research

KULJETUSTEN HALLINTAJÄRJESTELMÄN HANKKIMISEN TUTKIMUS BE GROUP OY:N TERÄSTEN JAKELUKULJETUKSIIN

Abstract

Logistiikan operatiivisiin järjestelmiin on viime vuosikymmenen aikana kiinnitetty enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Kilpailun kiristyessä on huomattu ajoneuvokaluston kuljetussuunnittelun, reittioptimoinnin ja sähköisen informaation hallinnan tarpeellisuus yritysten tavoitellessa kilpailukykyä ja kustannussäästöjä logistisissa toiminnoissaan. Opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia ja löytää toimeksiantaja BE Group Oy:lle kuljetusten hallintajärjestelmä, jolla saavutettaisiin heidän asettamansa tavoitteet jakelukuljetusten hallinnassa. Tavoitteena on ollut jakelukuljetusten suunnittelun ja hallinnan tehostaminen, ajoneuvokaluston käyttöasteen parantaminen, ajoneuvokaluston reaaliaikainen seuranta, kuljettajien työrauhan, liikenneturvallisuuden, ja asiakaspalvelun parantaminen sekä tekninen valmius reaaliaikaiseen toimituskuittaukseen viivakoodi- tai RFID -tekniikoilla. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt puhelinhaastatteluja. Tiedonlähteitäni ovat ammattikirjallisuus ja painetut ammattilehdet sekä Internet. Tutkimukseen on valittu kolme kuljetusten hallintajärjestelmävaihtoehtoa, joiden toiminnallisia ominaisuuksia esitellään BE Group Oy:n tavoitteiden valossa. Työssä ei oteta kantaa hankinta- ja asennuskustannuksiin, vaan tutkitaan tarpeisiin soveltuvaa kokonaisuutta. Erilaisia paikannukseen ja tunnistukseen käytettäviä radiotekniikoita ei käsitellä kuin yleisellä tasolla.For the last century there has been a growing attention to operative systems in logistics. Due to intensifying competition companies have noticed the necessity of transportation planning for their vehicle fleets, route optimizing and electric information management in order to pursue higher levels of competitiveness and cost savings. The target of my graduate lies in finding the fleet management system for contractor BE Group Ltd which would meet the requirements they have set for the management of distribution. The goal has been to streamline design and management of distribution, to improve utilization rate and real-time tracking of vehicle fleet, road safety and customer service and also to introduce technical readiness for a real-time delivery confirmation via barcode or RFID technics. I have used phone interviews as my main research method. As resources I have used the Internet, but mainly professional literature and magazines. Three alternatives for fleet management system were chosen for the research whose functional properties are demonstrated considering the priorities of BE Group Ltd. In my graduate I study requirements meeting systems without considering acquisition or installation costs. Different methods of tracking and identification radio technics are processed in general

    Similar works