Історичний аспект і сучасний стан кінологічних підрозділів Національної поліції України

Abstract

Гармаш, В. В. Історичний аспект і сучасний стан кінологічних підрозділів Національної поліції України / В. В. Гармаш // Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 29 жовт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 45-48.Зазначено, що кінологічні підрозділи Національної поліції України у своєму сучасному вигляді створені відносно недавно. Проте, перед цим вони мали тривалу історію та пережили період бурхливих змін, внаслідок якого і прийняли свій теперішній стан. Методичну базу напрацьовану органами внутрішніх справ цілком можливо використовувати й для забезпечення діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції, адже практичні прийоми застосування собак здебільшого не змінились. Проте, доцільним є оновлення методичних матеріалів з урахуванням сучасних викликів в роботі поліції, таких як підвищення небезпеки незаконного використання вибухонебезпечних пристроїв та вибухівки, зброї тощо.It is noted that the cynological units of the National Police of Ukraine in their modern form were created relatively recently. However, before that, they had a long history and experienced a period of turbulent change, as a result of which they accepted their current state. It is quite possible to use the methodological base developed by the internal affairs bodies to ensure the activities of the canine units of the National Police, because the practical methods of using dogs have not changed for the most part. Nevertheless, it is advisable to update the methodological materials, taking into account modern challenges in the work of the police, such as the increased risk of illegal use of explosive devices and explosives, weapons, etc.Отмечено, что кинологические подразделения Национальной полиции Украины в своем современном виде созданы относительно недавно. Однако, перед этим они имели долгую историю и пережили период бурных перемен, в результате которого и приняли свое нынешнее состояние. Методическую базу, наработанную органами внутренних дел, вполне возможно использовать и для обеспечения деятельности кинологических подразделений Национальной полиции, ведь практические приемы применения собак в большинстве своем не изменились. Тем не менее, целесообразно обновление методических материалов с учетом современных вызовов в работе полиции, таких как повышение опасности незаконного использования взрывоопасных устройств и взрывчатки, оружия и т.д

    Similar works