research

Roundwood and wood waste flow analysis for slovenia

Abstract

Namen raziskave je preučiti tokove in rabe okroglega lesa in lesnih ostankov vSloveniji za referenčno leto 2004. Izdelan je bil model, na podlagi katerega smo napravili dve bilanci okroglega lesa in bilanco lesnih ostankov v Sloveniji. Opravljen je bil pregled razpoložljivih virov podatkov, ocenjena kakovost in podan predlog izboljšav spremljanja. Rezultati raziskave kažejo, da bilanca okroglega lesa v primeru uporabe uradnih podatkov o poseku izkazujeprimanjkljaj v višini 536.000 m3. Rezultati modelne bilance okroglegalesa izkazujejo pozitiven rezultat. V bilanci lesnih ostankov ostaja po namenu evidentirane rabe nerazvrščenih 297.000 ton lesnih ostankov. Viri podatkov in njihova kakovost omogočata pogojno uporabo in sta potrebna izboljšav. Pregled nad tokovi in realnimi podatki o posameznih rabah lesa je pripomoček pri strateških odločitvah na sektorskem, regionalnem in državnem nivoju.The main objective of the study was to make a model that identifi es fl ows and use of roundwood and wood wastes in Slovenia in the basic year. A new conceptual model was created. On the basis of this model, two roundwood and one wood waste balance were prepared. A wide range of available data was takeninto consideration, the quality of data evaluated and a proposal for improving their quality prepared. The results of roundwood balance showed a defi cit of 536,000 m3, if offi cial data for annual removals were taken intoaccount. In the case of modelled (enlarged) removals, the roundwood balance is positive. The use of 297.000 t of wood wastes in wood wastes balance remains unknown. The gathered data have limited applicability and needto be improved. Wood fl ow and data analysis should play an important role as part of strategic planning and decision making at the sectoral, local,regional and national levels

    Similar works