Abstract

Programa i resums de: II Jornades Internacionals de Patrimoni Musical. 10,11 i 12 de maig de 2023. Universitat de Barcelona - Facultad de Geografia e Historia[cat] La Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el CSIC, acull les II Jornades Internacionals de Patrimoni Musical, en aquesta ocasió també amb la participació del Secretariat de Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona. El tema sobre el qual pivoten aquestes II Jornades és Música, patrimoni i església abans de la desamortització de 1836, amb l’objectiu, en primer lloc, de posar en valor el patrimoni musical generat i custodiat a les esglésies, parròquies, catedrals i convents o conservat en institucions no religioses per diferents avatars històrics, com és el cas de bona part del fons de música de la Universitat de Barcelona, que procedeix bàsicament de les biblioteques dels convents de Barcelona arran de les desamortitzacions del segon terç del segle XIX. En segon lloc, reivindicar una manera d’interpel·lar, estudiar i comprendre el passat a partir d’aquestes fonts musicals vinculades a les esglésies, parròquies, catedrals i convents, que permeti renovar i ampliar l’horitzó de la comprensió de les pràctiques musicals del passat. I, finalment, plantejar, reflexionar i proposar diferents maneres d’apropar-se a l’estudi, la recerca, la conservació i la gestió del patrimoni musical. Tot contemplant les múltiples vessants de la música respecte el patrimoni (oral, escrit, sonor, organològic, iconogràfic...), i tractant d’aplicar l’estudi del passat a la realitat present i la seva projecció cap el futur, en aquestes II Jornades Internacionals de Patrimoni Musical s’han convidat especialistes d’àmbits ben diferents, per així aconseguir abordar el patrimoni musical des d’una mirada transversal i multidisciplinària. Aquestes II Jornades Internacionals de Patrimoni Musical han estat possibles gràcies al recolzament del Vicerectorat de Patrimoni i Activitats Culturals de la Universitat de Barcelona i del Secretariat de Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona. L’organització recau en el CRAI Biblioteca de Fons Antic de la UB, en el Grup de Recerca Recuperació del Patrimoni Musical Històric, de l’IMFCSIC de Barcelona, en el Grup de Recerca Música, Tecnologia, Patrimoni i Memòria. Els significats i la interpretació de la música en contextos contemporanis (SGR 00660), de la UB-CSIC-ESMUC i en el Grup per a l’Estudi del Patrimoni Musical (GEPAM) de la UB.[spa] La Universidad de Barcelona, en colaboración con el CSIC, acoge las II Jornadas Internacionales de Patrimonio Musical, en esta ocasión también con la participación del Secretariado de Patrimonio Cultural del Arzobispado de Barcelona. El tema sobre el cual pivotan estas II Jornadas es Música, patrimonio e iglesia antes de la desamortización de 1836, con el objetivo, en primer lugar, de poner en valor el patrimonio musical generado y custodiado en las iglesias, parroquias, catedrales y conventos o conservado en instituciones no religiosas por diferentes avatares históricos, como es el caso de buena parte del fondo de música de la Universidad de Barcelona, que procede básicamente de las bibliotecas de los conventos de Barcelona a raíz de los acontecimientos políticos y sociales y de las desamortizaciones del segundo tercio del siglo XIX. En segundo lugar, reivindicar una manera de interpelar, estudiar y comprender el pasado a partir de dichas fuentes musicales vinculadas a las iglesias, parroquias, catedrales y conventos, que permita renovar y ampliar el horizonte de la comprensión de las practicas musicales del pasado. Y, finalmente, plantear, reflexionar y proponer diferentes maneras de acercarse al estudio, la investigación, la conservación y la gestión del patrimonio musical. Así, contemplando las múltiples vertientes de la música respecto al patrimonio (oral, escrito, sonoro, organológico o instrumental, iconográfico...), y tratando de aplicar el estudio del pasado a la realidad presente y su proyección hacia el futuro, en estas II Jornadas Internacionales de Patrimonio Musical se han invitado a especialistas de ámbitos bien diferentes, conectados mediante la música, para así conseguir abordar el patrimonio musical desde una mirada transversal y multidisciplinar. Estas II Jornadas Internacionales de Patrimonio Musical han sido posibles gracias al respaldo del Vicerrectorado de Patrimonio y Actividades Culturales de la Universidad de Barcelona y del Secretariado de Patrimonio Cultural del Arzobispado de Barcelona. La organización recae en el CRAI Biblioteca de Fondo Antiguo de la UB, en el Grupo de Investigación Recuperación del Patrimonio Musical Histórico, del IMF-CSIC de Barcelona; en el Grupo de Investigación Música, Tecnología, Patrimonio y Memoria. Los significados y la interpretación de la música en contextos contemporáneos (SGR 00660), de la UB-CSIC-ESMUC y en el Grupo para el Estudio del Patrimonio Musical (GEPAM) de la UB

    Similar works