RAKAS-tutkimushankkeen loppuraportti

Abstract

Rakennusalan työntekijöiden substanssiosaaminen on perinteisesti ymmärretty tärkeäksi osaksi rakennustyömaiden sujuvaa toteutumista. Substanssiosaaminen yksin ei kuitenkaan riitä rakennusalalla, jossa olennaista on ihmisten välinen vuorovaikutus ja moninaisten tilanteiden hallinta. Usealla muulla toimialalla on tiedostettu, että ns. yleisten työelämätaitojen, tai metataitojen, osaamisella on merkittävä vaikutus työyhteisön toimivuuteen ja työn tuloksellisuuteen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin metataitoja rakennusalan kontekstissa sekä kartoitettiin rakennustyömaiden metataitoihin liittyvän osaamisen nykytilaa työmaahaastattelujen ja kyselyjen avulla. Haastattelujen ja kyselyjen vastaajina olivat erikseen työnjohtajat ja rakennustyöntekijät. Aluksi tutkimuksessa muodostettiin listaus rakennustyön kannalta tärkeiksi oletetuista metataidoista kirjallisuuden avulla. Vastaajat kokivat listattujen metataitojen olevan tärkeitä sekä haastatteluissa että kyselyissä. Lisäksi valtaosassa taidoista koettiin olevan osaamisen puutteita. Kyselyistä selvisi myös, että alalla töissä olevat toivovat, että metataitojen opettamiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota rakennusalan opetuksessa. Tutkimuksen toisessa osassa perehdyttiin metataitojen pedagogiikkaan kirjallisuuskatsauksen avulla, ja pilotoitiin metataitojen opettamiseen huomiota kiinnittävä ”konsulttimaista projektityöskentelyä” käyttävä opintojakso Tampereen yliopiston rakennusalan opetuksessa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat kokivat, että heillä on vielä osaamisen puutteita metataitoihin liittyen, ja että pilottiopintojakson kaltainen menettely edesauttoi tiettyjen metataitojen oppimista. Tähän liittyen tärkeänä viestinä kirjallisuudesta kuitenkin nostettiin esiin metataitojen opettamisen näkökulma koko tutkinnon aikana, eikä vain yksittäisellä opintojaksolla. Metataitojen osaamisessa on siis puutteita, siihen toivotaan enemmän panostusta, ja ratkaisuksi tähän ehdotetaan metataitojen oppimisen huomioimista tutkintotasolla. Tutkinnon alussa opiskelijat olisi hyvä perehdyttää metataitoihin käsitteenä, niiden osaamisen tasoon ja mahdollisuuksiin oppia metataitoja. Tutkinnon edetessä opiskelijoita tulisi altistaa metataitojen oppimiselle erilaisin pedagogisin menettelyin, mm. yritysyhteistyötä hyödyntävien projektitöiden avulla

    Similar works