91 research outputs found

  Mathematical modelling of morphological processes in estuaries

  No full text
  Civil Engineering and Geoscience

  Morfologische effecten van een getijdecentrale in de Brouwersdam: Concept

  No full text
  De morfologische effecten van het gedeeltelijk herstellen van het getij in het Grevelingenmeer door middel van een getijdecentrale worden geanalyseerd. De veranderingen in de morfologische ontwikkelingen die de getijdecentrale kan veroorzaken zijn geëvalueerd voor zowel binnen als buiten de Brouwersdam. Het gaat om een eerste analyse op basis van literatuur, velddata en resultaten van stromingsberekeningen met een bestaand model. Uit de analyse is geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat de werking van de getijdecentrale in gevaar zal komen door sedimentatie in de geulen. Wel zijn een aantal zorgpunten m.b.t. de effecten van de centrale geconstateerd: - Verruiming van de kortsluitgeul dicht bij de getijdecentrale aan de binnen zijde van de Brouwersdam door erosie. - Mogelijke afname in omvang van de Bollen van Ooster. - Erosie van geulen dichtbij de getijdecentrale buiten de Brouwersdam, waardoor het afgezette slib vrij kan komen. - Mogelijk heroriëntatie van geulen in het mondinggebied die gepaard gaat met bijvoorbeeld sterk lokale erosies.Grevelinge

  Verbetering ESTMORF

  No full text
  • …
  corecore