Tjerkwerd, Van Panhuysweg (Gemeente Súdwest-Fryslân, Fr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase

Abstract

Uit het veldonderzoek blijkt dat er een flinke getijgeul door het onderzoeksgebied gelopen heeft. Het gebied lijkt geen geschikte vestigingsplek te zijn geweest toen deze geul actief was maar ook toen deze was dichtgeslibd. Eventuele archeologische resten op klei en veen van voor het ontstaan van de geul zullen verloren zijn gegaan. Het onderzoek heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd anders dan enig baksteen dat nabij het maaiveld aanwezig is en dat vrij algemeen voorkomt. Aangezien het onderzoeksgebied door de aanwezigheid van een getijgeul geen geschikte vestigingsplek lijkt te zijn geweest en het onderzoek geen aanwijzingen heeft opgeleverd voor een archeologische vindplaats, adviseren wij om geen nader archeologisch onderzoek te laten uitvoeren en het onderzoeksgebied vrij te geven voor de voorgenomen aanleg van de weg en sloot

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image