Avaluació del Paradigma del Govern obert i Transparència administrativa en la Inspecció farmacèutica en frontera

Abstract

La Inspecció farmacèutica en frontera de la Unió Europea realitza les funcions de control i vigilància dels gèneres medicinals amb la finalitat d’impedir l’entrada en territori europeu dels productes procedents de països no comunitaris que suposen un risc per a la salut pública. La Inspecció farmacèutica es realitza per les Àrees funcionals de Sanitat de les Delegacions de Govern de les diferents Comunitats autònomes. Actuen com a Administració perifèrica de l'Estat, depenent funcionalment del Ministeri de Sanitat i orgànicament del Ministeri de Política Territorial. Els productes farmacèutics sotmesos a inspecció són els medicaments d'ús humà, incloent-hi les matèries primeres farmacèutiques destinades a la seua fabricació, els productes sanitaris, els cosmètics i productes d'higiene personal i els biocides d'ús clínic i personal. Han d’aprovar els controls de documentació, d'identitat i físic. El Sistema Informàtic d'Inspecció Farmacèutica de Sanitat Exterior (SIFAEX) permet la tramitació electrònica de les sol·licituds i comunicacions relatives al procediment de control sanitari del trànsit internacional dels productes farmacèutics. Aquest procediment consisteix en la verificació, control de qualitat i, si és el cas, intervenció sanitària a la importació o exportació dels productes sotmesos a control. D’altra banda, el paradigma de Govern obert és sinònim de canvi en la gestió dels assumptes públics. El president Obama, en el seu primer dia en la presidència, va presentar un memoràndum executiu a través del qual es comprometia a crear un nivell d'obertura en l'administració americana mai vist fins aleshores, atorgant gran importància a la transparència, la col·laboració i la participació de la societat per a enfortir la Democràcia i aconseguir uns serveis públics eficaços i eficients. Aquest memoràndum, no cal dir-ho, anava dirigit a les agències i ciutadans nord-americans, però va ser tal l'èxit dels seus enunciats que nombrosos països, entre ells Espanya, el van adoptar com a propi. Fins i tot van formar una organització internacional Open Government Partnership (OGP), Espanya és membre actiu d’aquesta organització. La Transparència en l'Administració pública no és una opció, és una obligació, per a tots els empleats públics. El seu valor és constituir un instrument de participació i control per mitjà del qual la ciutadania passe a formar part activa de les accions administratives, a escrutar-les, controlar-les i, a partir de la informació rebuda, poder influir en la seua resolució. Des d'aquest punt de vista, la Transparència no sols suposa un incentiu perquè les administracions siguen acurades en la seua acció, en saber-se fiscalitzades, sinó que de manera mediata siga un element essencial per a la transformació administrativa. Per a constituir una administració més transparent cal desenvolupar mecanismes d’obertura de dades, publicitat activa, accés a la informació i participació i col·laboració ciutadana, s’estudien aquestes eines i la seua relació amb la Inspecció farmacèutica en frontera.The Pharmaceutical Border Inspection of the European Union performs the functions of control and surveillance of medicinal products in order to prevent the entry into European territory of products from non-EU countries that pose a risk to public health. Pharmaceutical inspection is carried out by the functional Health Areas of the Government Delegations of the different Autonomous Communities. They act as a peripheral Administration of the State, depending functionally on the Ministry of Health and organically on the Ministry of Territorial Policy. The pharmaceutical products subject to inspection are medicines for human use, including the pharmaceutical raw materials used in their manufacture, medical devices, cosmetics and personal hygiene products and biocides for clinical and personal use. They have to pass documentation, identity and physical controls. Sistema Informático de Inspección Farmacéutica de Sanidad Exterior (SIFAEX) allows the electronic processing of requests and communications related to the procedure of sanitary control of the international traffic of pharmaceutical products. This procedure consists of the verification, quality control and, if necessary, sanitary intervention on the import or export of products subject to control. On the other hand, the open government paradigm is synonymous with change in the management of public affairs. President Obama, on his first day in office, presented an executive memorandum through which he committed himself to create a level of openness in the American administration never seen before, giving great importance to transparency, collaboration and participation of society to strengthen democracy and achieve effective and efficient public services. This memorandum was addressed to American agencies and citizens, but such was the success of its statements that many countries, including Spain, adopted it as their own. They even formed an international organization Open Government Partnership (OGP), and Spain is an active member of this organization. Transparency in public administration is not an option, it is an obligation for all public employees. Its value is to constitute an instrument of participation and control by means of which citizens become an active part of administrative actions, to scrutinize and control them and, based on the information received, to be able to influence their resolution. From this point of view, Transparency is not only an incentive for administrations to be careful in their actions, knowing that they are being supervised, but it is also an essential element for administrative transformation. In order to constitute a more transparent administration, it is necessary to develop mechanisms for the opening of data, active publicity, access to information and citizen participation and collaboration; these tools and their relationship with the Pharmaceutical Inspection at the border are studied

    Similar works