The orientation of non-governmental organization executives towards sports events: A quantitative research

Abstract

Bu araştırmada, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yürütücülerinin spor etkinliklerine yönelim durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubu, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında görev yapan 167 katılımcıdan oluşmaktadır. Betimleyici olarak tasarlanan bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada yer alan katılımcıların demografik durumlarının tespit edilmesi için frekans analizi; verilen normal dağılım durumunu saptamak adına basıklık ve çarpıklık testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yürütücülerinin spor etkinliklerine yönelim durumlarının cinsiyet değişkenine göre, erkek katılımcıların ölçek puan ortalamalarının kadın katılımcıların toplam puan ortalamalarından anlamlı düzeyde ve ölçek alt boyutlarından duygu arama, bilgi arama boyutlarında erkek katılımcılar lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yürütücülerinin spor etkinliklerine yönelimlerinin düzenli spor yapma ve yapmama değişkenine göre, ‘duygu arama, bilgi arama’ alt boyutları ve toplam puanlarda düzenli spor yapanlar lehine anlamlı farklılaştığı tespit edilmiştir. Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yürütücülerinin spor etkinliklerine yönelimlerinin yaşanılan bölge değişkenine göre, Marmara Bölgesi’nde yaşayan katılımcıların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan katılımcılara göre anlamlı oranda farklılaştığı gözlenmiştir. Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yürütücülerinin spor etkinliklerine yönelimlerinin yaş ve eğitim değişkenlerine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.In this research, it is aimed to examine the orientation of the non-governmental organizations active in the field of youth and sports to sports activities. The sample group of the research consists of 167 participants working in non-governmental organizations operating in Turkey. Questionnaire technique was used as a data collection tool in this research, which was designed as descriptive. Frequency analysis to determine the demographic status of the participants in the research; In order to determine the given normal distribution, the kurtosis and skewness tests were applied. As a result of the analyzes made, according to the gender variable of the orientation of the non-governmental organizations active in the field of youth and sports, the scale score averages of the male participants were significantly different from the total score averages of the female participants, and there was a significant difference in favor of the male participants in the sub-dimensions of emotion seeking and information seeking. It has been determined that the orientation of the executives of non-governmental organizations operating in the field of youth and sports to sports activities differs significantly in favor of those who regularly do sports in the sub-dimensions of "searching for emotions, seeking information" and total scores, according to the variable of doing or not doing sports regularly. It has been observed that the orientation of the executives of non-governmental organizations operating in the field of youth and sports to sports activities differs significantly between the participants living in the Marmara Region and the participants living in the Southeastern Anatolia Region, according to the region of residence. It has been observed that there is no significant difference in the orientation of the executives of non-governmental organizations operating in the field of youth and sports to sports activities according to age and education variables

    Similar works