Energy for Norwegian greenhouse industry – Use of natural gas as energy source and for CO2 supply

Abstract

Norsk gartnerinæring bruker anslagsvis 1 000 GWh per år. Planteproduksjon i veksthus her i landet har stort behov for elektrisk energi og avhengig av kultur og produksjonsopplegg varierer andelen elektrisk energi fra 50-80 %.. Naturgass er blitt et supplement til elektrisk energi i Rogaland de siste årene. I arbeidet med å sikre veksthusnæringen tilgang på elektrisk kraft kan kraft/varme-anlegg være et alternativ, ettersom plantene kan nyttiggjøre seg CO2 i avgassen. I utredningen er det skissert et forsøksanlegg for testing av energiløsninger for veksthus basert på naturgass og aktuelt utstyr for produksjon og oppsamling av energi for senere bruk.Energi til norsk veksthusnæring - bruk av naturgass som energibærer og CO2-kildeEnergy for Norwegian greenhouse industry – Use of natural gas as energy source and for CO2 supplypublishedVersio

    Similar works