Penguatkuasaan undang-undang ke atas ajaran salah: satu analisis

Abstract

Kajian mendapati terdapat beberapa peruntukan berkaitan akhlak dalam Undang-undang Jenayah Syariah yang boleh menjadi benteng utama dan digunakan bagi tujuan menangani masalah keruntuhan akhlak. Walau bagaimanapun, penguatkuasaan terhadap peruntukan tersebut perlu dilakukan secara serius bagi memastikan keberkesanan pelaksanaannya

    Similar works