Alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden työnhakutaidot restonomi- ja tradenomilinjoilla Satakunnan ammattikorkeakoulussa

Abstract

Koronapandemiasta seuranneet vaikutukset näkyvät matkailu-, majoitus- sekä ravintola-alan nuorten työllistymisessä. Nuoria, jotka ovat vastavalmistuneet alalle tai omistavat alan koulutuksen ovat alttiina korkealle työttömyysriskille. Nuorien työllistymistä tahdotaan parantaa sekä tukea, jotta alaa saadaan elvytettyä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Satakunnan ammattikorkeakoulun Matkailun kehittämiskeskus ja tutkimus tehtiin osana heidän #MATKAAN-hankettansa. Tavoitteena oli selvittää minkälaisia työnhakutaitoja Satakunnan ammattikorkeakoulun alle 30-vuotiaiden restonomi- ja tradenomiopiskelijat osaavat ja kuinka he kokevat omat työnhakutaitonsa. Tarkoitus oli lisätä toimeksiantajan tietoa ja ymmärrystä Satakunnan ammattikorkeakoulun alle 30-vuotiaiden restonomi- ja tradenomiopiskelijoiden työnhakutaitojen nykytilasta #MATKAAN-hankkeensa tueksi. Tutkimuksen teoreettinen osuus koostui työnhakutaidoista, sosiaalisesta mediasta työnhaussa, nuorista työnhakijoista sekä työmarkkinoista. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin verkkokyselyn muodossa. Kysely toteutettiin syksyllä 2023 Satakunnan ammattikorkeakoulun alle 30-vuotialle restonomi- ja tradenomiopiskelijoille. Kysely lähetettiin 1778 henkilölle. Kyselyyn vastasi kokonaisuudessaan 147 henkilöä. Tutkimustuloksista saatiin selville Satakunnan ammattikorkeakoulun alle 30-vuotialle restonomi- ja tradenomiopiskelijoilla on melko hyvät työnhakutaidot. Työnhakutaitoja koettiin silti haastavaksi ja näihin kaivataan apua

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image

    Available Versions