Saaxumhuizen, Hornsterweg 1 (Gemeente Het Hogeland, Gr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase

Abstract

In verband met de geplande uitbreiding van een woonhuis en een schuur, is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Hornsterweg 1 te Saaxumhuizen, gemeente Het Hogeland, provincie Groningen. Het benodigde graafwerk vormt mogelijk een bedreiging voor archeologische waarden. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op de aanwezigheid van archeologische waarden. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (protocol 4002) en een veldonderzoek, verkennende en karterende fase (IVO-O; protocol 4003). Bij het bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het gebied van fysische geografie, archeologie en historische geografie. Tijdens het veldonderzoek zijn zeven boringen geplaatst om de opbouw en gaafheid van de bodem te bepalen. Aangezien het onderzoek geen aanwijzingen heeft opgeleverd voor archeologische resten van vóór de achttiende eeuw, adviseren wij om geen nader onderzoek te laten uitvoeren, het terrein vrij te geven voor de geplande ingrepen en de dubbelbestemming archeologie op te heffen. Wel geldt dat als bij graafwerk onverhoopt toch oudere archeologische waarden worden aangetroffen en/of vondsten worden gedaan, dat daarvan direct melding dient te worden gemaakt conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Het Hogeland

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image