research

Hvordan kan sykepleier bidra til bedre kommunikasjon med ikke vestlige innvandrere innlagt på sykehus?

Abstract

Vi lever i et flerkulturelt samfunn og tallet på ikke-vestlige innvandrer innlagt på sykehus vil sannsynligvis øke i tiden fremover. Dette vil medføre økt behov for kunnskap hos sykepleiere slik at ikke-vestlige innvandrere og deres pårørende, kan oppleve økt trygghet og ivaretakelse når de er innlagt på sykehus. I 2008 var tallet på innvandrer i Norge 381 000, ca halvparten av innvandrerne kommer fra Asia, Afrika og Latin Amerika. I tilegg bor det 79 000 personer som er født i Norge men har innvandrer foreldre. Til sammen utgjør dette 9,7 % av den Norske befolkningen (Statistisk Sentral byrå, 2009). Sykepleie yrket er et praktisk yrke der kommunikasjon og samhandling med andre mennesker står sentralt. Vi kan utføre våre prosedyrer korrekt, men allikevel gi pasienten en opplevelse av å motta dårlig sykepleie hvis kommunikasjonen og samhandlingen svikter. Jeg vil derfor drøfte funnene i de ulike studiene som er blitt gjort, opp mot teori om kommunikasjon, kultur og kultursensitivitet for å få frem metoder som kan gjøre samhandling bedre

    Similar works