thesis

Protection of honour and dignity in criminal law

Abstract

Tā kā kategorijas „gods” un „cieņa” nav iespējams analizēt no viena skatpunkta, darbā tiek veikta to izpēte filozofiskā, tiesiskā un bioētikas aspektā. Pētījumā veikta neslavas celšanas un goda aizskaršanas sastāva juridiskā analīze, kā arī analizētas goda un cieņas aizsardzības krimināltiesiskās un civiltiesiskās nianses. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, promocijas darbā aplūkots plašs starptautisko tiesību aktu klāsts, kā arī veikta goda un cieņas aizsardzības komparatīvā analīze Krimināllikumā un ārvalstu kriminālkodeksos. No pētījumā veiktās izpētes autore secina, ka goda un cieņas krimināltiesiskā aizsardzība ir absolūti pamatota un nepieciešama. Darba rezultātā, analizējot citu valstu normatīvo regulējumu, tiesu praksi un juridisko literatūru, ir izteikti konkrēti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem Krimināllikumā un citos likumos, kā arī tiek piedāvāts savs redzējums virknei jautājumu teorētiskā aspektā.As it is not possible to analyze categories „honour” and „dignity” only from one point of view, the research is made in philosophical, legal and bioethical aspects. Legal analysis of corpus delicti – defamation and demeaning of the dignity is made in the research, as well as nuances of protection of honour and dignity in criminal and civil law are analyzed. In order to reach the objective of the research wide range of international regulations is dealt with as well as comparative analysis of honour and dignity protection in Latvia and foreign criminal laws is made. The author concludes that protection of honour and dignity in criminal law is absolutely grounded and necessary. As the result of research by analyzing legal regulations in different foreign countries, court practice and legal literature sources, specific proposals are made for amendments in Criminal Law and some other laws, as well as personal view on several theoretical matters is offered

    Similar works