La dottrina polacca dei diritti antichi nel 1900–1945

Abstract

During the last dozen or so years, M. Zabłocka has published works on the achievements of Polish researchers in the field of ancient laws, especially the Roman law. It should be added that the achievements of Roman law studies in Poland in the 19th century were presented by J. Kodrębski, Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku, Łódź 1990. However, the literature lacked a complete list of works written in the years 1900-1945. This period can be divided into three sub-periods: 1) the years 1900-1918, until Poland regained its independence; 2) the years 1918-1939, until the outbreak of World War II; 3) the years 1939-1945, until the end of the war. Each of them was characterized by different political, economic, and social conditions. In the first sub-period, Polish scientists were active in only a few academic centers. A number of important issues in the conduct of research and scientific development were influenced by the policies pursued by the governments of the three partitioning powers. There are clear differences in this regard. What is also characteristic of the 1900-1918 sub-period is the very strong connection of Polish scientists with German science and its influence on the nature of research. Many important changes occurred in the interwar sub-period, which undoubtedly can be considered as the most fruitful period of development of Polish studies of ancient laws in the period analyzed in this publication. The years 1918- 1939 witnessed the largest number of academic centers, with a wide range of specialists studying various legal issues of the ancient world. Liberated from the shackles imposed by the partitioning powers, Poland tried to create the best possible conditions for science. This brought tangible results in the form of a significant number of works. A number of them, thanks to cooperation with many foreign universities and their academic staff, were published in their renowned journals, encyclopedias, and commemorative books. Of note is the fact that Polish scientists maintained particularly close scientific contacts with Italian researchers. Several of them (Pietro Bonfante, Salvatore Riccobono, Pietro De Francisci), even received honoris causa doctorates from Polish universities. The last sub-period, the years of World War II, was fundamentally different from the others. At that time, the fewest publications appeared, which is absolutely not surprising. Many of them were prepared before the outbreak of the war. Fairly normal scientific activity was conducted only by those scientists who managed to escape from the occupied Poland. Ancient laws were studied by scientists working at universities, including lawyers, historians, classical philologists, and canonists. It should be emphasized that authors of publications in that sub-period included people unrelated to universities who were employed in secondary education or practiced as advocates, notaries, or judges. Works by Polish researchers were published in various forms: monographs, dissertations, papers in scientific journals and commemorative books, encyclopedic entries, reviews, and bibliographic notes. Many of them were published by publishers with recognized position in the scientific world. Some, however, were popular science works, intended for a much wider audience. Works by Polish authors, as well as reviews and bibliographic notes to them, were published in over 250 scientific journals in various languages. A vast majority of the publications were written in Polish. Also, numerous works in German, French, Italian, and Latin were published. Much fewer works were published in English, Russian, Czech, Spanish, and Hebrew. The most prolific authors, working on various legal issues of the ancient world, were: Rafał Taubenschlag, Adolf Berger, Mojżesz Schorr, Franciszek Bossowski, and Ignacy Koschembahr-Łyskowski. The subject enjoying the greatest interest of researchers was Roman law and, within it, issues concerning the history of sources, law of property, law of obligations, and public law. Much attention was also paid to the influence of Roman law on the shape of modern legal institutions. The number of translations of source texts in that sub-period is surprisingly low. In the years 1900-1945, there was not a single comprehensive translation of an important legal monument of ancient Rome, such as the Law of the Twelve Tables. There was also no Polish translation of works written during the Justinian’s codification (Institutiones, Digesta, Codex). Only works containing translations of parts of various laws were published, most often without any professional commentary. They were usually intended for secondary school students. However, it should be emphasized that Polish translations of sources of fundamental importance to the knowledge of the law in force in Babylonia and Assyria were published at that time. When summarizing the achievements of Polish researchers in the field of ancient laws in the years 1900-1945, it should be stated that they constitute a significant contribution to the history of both Polish and world science. Many of those publications are even today the basic literature for scholars working on particular issues and many Polish authors are considered as outstanding experts in the field of ancient laws. The outbreak of World War II hindered to a great extent the development of research conducted by Polish scientists. Many of them died during the war and many of the publications that had been prepared for printing were lost forever.Praca współfinansowana przez firmę Arka Sp. z o.o., Woskrzenice Duże [email protected] w BiałymstokuBar J., Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1941-1947, «RTK» 1/1949, s. 477-487.Bar J., Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1941-1956, «PKan.» 1.1-2/1958, s. 387-439.Bar J., Zmarz W., Polska bibliografia prawa kanonicznego od wynalezienia druku do 1940 r., t. II: Za lata 1800-1940, Lublin 1947.Bibliografia historii starożytnej, «PK» 2.7-8/1936, s. 625-662 i 3.1-4/1937, s. 89-224.Bibliografia historii starożytnej, zest. przez komitet warszawski, red. Z. Zmigryder-Konopka (osobny dodatek do «PK» 4.4-7/1938).Bibliografia polska 1901-1939, t. I (A-Bars), red. I. Olszewska, Wrocław 1986 – t. XVIII (Koro-Krasu), red. M. Barańska, A. Bobrowicz, H. Machnik, Warszawa 2018.Bibliographie juridiques polonaise 1944-1956, red. W. Czachórski, Warszawa 1958.Bober P., Przegląd czasopiśmiennictwa kanonistycznego za okres 1940-1949, «PS» 2.4/1949, s. 358-376; 4.1/1951, s. 85-100 i 4.3/1951, s. 266-276.Caes L., Henrion R., Collectio bibliographica operum ad ius Romanum pertinentium, ser. 1, t. I-X, Bruxelles 1949-1961.Czech-Jezierska B. A., Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939), Lublin 2011.Dębiński A., Church and Roman law, tł. K. Szulga, Lublin 2010.Dębiński A., Kościół i prawo rzymskie, wyd. 2, Lublin 2008.Grzybek S., Czerwień H., Panasiuk B., Polska bibliografia biblijna za lata 1931-1965, z. 1-2, Warszawa 1968.Grzybowski S., Dzieje prawa. Opowieść, refleksje, rozważania, Wrocław 1981.Gurney O. R., Hetyci, z ang. przeł. B. Kupis, Warszawa 1970.Hahn W., Bibliografia filologii klasycznej i literatury humanistycznej w Polsce, «EOS» (osobna paginacja): z. IV (za lata 1899-1900) – 8.2/1902; z. V (za lata 1901-1902) – 9.2/1903; z. VI (za lata 1903-1904) – 12.2/1906; z. VII (za lata 1905-1907) – 16.1/1910; z. VIII (za lata 1908-1910) – 19.2/1913.Hahn W., Bibliographia philologiae classicae et humanisticae polonorum a. 1911-1925, Leopoli 1929.Hamza G., Origine e sviluppo degli ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto romano, Santiago de Compostela 2013.Hoesicka bibljografja prawnicza polska 1918-1928, zest. S. Łoza, przejrz. i słowem wstępnem poprz. H. Mościcki, Warszawa 1930.Jarra E., Rassegna di letteratura giuridica polacca (Anno 1932), con la collab. dei E. Piętka, S. Borowski, G. Świda, S. Zalewski, A. Szczygielski, A. Zmarz, «BGI» 1.3/1936, s. 327-362.Klíma J., Prawa Hammurabiego. Z języka czeskiego przeł. C. Kunderewicz, Warszawa 1957.Kodeks Hammurabiego, przekł. M. Stępień, wyd. 2, Warszawa 2000.Kodrębski J., Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku, Łódź 1990.Koranyi K., Bibliografia historyczno-prawna za lata 1926-1936, t. I, Lwów 1938; t. II, Lwów 1939.Koranyi K., Koranyiowa J., Bibliografia historyczno-prawna za lata 1937-1947, t. I, Toruń 1953; t. II, Toruń 1959.Kupiszewski H., Le droit romain en Pologne 1945-1970, [w:] L’antiquité classique au cours des 25 années de la République Populaire de Pologne, red. O. Jurewicz, Wrocław 1974, s. 71-90.Kupiszewski H., Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988.Kupiszewski H., Prawo rzymskie w 25-leciu PRL ze szczególnym uwzględnieniem lat ostatnich, «SPAN» 13.3-4/1970, s. 51-68.Kuryłowicz M., Nowe polskie badania nad rzymskim prawem małżeńskim, «AUWr.» 3063/2008, Prawo 305: Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, red. A. Konieczny, s. 169-178.Kuryłowicz M., Prawa antyczne w polskiej literaturze historycznoprawnej, [w:] Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004, s. 165-174.Kuryłowicz M., Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Lublin 2006.Kuryłowicz M., Rzymskie prawo karne w polskich badaniach romanistycznych, «ZNUR» 7/2003, Seria Prawnicza. Prawo 1: Jednostka, państwo i prawo dawniej i dziś. Prace ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Sobolewskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. E. Ura, s. 167-175.Kwiatkowski B., Poczet faraonów. Życie, legenda, odkrycia, Warszawa 2002.Lipiński E., Prawo bliskowschodnie w starożytności. Wprowadzenie historyczne, Lublin 2009.Łoś S., Sylwetki rzymskie, Warszawa 1958.Milewski S., Redzik A., Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa 2011.Miller A., Bibliografia prawnicza za okres pięcioletni 1930-1934, Warszawa 1935.Modrzejewski J., La papyrologie juridique en Pologne 1945-1955, «Iura» 7/1956, s. 150-154.Modrzejewski J., Papirologia i prawo antyczne w Polsce – prace i perspektywy, «NPol.» 5.3/1957, s. 150-161.Modrzejewski J., Polish Papyrology in the Years 1945-1955, Warsaw 1955.Modrzejewski J., Polska papirologia prawnicza w okresie dziesięciolecia 1945-1955, «EOS» 47.2/1954-1955, s. 283-291.Modrzejewski J., Работы польских ученых в области византийской папирологии (1945-1955), «ВВ» 12/1957, s. 304-311.Modrzejewski J., Trente années d’études papyrologiques en Pologne, [w:] Proceedings of the IX International Congress of Papyrology, Oslo, 19th-22nd August 1958, ed L. Amundsen, V. Skånland, Oslo 1961, s. 369-380.Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin 2008.Osuchowski W., Les études du droit romain en Pologne, «CPH» 2/1949, s. 508-513.Osuchowski W., Prawo antyczne, wyd. 2, Kraków 1951.Polska bibliografja biblijna. Od 1900-1930 r. Zebrana przez Koło Biblistów U. U. J., przedm. napisał J. Archutowski, Kraków 1932.Polska bibliografia prawnicza 1911, 1912. Rejestr alfabetyczny. Z polecenia Komisyi Bibliograficznej Towarzystwa Prawniczego we Lwowie zest. dr R. Longchamps de Bérier, Lwów 1916.Polska bibliografia prawnicza 1944-1959, red. K. Koranyi, z. 1, oprac. I. Kuczyńska, Z. Nałęczowa, Warszawa 1962.Prawa Hammurabiego. Dīnāt mīšarim, w przekł. i w oprac. W. Tyborowskiego, Poznań 2019.Prawo. Bibljografia podstawowych dzieł z dziedziny prawa i ekonomji, Lwów 1936.Przychocki G., Il contributo della Polonia liberata agli studi riguardanti Roma antica e la civiltà Latina, [w:] Gli studi romani nel mondo, vol. II, Bologna 1935, s. 191-221.Roux G., Mezopotamia, tł. B. Kowalska, J. Kozłowska, wyd. 3, Warszawa 2018.Sawicki J., Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za lata 1944-1953, «CPH» 6.2/1954, s. 445-519.Serejski M. H., Na pograniczu starożytności i średniowiecza (Przegląd prac polskich z lat 1918-1930), «PH» 29.1/1930-1931, s. 110-129.Sondel J., La situazione delle ricerche romanistiche in Polonia, «Index» 12/1983-1984, s. 83-86.Sondel J., Polnische Romanistik in den vergangenen fünfunddreisig Jahren. Abriss einer Bibliographie, «ZNUJ» 543/1980, Prace Prawnicze 86, s. 133-168.Sójka-Zielińska K., Historia prawa, wyd. 15, Warszawa 2015.Suligowski A., Bibljografja prawnicza polska XIX i XX wieku. Poprzedzona słowem wstępnym i rzutem oka na twórczość piśmienniczą prawników polskich w ciągu XIX i pierwszego dziesięciolecia XX wieku, Warszawa 1911.Szczygielski K., Romanistyka polska w latach 1918-1945 (Przegląd bibliografii), «ZP» 10.2/2010, s. 355-411.Szymik S., Nowy Testament, «EKat.», t. XIV, Lublin 2010, szp. 101-102.Świderek A., 25 années de la papyrologie polonaise (1945-1970), [w:] L’antiquité classique au cours des 25 années de la République Populaire de Pologne, red. O. Jurewicz, Wrocław 1974, s. 91-100.Taubenschlag R., Gli studi di diritto romano in Polonia nel secolo XX, [w:] Gli studi romani nel mondo, vol. III, Roma 1936, s. 247-268.Taubenschlag R., Papirologia polska i jej znaczenie w światowej nauce, «Problemy» 13.5/1957, s. 316-319.Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych, Warszawa 1955.Wałek-Czernecki T., Historja ustrojowa grecka. Przegląd literatury 1919-1929, «PH» 28.2/1929, s. 288-310.Wiaderna-Kuśnierz R., Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okreie międzywojennym (1918-1939), Toruń 2015.Wiliński A., Rapporto bibliografico (Polonia), «Index» 3/1972, s. 86-105 oraz 6/1976, s. 323-348.Wisłocki J., Dzieje nauki prawa rzymskiego w Polsce, Warszawa 1945.Wołodkiewicz W., Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009.Zabłoccy M. i J., Ustawa XII tablic. Tekst – tłumaczenie – objaśnienia, Warszawa 2000.Zabłocka M., Badania romanistów polskich w latach 2011-2013, «ZP» 15.2/2015, s. 191-242.Zabłocka M., Gorsze lata polskiej romanistyki, «ZP» 17.4/2017, s. 131-177.Zabłocka M., La romanistica polacca del XXI secolo, [w:] Scritti per Alessandro Corbino, red. I. Piro, vol. VII, Tricase 2016, s. 567-588.Zabłocka M., Le ricerche dei romanisti polacchi negli ultimi anni (1994-1999), «IA» 8/2001, s. 164-176.Zabłocka M., Osiągnięcia polskich romanistów w ciągu ostatnich dwóch lat (2006/2007 – 2007/2008), «ZP» 8.2/2008, s. 7-35.Zabłocka M., Romanistica polacca dopo la seconda guerra mondiale, [w:] Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia, Novi Sad, 24-26 ottobre 2002, Novi Sad 2003, s. 1-6.Zabłocka M., Romanistica polacca negli ultimi dieci anni (1994-2004), «DS» 4/2005 (publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej: http://www.dirittoestoria.it/4/Tradizione-Romana/Zablocka-Romanistica-polacca.htm).Zabłocka M., Romanistyka polska od 1980 roku, «PKan.» 37.1-2/1994, s. 189-222.Zabłocka M., Romanistyka polska po II wojnie światowej, Warszawa 2002.Zabłocka M., Romanistyka polska w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, Warszawa 2013.Zabłocka M., Stan badań polskiej romanistyki, «SP» 7/2007, s. 9-19.Zmarz W., Polska bibljografja prawa kanonicznego 1925-1933, Włocławek 1936

    Similar works