SINGLE RADIAL IMMUNE HEMOLYSIS TEST FOR DETECTION OF ESCHERICHIA-COLI THERMOLABILE ENTERO-TOXIN

Abstract

14547347

    Similar works