Opettajien tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Abstract

Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, millä tasolla opettajien tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tällä hetkellä. Lähestyimme aihetta neljän tutkimuskysymyksen kautta. Ensimmäinen tutkimuskysymysemme keskittyi selvittämään osaamisen tämänhetkistä tasoa. Toinen tutkimuskysymyksemme selvitti opetuskokemuksen yhteyttä tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen. Kolmas tutkimuskysymyksemme selvitti, miten ja kuinka usein opettajat hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologiaa arjessaan. Lisäksi tarkastelimme koronapandemia-ajan ja etäopetukseen siirtymisen vaikutuksia opettajien osaamiseen. Tutkimusaineisto kerättiin Webropol-kyselyllä, johon vapaaehtoiset vastaajat pääsivät QR-koodin tai suoran nettilinkin kautta. Tutkimusjoukko koostui pääasiassa Varsinais-Suomessa työskentelevistä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajista (N=37). Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja analysoimme tuloksia aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimustulosten mukaan opettajien osaaminen on hyvällä tasolla. Tästä huolimatta opettajat kaipaavat lisäkoulutusta tieto- ja viestintäteknologisiin taitoihinsa. Pitkällä opetuskokemuksella havaittiin olevan negatiivinen yhteys digiosaamiseen. Tulos selittyy sillä, ettei pidempään työskennelleiden opettajien koulutus ole pitänyt sisällään tieto- ja viestintäteknologian sisältöjä. Tämä joukko hyötyisi erityisesti lisäkoulutuksista. 65 % opettajista kertoi hyödyntävänsä tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessaan päivittäin. Puolestaan vain 3 % vastaajista kertoi hyödyntävänsä sitä harvemmin kuin kerran viikossa. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnettiin perusopetuksessa varhaiskasvatusta useammin ja monipuolisemmin. Käyttöön vaikutti ennen kaikkea laitteiden saatavuus. Sähköisiä opetusmateriaaleja ja sovelluksia on myös enemmän saatavilla perusopetuksen puolelle. Pandemia-aika ja etäopetus kuormitti opettajia lähiopetusta enemmän. Uudet digitaaliset sovellukset oli otettava haltuun omatoimisesti nopealla aikataululla. Korona-aika kuitenkin kehitti opettajien digiosaamista. Aiemmin on tehty lähinnä selvityksiä tieto- ja viestintäteknologian käytön mahdollisuuksista opetuksessa. Aiempi tutkimus on keskittynyt määrittelemään teknologian ja digitaalisen kompetenssin käsitettä. Tutkimuksemme tuo uutta ja ajankohtaista tietoa opettajien tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tasosta. Tulostemme perusteella opettajille tulisi tarjota aiempaa enemmän lisäkoulutusta tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tueksi

    Similar works