Eesti kõrgkoolide 2009. aasta vilistlaste uuring

Abstract

Konkreetse vajaduse Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) poolt läbiviidud 2009. aastal kõrgkooli lõpetanute uuringu järele tingis tõsiasi, et täna puudub sügavam teadmine lõpetanute eriala- ja tööalastest valikutest, õpingute ajal töötamise põhjustest, töökohal nõutavate ja kõrgkoolis õpetatavate oskuste kattuvusest, lõpetajate probleemidest tööturule siirdumisel ja seal hakkamasaamisel. Selle tühimiku täitmine ongi käesoleva vilistlasuuringu eesmärgiks. Seni on eelkõige analüüsitud haridusastmete ning palga omavahelisi seoseid, kuid seejuures pole eristatud erinevate erialade lõpetanuid ning analüüsid on sageli pinnapealsed.http://www.ut.ee/sites/default/files/www_ut/vilistlane2009.pd

    Similar works