Cormac McCarthy's „No Country for Old Men”: - Narative Elements in Film and Novel

Abstract

Šis maģistra darbs, "Kormaka Makārteja „Kur sirmgalvjiem nav vietas " – naratīva elementi filmā un romānā" ir koncentrēts uz filmas adaptācijas „Kur sirmgalvjiem nav vietas" naratīva un Kormaka Makārtija literarārā pirmavota teksta ar tādu pašu nosaukumu literārā naratīva salīdzinājumu. Darba mērķis ir atainot abu tekstu līdzības un atšķirības un pierādīt, ka filma ievērojami atšķiras ar izdomu un stāstījuma veidu. Teorētiskajā daļā ir sniegts izskaidrojums tādiem konceptiem, kā naratīvs, laiks un telpa, Bahtina hronotops, naratīva perspektīva, fokalizācija un vesterna žanrs, kas ir svarīgi elementi filmas un literārā teksta naratīvu attiecību izpētē. Darba rezultāts apstiprina maģistra darba hipotēzi un pierāda, ka filmas naratīvs ievērojami atšķiras ar izdomu un stāstījuma veidu, kas arī spēlē svarīgu lomu abu stāstu varoņu likteņos. Atslēgvārdi: naratīvs, laiks un telpa, Bakhtina hronotops, vesterna žanrsThe present master thesis, ‘Cormac McCarthy’s No Country for Old Men – Narative Elements in Film and Novel’, focuses on the comparision of the narrative in the adapted film No Country for Old Men and the literary narrative in the source text by Cormac McCarthy bearing the same tite. Its purpose is to demonstrate various distinctions and similarities of both texts and to prove that the film significantly differs in inventiveness and the style of rendering the story. The theoretical part explains the concepts of narrative, time and space, Bakhtin’ s chronotope, narrative perspective, focalization and the western genre that are essential elements in the analysis of the relationship between the film and the literary fiction narratives. The results confirm the hypothesis of the thesis and demonstrate that the film narrative significantly differs in inventiveness and style the story is rendered, which also plays an important role in the fates of the characters in both stories

    Similar works