker jag det specifikt feministiska i deras humor och hur de använder sig av den för att främja sina (feministiska) mål. Jag kommer även att besvara frågan om humor är ett adekvat verktyg för feministisk aktivism. Medan nya studier i feministisk teori uppmärksammar vikten av feministisk humor i skämt, stand-up och i litterära verk, finns det ännu inte många studier av grafiska romaner. Genom att särskilt fokusera på sådana mindre utforskade medier och aktivisters kombination av olika medier, kommer jag att visa hur dessa kulturella praktiker är särskilt lämpliga för mångtydiga artikulationer och mångbottnade uttryck av feministiska idéer.Bianca Kronlöf debuterade nyligen som författare med ett feministiskt manifest mot mäns våld. Även om hennes verk är ett bidrag till samhällsdebatten, visar det tydligt fram drag av Kronlöfs humor. Liv Strömquist är känd för sin feministiska satir i form av grafiska romaner, i vilka hon sammanställer humor och bitande feministisk kritik med historiska, filosofiska och sociologiska teorier. I min artikel undersöker jag det specifikt feministiska i deras humor och hur de använder sig av den för att främja sina (feministiska) mål. Jag kommer även att besvara frågan om humor är ett adekvat verktyg för feministisk aktivism. Medan nya studier i feministisk teori uppmärksammar vikten av feministisk humor i skämt, stand-up och i litterära verk, finns det ännu inte många studier av grafiska romaner. Genom att särskilt fokusera på sådana mindre utforskade medier och aktivisters kombination av olika medier, kommer jag att visa hur dessa kulturella praktiker är särskilt lämpliga för mångtydiga artikulationer och mångbottnade uttryck av feministiska idéer

  Føreord

  Get PDF

  Naturens trøst og trøstens natur

  Get PDF
  This essay addresses various aspects of the phenomenon of “consolation” (trøst). The approach is phenomenological and draws on a Danish tradition of life philosophy. The aim is not to find definitions, but to approach the topic cautiously to reveal new aspects of the phenomenon. The text is an outer and inner journey through experience, art, literature and poetry.Dette essayet er en undring om å finne trøst i naturen. Fortellinger brukes for å få frem ulike aspekter ved fenomenet trøst både i og utenfor naturen, slik vi kan møte det i sorg og annen lidelse. Hensikten er ikke å slå fast hvordan noe er, men å avdekke nye aspekter ved fenomenet. Tilnærmingen er fenomenologisk og følger en dansk livsfilosofisk tradisjon. Teksten er en ytre og indre vandring gjennom livserfaring, kunst, litteratur og poesi

  Sprogholdninger i center og periferi

  Get PDF
  Artiklen præsenterer resultaterne af en undersøgelse af underbevidste sprogholdninger til lokale, regionale og københavnske stemmeprøver i en mindre by og et lokalt center i Sønderjylland og Nordjylland. Resultaterne er vidt forskellige. I Nordjylland er der ikke store forskelle mellem vurderingerne i center og periferi, her er sprogbrugen ikke vigtig for vurderingerne, til gengæld vurderes drengestemmer konsekvent mere positivt end pigestemmer. I Sønderjylland vurderes de lokale, dialekttalende stemmer positivt i den mindre by, imens de københavnske stemmer opvurderes i det lokale center. Resultaterne tolkes inden for rammerne af sociolinguistic change (Coupland 2009) og ses som en afspejling af forskelligartede samfundsudviklinger, der har medført forskellige grundlag for sproglig opmærksomhed og for brugen af lokal sprogbrug. Resultaterne gør det muligt at fremsætte hypoteser om, at regionale nordjyske træk formentlig vil blive brugt også i fremtiden, hvorimod sønderjysk dialekt brugt som umarkeret hverdagssprog formentlig ikke har nogen fremtid

  Uttryck för VÄG med ackusativ singular i sydsamiska

  Get PDF
  The use of object-like expressions to encode an extension in space, along which a movement is performed, is generally widespread in Saami as a whole. In this article, the term path refers to such extensions in space. The study deals specifically with the use of the accusative singular to encode path in South Saami. One of the aims of the study is to investigate the semantic properties of nouns that, inflected for the accusative singular, appear in expressions of path. Another aim is to examine how such nouns semantically and syntactically interact with spatial adverbs to encode path, and how these adverbs relate to adpositions. In addition, the article directs attention to the semantic and syntactic properties of verbs which appear in clauses where nouns inflected for the accusative singular encode path. This short study is based on a quite limited sample and aims merely to highlight features of this phenomenon, which merit future studies

  Tanker om trøst og urørlighetssonen ved spiralinnleggelse

  Get PDF
  Young women tell of an experience of strong embarrassment at their first gynecological examinations. An embarrassment that can bear the stamp of humiliation and exposure. In this scientific essay, we take a closer look at the significance of how public health nurses meet these young women, and how consolation as a phenomenon can be relevant in these meetings. Through the youth health center and the student health service, public health nurses meet many young women who want an intrauterine device. For many of these women, it is the first time they have had a gynecological visit. In this context the text is written from the public health nursing gaze of the authors meetings with vulnerable children and grownups and young women receiving intrauterine device as contraception. We want to explore how public health nurses can be open to consolation when we are close to young women’s zone of untouchability during intrauterine device insertion. The intention is not to give a clear answer, but the interpretation of the text has shown that awareness and reflection about safeguarding the zone of untouchability can be important for consolation to young women having an intrauterine device. Such reflections can be valuable knowledge for healthcare professionals who carry out intrauterine device insertion.Unge kvinner forteller om en opplevelse av sterk sjenanse ved sine første gynekologiske undersøkelser. En sjenanse som kan bære preg av ydmykelse og blottleggelse. I dette vitenskapelige essayet ser vi nærmere på betydningen av hvordan helsesykepleiere møter de unge kvinnene, og hvordan trøst som fenomen kan være relevant i disse møtene. Gjennom helsestasjon for ungdom og studenthelsetjenesten møter helsesykepleiere mange unge kvinner som ønsker spiral. For mange av disse kvinnene er det første gang de er på et gynekologisk besøk. Teksten tar utgangspunkt i førsteforfatters møter med unge kvinner som får spiral som prevensjonsmiddel, og andreforfatterens erfaringer i møter med sårbare barn og voksne. Vi ønsker å utforske hvordan helsesykepleiere kan være åpne for trøsten når vi står nært unge kvinners urørlighetssone ved spiralinnleggelse. Hensikten er ikke å gi noe klart svar, men tekstfortolkningen har vist at bevissthet og refleksjon om ivaretakelse av urørlighetssonen kan ha betydning for trøst hos unge kvinner som skal ha spiral. Slike refleksjoner kan være verdifull kunnskap for helsepersonell som gjennomfører spiralinnleggelse.

  Hvordan kan simulering bidra til bevisstgjøring av utfordringer knyttet til legemiddelhåndtering i sykehjem?

  Get PDF
  Background: Simulation is an educational method that can be used to clarify complex issues. Challenges related to medication management in various healthcare facilities including nursing homes are known. We wanted to see if simulation could be useful to bring out different challenges that are associated with this area. The purpose of this article is to describe nurses' and health care assistants' experiences of participating in simulation, and what reflections arise around medication management in nursing homes. Method: Qualitative method with focus group interviews. Results: Nurses and health care assistants became aware of various challenges related to medication management using simulation. Most of them experienced the simulation as a useful method in raising awareness. Most of them felt that they learned something that gave new insight into their own work situation. There were challenges related to distractions and stress, a shortage of nurses as well as unclear responsibilities and task distributions. Conclusion: Simulation as a method can be awareness-raising in order to visualize various challenges related to medication management in nursing homes.Bakgrunn: Simulering er en pedagogisk metode som kan benyttes for å tydeliggjøre sammensatte problemstillinger. Utfordringer knyttet til legemiddelhåndtering i ulike helseinstitusjoner inkludert sykehjem er kjent. Vi ønsket å se om simulering kunne være nyttig for å få frem ulike utfordringer som er knyttet til dette området. Hensikten med denne artikkelen er å beskrive sykepleieres og helsefagarbeideres erfaringer med å delta i simulering, og hvilke refleksjoner som oppstår rundt legemiddelhåndtering i sykehjem. Metode: Kvalitativ metode med fokusgruppeintervju. Resultater: Sykepleiere og helsefagarbeidere ble bevisst ulike utfordringer knyttet til legemiddelhåndtering ved hjelp av simulering. De fleste opplevde simuleringen som en nyttig metode i denne bevisstgjøringen. De fleste opplevde at de lærte noe som gav ny innsikt i egen arbeidssituasjon. Det var utfordringer knyttet til distraksjoner og stress, mangel på sykepleiere samt uklar ansvar- og oppgavefordeling. Konklusjon: Simulering som metode kan være bevisstgjørende for å synligjøre ulike utfordringer knyttet til legemiddelhåndtering i sykehjem

  Åarjelsaemien gïele goh dïhte jillemes uralske gïele jïh akte gieltegs dotkemeobjeekte

  Get PDF
  The article discusses the role and importance of South Saami, the westernmost language of the westernmost branch of the Uralic language family, in Saami, Uralic as well as general typological linguistics. It briefly summarizes the origins of the South Saami language and discusses some of the most prominent characteristic features of the language in its Saami and Scandinavian contexts. Special attention is given to three phenomena: 1) the so-called relation forms of nouns, etymologically related to the comparative marking of adjectives, but synchronically reminiscent of markers of definiteness and possession; 2) differential object marking with as many as three distinct morphological cases (accusative, nominative and elative); and 3) the nature and origins of the auxiliary verb edtjedh ‘shall’, possibly a degrammaticalization of the Proto-Saami potential mood marker

  To nye dialektordbøger fra Nordvestjylland

  Get PDF
  I afsnit 1 omtales kort traditionen mht. dialektordbøger i Danmark, i afsnit 2 beskrives en mindre, allerede udgivet ordbog over dialekten i Thy, Thy-udtaleordbog (2020, 192 s.), i afsnit 3-4 en større, generel ordbog over thybomålet (ca. 800 s. i A4-format), som forventes klar til udgivelse i 2023. Afsnit 2: Udtaleordbogen gengiver udtaleformer, som de er noteret i dels dialektale digtsamlinger fra 1930’erne og frem, dels dialektale ordlister mv. modtaget senere. Første del af udtaleordbogen er ordnet alfabetisk efter dialektordene, anden del alfabetisk efter de rigsdanske ord, der er brugt som oversættelse af dialektordene. Afsnit 3: Den generelle ordbog bygger på en stor ordsamling (ca. 17.000 kartotekssedler) fra især ét sogn i Nordthy med fonetisk gengivelse af udtalen af de enkelte ord, nuanceret oversættelse til rigsdansk, eksempelsætning(er), faste ordforbindelser, talemåder, oplysninger om sprogbrugen mv. Denne ordsamling blev først indtastet i en database, Thybasen, og derpå via excel-ark overført til word-filer som grundlag for en leksikografisk redaktion af ordene med opdeling i dels homonymer, dels underbetydninger i de enkelte artikler. På flere kartotekssedler er tegnet skitser af de ting, der omtales; de gengives via en professionel tegner som illustrationer i ordbogen. Afsnit 4: Nærmere om behandlingen af centrale fonetiske særtræk (vestjysk stød mv.) i den generelle Thy-ordbog

  «Lutefiskens lengsel mot havet»: Profil-fofattarene sin bruk av humor i kampen om det litterære feltet

  Get PDF
  In this article, I investigate works of fiction by three prominent authors affiliated with the zeitschrift Profil in the 1960s: Dag Solstad, Einar Økland and Jan Erik Vold. The texts I focus on, are all humorous, and this humour is used to criticise poetic practices different from the Profil-group’s own poetic program. The criticism is aimed at the idealistic tradition, moralistic literature, national romanticism, use of particularly ‘poetic’ motives, symbolic language and elevated, poetic language. Along with analyses of the Profil writers’ own texts, I also look at examples of these criticised ways of writing, by Paal Brekke, Arnulf Øverland, Erling Christie, Tore Ørjasæter And A.O. Vinje. And I point at two international sources of inspiration, Werner Aspenström and Lewis Carroll. The overall point is that the Profil writers don’t focus on one main opponent, but instead reach for a big variety of literary practises in their humorous interaction with tradition.I denne artikkelen undersøker eg skjønnlitterære tekstar av tre sentrale forfattarar knytte til tidsskriftet Profil på 1960-talet: Dag Solstad, Einar Økland og Jan Erik Vold. Dei tekstane eg fokuserer på, er alle kjenneteikna ved at dei er humoristiske, og at dei på ulike måtar nyttar denne humoren til å kritisera andre lyriske skrivemåtar enn den som kjenneteiknar Profil-gruppa sin eigen poetikk. Nærmare bestemt handlar det om kritikk av den idealistiske tradisjonen; kritikk av den moraliserande litteraturen; kritikk av nasjonalromantikken; kritikk av særlege, poetiske motivkrinsar; kritikk av symbolbruk; og kritikk av høgstemd, poetisk særspråk. Saman med analysane av Profil-forfattarane sine tekstar, går eg inn på døme på desse kritiserte skrivemåtane, av Paal Brekke, Arnulf Øverland, Erling Christie, Tore Ørjasæter og A.O. Vinje. Og eg peikar på to internasjonale inspirasjonskjelder, Werner Aspenström og Lewis Carroll. Det overgripande poenget er at Profil-forfattarane ikkje fokuserer på éin hovudmotstandar, men femner særs vidt i sin humoristisk-kritiske omgang med tradisjonen

  2,284

  full texts

  2,868

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Septentrio Academic Publishing
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇