Jakość kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie wywiadów fokusowych ze studentami. Raport z badań

Abstract

Niniejszy raport jest częścią ministerialnego projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, realizowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2019–2022. Zadanie badawcze wchodzące w skład wspomnianego projektu miało na celu poszukiwanie rozwiązań dydaktycznych podnoszących jakość kształcenia na Wydziale Filologicznym.Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019–2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 złCreswell J.W. (2009). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Czerepaniak‑Walczak M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Długosz P. (2020), Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego, Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (https://ifis.up.krakow.pl/wp‑content/uploads/sites/9/2020/06/Raport‑Studenci-UP‑II-etap.pdf, dostęp: 14.11.2022).Freire P. (1993). Pedagogy of the oppressed, tłum. M. B. Ramos, London: Penguin Books.Gibbs G. (2011). Analizowanie danych jakościowych, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa: PWN.Gipps C. (1994). Beyond testing: Towards a theory of educational assessment. London: Falmer Press.Gutek L.G. (2009). New perspectives on philosophy and education, Pearson Education Upper Saddle River, N. J.Holec H. (1981). Autonomy and foreign language learning, Strasbourg: Council of Europe, Oxford: Pergamon.Kohonen V. (2000). Towards experiential foreign language education, (w:) V. Kohonen, R. Jaatinen, P. Kaikonen, J. Lehtovaara. Experiential learning in foreign language education, Harlow: Pearson Education Limited, s. 8−60.Krueger R.A., Casey M.A. (2000). Focus groups: A practical guide for applied research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Krzystek M. (2018). Analiza tematyczna w badaniach jakościowych, Kraków: Fundacja Rozwoju Badań Społecznych.Łapińska Ł., Sudolska A., Zinecker M., (2022). Raport z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłości, red. P. Kryjom, Warszawa (https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/uploads/2022/07/Raport-z-badan‑empirycznych-w-zakresie‑kompetencji‑i-zawodow‑przyszlosci.pdf, dostęp: 15.11.2022).Merriam S. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation. Jossey‑Bass.Morgan D.L. (1988). Focus groups the qualitative research. Beverly Hills: SAGE Publications.Morgan D.L., Kreuger R.A. (1993). When to use focus groups and why in Morgan D.L. (Ed.) Successful Focus Groups. London: Sage.Nowel S. (2021). Studiowanie, kształcenie, oczekiwania – z badań studentów pierwszego roku, (w:) Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, red. A. Karpińska, W. Wróblewska, P. Remża, Białystok 2021, s. 73–85 (http://hdl.handle.net/11320/11279, dostęp: 15.11.2022).Pasikowski S. (2019). Funkcja nasycenia teoretycznego i jej nienasycenie – implikacje metodologiczne dla badań w pedagogice. „Przegląd Pedagogiczny: Studia i Rozprawy”.Piorunek M. (2016). Liczby i słowa w badaniach humanistycznych i społecznych (Nie)dychotomiczność paradygmatów badawczych. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAMRavitch S., Carl N. (2016). Qualitative research: Bridging the conceptual, theoretical, and methodological. London: Sage.Romaniuk M.W., Łukasiewicz‑Wieleba J. (2021). Raport z badań. Zdalna edukacja kryzysowa w APS w okresie pandemii COVID‑19. Z perspektywy rocznych doświadczeń, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/19833/Raport%20z%20badania%20Zdalna%20edukacja%20 kryzysowa%20w%20APS%20w%20okresie%20pandemii%20COVID-19.%20Z%20perspektywy%20rocznych%20do%c5%9bwiadcze%c5%84..pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 15.11.2022).Shepard L.A. (2000). The role of assessment in a learning culture, Educational Researcher 29(7), s. 4−14.Strauss A., Corbin J. (1998). Basics of qualitative research, techniques, and procedures for developing grounded theory, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Wilczyńska W., Michońska‑Stadnik A. (2010). Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Avalon.Włoch R., Śledziewska K. (2019). Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, Warszawa: DELab UW

    Similar works