El mòdul genèric del màster de secundària (MUFP): confluències i reptes de futur.

Abstract

Durant el curs 2022-2023 s’ha conformat un grup de treball dins del Programa de millora del Màster de Formació del Professorat de Secundària, Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’idiomes (MUFP) en el que col·laboren tots els màsters de formació del professorat de secundària de les diferents universitats catalanes. El grup de treball és un grup promotor amb una persona representant de cada una de les universitats inicials que és representant o coordinadora del mòdul genèric de la seva universitat (UB, UAB, UOC-UPF, UPC, UdG) i una persona coordinadora del grup. Aquest programa va néixer amb la finalitat de coordinar totes aquelles accions que s’estan duent a terme, o es poden iniciar, en les diferents universitats catalanes que imparteixen aquest màster i que afavoreixen la millora de la formació en l’etapa de secundària. El sistema educatiu avança si es treballa de manera col·laborativa entre tots els agents implicats. Les accions realitzades per aconseguir els objectius marcats pel grup han consistit en fer un primer retrat del mòdul genèric tal i com s’està executant en les diferents universitats, pensant que aquest retrat pot ajudar a crear orientacions que facilitin la millora general d’aquest mòdul en els diferents contextos. S’han creat una sèrie de documents que recullen les diferents experiències en les 11 universitats i s’han realitzat unes jornades per tal de compartir experiències i valorar vies de millora del mòdul genèric.Programa de millora del Màster de Formació del Professorat de Secundària, Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’idiomes (PmMUFPS)

    Similar works