research

Det som bærer

Abstract

Utgangspunktet for denne masteroppgaven var interessen for sykepleiedokumentasjon og for hvordan arbeidet med dette kan føre til best mulig kvalitet og kontinuitet i sykepleien. Min første erfaring med denne dokumentasjonen ligger mange år tilbake - til en tid og et miljø som på mange måter åpnet døren til "sykepleiens verden" - slik den så ut for meg den gang. Tilbaketuren dit ble viktig for å forstå sykepleiefaget i en samfunnssammenheng, men kanskje like viktig for å forstå meg selv som sykepleier i denne sammenhengen. På et tidspunkt forsto jeg også - med en god del hjelp - at det ble nødvendig å gå enda lenger tilbake, slik at jeg ikke bare forsto faget i en samfunnssammenheng men også meg selv i en livssammenheng. Dette førte meg gjennom en fantastisk reise tilbake til barndom og oppvekst og ga meg på mange måter en ny erkjennelse av hvem jeg er og hvordan jeg forholder meg til livet og sykepleiefaget. Den teoretiske diskusjonen har kastet nytt lys over min egen erfaring. Men refleksjonen over mine egne erfaringer har også åpnet opp for min forståelse av teorien. Gjennom disse diskusjonene har jeg derfor kommet til ny innsikt når det gjelder sykepleiedokumentasjon. Jeg har innsett at dokumentasjonen har sine klare begrensninger - fordi vitenskapens språk - og da særlig dataspråket - ikke strekker til for å kunne beskrive alle nyansene i sykepleierens virkelighet. Lidelsen - og livet selv får ikke plass. Det er bare bruddstykker av det som kan passere gjennom datalinjene. Men datasystemene som brukes for å dokumentere sykepleie har kommet for å bli. Den vitenskapsteoretiske diskusjonen - somjeg gjennom dette arbeidet forsøker å belyse - er bare aktuell som en forståelse og en erkjennelse av hva vi har mistet. Derfor handler det nå mest av alt om hvordan vi kan "redde stumpene". Vi kan gjeme arbeide for at sykepleiedokumentasjonen skal bli bedre - isolert sett. Men minst like viktig blir erkjennelsen og formidlingen av hva sykepleiedokumentasjonen aldri kan romme - uansett hvor god den er. Fortellingen må få større plass i sykepleiefaget - og vi må verne om den gjenværende arenaen for formidling: nemlig den muntlige rapporten

    Similar works