thesis

Informatyka medyczna

Abstract

S\u142owa kluczowe: informatyka medyczna \u2013 sieci komputerowe i bezpiecze\u144stwo system\uf3w komputerowych; komputerowe systemy szpitalne \u2013 wykorzystanie przez personel medyczny i administracj\u119 szpitaln\u105; specjalistyczne medyczne bazy danych; metody komputerowej analizy i przetwarzania danych medycznych, w tym sygna\u142\uf3w i obraz\uf3w medycznych; telemedycyn

    Similar works