Socjalizacja młodzieży włościańskiej w świetle periodyku „Pobudka” wydawanego w Królestwie Polskim w 1908 roku

Abstract

The aim of the article is to reconstruct the socialization patterns of peasant youth described in the periodical “Pobudka”. The subject of the analysis was the postulates of socialization of the young generation, promoted in a periodical addressed to peasants, which took into account the needs arising from socio-cultural changes and modernization processes in the Kingdom of Poland at the beginning of the 20th century. The establishment of a modern order was associated with increased youth involvement in social life, prompting the authors of “Pobudka” to emphasize the importance of shaping norms related to social-moral, civic, and religious upbringing. In the socialization of the young generation, preparation for social roles, especially young women, was considered a significant area. The importance of professional education was emphasized, which was a manifestation of the modernization of the peasant education process and was supposed to facilitate changes in social life. The analysis of the source material was of a qualitative nature, the methods of historical and pedagogical research were used. In “Pobudka”, the particularly important place of youth in public life was emphasized. The peasant periodical indicated the paths that young innovators were to follow and introduce changes in farms as well as the social and cultural life of the village.Celem artykułu jest zrekonstruowanie opisywanych na łamach „Pobudki” wzorów socjalizacyjnych młodzieży włościańskiej. Przedmiotem analiz były propagowane w periodyku kierowanym do włościan postulaty socjalizacji młodego pokolenia, w których uwzględniano potrzeby wynikające z przemian społeczno-kulturowych i procesów modernizacyjnych w Królestwie Polskim na początku XX wieku. Kształtowanie nowoczesnego ładu wiązało się ze zwiększonym zaangażowaniem młodzieży w życie społeczne. W „Pobudce” za szczególnie ważne uważano kształtowanie norm wychowania społeczno--moralnego, obywatelskiego i religijnego. W socjalizacji młodego pokolenia za znaczący obszar uznawano przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w szczególności młodych kobiet. Podkreślano znaczenie edukacji fachowej, która była przejawem unowocześnienia procesu kształcenia włościan i miała sprzyjać wprowadzaniu zmian w życiu społecznym. Analiza materiału źródłowego miała charakter jakościowy, zastosowano metody badań historyczno-pedagogicznych. W „Pobudce” podkreślano szczególnie ważne miejsce młodzieży w życiu publicznym, wiązało się to z uznaniem młodego pokolenia za generację, która będzie miała znaczenie w odbudowie niepodległego państwa. We włościańskim periodyku wskazywano ścieżki modernizacji, którymi mieli podążać młodzi innowatorzy i wprowwadzać zmiany w gospodarstwach oraz życiu społecznym i kulturalnym wsi

    Similar works