4,761 research outputs found

  Proseduraalinen luolagenerointi

  No full text
  InsinöörityössÀ tehtiin proseduraaliseen generointiin pohjautuva peli ja tutkittiin proseduraalista generointia yleisemmin. Työn tavoitteena oli laajentaa tekijÀn kÀsitystÀ proseduraalisen generoinnin eri menetelmistÀ. Proseduraalisen generoinnin kÀyttö sai alkunsa alun perin lautapeleissÀ, kunnes sitÀ alettiin 1980-luvulla kÀyttÀmÀÀn videopeleissÀ. Proseduraalista generointia voidaan kÀyttÀÀ peleissÀ erittÀin monin tavoin. Joskus se on pelin keskeisin mekaniikka, kun taas joissain peleissÀ sitÀ saatetaan kÀyttÀÀ vain kehitysprosessin apuvÀlineenÀ. TyössÀ kehitettiin Unity-pelimoottoria ja Fedora Linux -kÀyttöjÀrjestelmÀÀ kÀyttÀen peli, jonka tasot ovat proseduraalisesti generoituja. PelissÀ kaivellaan luolan seiniÀ ja etsitÀÀn reittiÀ alempaan kerrokseen, seuraavaan tasoon, joka on aina hieman aiempaa kerrosta suurempi. Pelialue on neliön muotoinen, pelaaja aloittaa sen keskeltÀ ja reunoilla on seiniÀ, joita ei voi tuhota. Kiviseinien seassa on malmeja, joita on sattumanvaraisesti sinne sijoiteltu. Peliprojekti jÀi suppeaksi kehitysajan rajallisuuden takia, mutta proseduraalisia elementtejÀ saatiin peliin silti. PelistÀ puuttuu kÀyttöliittymÀ, mutta pelin rajallisuuden takia se ei koitunut kovin suureksi ongelmaksi. Peliin suunniteltiin alun perin vihollisia ja taikoja. Myös malmeille oli tarkoitus kehittÀÀ kÀyttöjÀ, mutta aikataulu ei riittÀnyt niiden lisÀÀmiseen

  Occupational therapists’ experiences of implementing interventions for children with different disabilities in compulsory school

  No full text
  Bakgrund: I Sverige har barn skolplikt och behöver dÀrmed ha en bra och fungerande skolgÄng. Barn med funktionsnedsÀttningar kan löpa större risk för att inte bli delaktiga i undervisning och gemenskap jÀmfört med barn utan funktionsnedsÀttningar. Detta pÄ grund av en otillgÀnglig miljö. Arbetsterapeutens roll inom grundskolan Àr att utföra ÄtgÀrder för att tillgÀngliggöra aktivitet. Enligt vÄr kÀnnedom saknas denna kompetens ofta inom skolan som kan utföra ÄtgÀrder för barn med funktionsnedsÀttningar. Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att utföra ÄtgÀrder i grundskolan för barn med olika typer av funktionsnedsÀttningar. Metod: Examensarbetet har en kvalitativ design dÀr data har samlats in med hjÀlp av semistrukturerade intervjuer med nio arbetsterapeuter med anstÀllning inom barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri och barnklinik. Data har analyserats med kvalitativ innehÄllsanalys med induktiv ansats. Resultat: Arbetsterapeuterna hade liknande erfarenheter av att utföra ÄtgÀrder i skolmiljön. Deras aspekter sammanstÀlldes i fyra kategorier: FunktionsnedsÀttningar ger behov av arbetsterapi i skolan, Betydelsefullt att observera i skolmiljö, Optimalt samarbete har betydelse för skolmiljön och Skolans ekonomi och oklar ansvarsfördelning pÄverkar ÄtgÀrder. Slutsats: Barn med olika funktionsnedsÀttningar har olika behov av arbetsterapeutiska ÄtgÀrder i skolan, och dÀrmed Àr det viktigt att arbetsterapeuter fÄr möjlighet att observera barnet i skolmiljön. Samarbetet mellan skolpersonal och arbetsterapeut Àr viktigt för att skapa en bra skolmiljö, men nÄgot som begrÀnsar arbetsterapeuternas arbete för barn med funktionsnedsÀttningar Àr skolans ekonomi och att riktlinjer mellan kommuner och regioner Àr otydliga

  CAPGrasp: An R3×SO(2)-equivariant\mathbb{R}^3\times \text{SO(2)-equivariant} Continuous Approach-Constrained Generative Grasp Sampler

  Full text link
  We propose CAPGrasp, an R3×SO(2)-equivariant\mathbb{R}^3\times \text{SO(2)-equivariant} 6-DoF continuous approach-constrained generative grasp sampler. It includes a novel learning strategy for training CAPGrasp that eliminates the need to curate massive conditionally labeled datasets and a constrained grasp refinement technique that improves grasp poses while respecting the grasp approach directional constraints. The experimental results demonstrate that CAPGrasp is more than three times as sample efficient as unconstrained grasp samplers while achieving up to 38% grasp success rate improvement. CAPGrasp also achieves 4-10% higher grasp success rates than constrained but noncontinuous grasp samplers. Overall, CAPGrasp is a sample-efficient solution when grasps must originate from specific directions, such as grasping in confined spaces.Comment: This work has been submitted to the IEEE for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessibl

  Experimental FTIR-MI and Theoretical Studies of Isocyanic Acid Aggregates

  No full text
  Homoaggregates of isocyanic acid (HNCO) were studied using FTIR spectroscopy combined with a low-temperature matrix isolation technique and quantum chemical calculations. Computationally, the structures of the HNCO dimers and trimers were optimized at the MP2, B3LYPD3 and B2PLYPD3 levels of theory employing the 6-311++G(3df,3pd) basis set. Topological analysis of the electron density (AIM) was used to identify the type of non-covalent interactions in the studied aggregates. Five stable minima were located on the potential energy surface for (HNCO)2, and nine were located on the potential energy surface for (HNCO)3. The most stable dimer (D1) involves a weak, almost linear N-H⋯N hydrogen bond. Other structures are bound by a N-H⋯O hydrogen bond or by O⋯C or N⋯N van der Waals interactions. Similar types of interactions as in (HNCO)2 were found in the case of HNCO trimers. Among nine stable (HNCO)3 structures, five represent cyclic forms. The most stable T1 trimer structure is characterized by a six-membered ring formed by three N-H⋯N hydrogen bonds and representing high symmetry (C3h). The analysis of the HNCO/Ar spectra after deposition indicates that the N-H⋯O hydrogen-bonded dimers are especially prevalent. Upon annealing, HNCO trimers were observed as well. Identification of the experimentally observed species relied on previous experimental data on HNCO complexes as well as computed data on HNCO homoaggregates’ vibrational spectra.peerReviewe

  Low-density granulocytes are related to shorter pregnancy duration but not to interferon alpha protein blood levels in systemic lupus erythematosus

  Get PDF
  BACKGROUND: An increased risk of pregnancy complications is seen in women with systemic lupus erythematosus (SLE), but the specific immunopathological drivers are still unclear. Hallmarks of SLE are granulocyte activation, type I interferon (IFN) overproduction, and autoantibodies. Here we examined whether low-density granulocytes (LDG) and granulocyte activation increase during pregnancy, and related the results to IFNα protein levels, autoantibody profile, and gestational age at birth. METHODS: Repeated blood samples were collected during pregnancy in trimesters one, two, and three from 69 women with SLE and 27 healthy pregnant women (HC). Nineteen of the SLE women were also sampled late postpartum. LDG proportions and granulocyte activation (CD62L shedding) were measured by flow cytometry. Plasma IFNα protein concentrations were quantified by single molecule array (Simoa) immune assay. Clinical data were obtained from medical records. RESULTS: Women with SLE had higher LDG proportions and increased IFNα protein levels compared to HC throughout pregnancy, but neither LDG fractions nor IFNα levels differed during pregnancy compared to postpartum in SLE. Granulocyte activation status was higher in SLE relative to HC pregnancies, and it was increased during pregnancy compared to after pregnancy in SLE. Higher LDG proportions in SLE were associated with antiphospholipid positivity but not to IFNα protein levels. Finally, higher LDG proportions in trimester three correlated independently with lower gestational age at birth in SLE. CONCLUSION: Our results suggest that SLE pregnancy results in increased peripheral granulocyte priming, and that higher LDG proportions late in pregnancy are related to shorter pregnancy duration but not to IFNα blood levels in SLE

  Interventions to reduce anxiety for people with Dementia disease : A literature study for nurses' knowledge about interventions

  No full text
  Introduktion: Demenssjukdom används som ett paraplybegrepp som innefattar Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och demenssjukdom av annan typ. Förekomst av ångest vid diagnostiserad demenssjukdom är vanligt, då demenssjukdom är en dödlig progressiv sjukdom som innebär en nedgång i kognitiva funktioner och skapar begränsningar av möjligheter i livet. Syfte: Syftet med studien var att belysa omvårdnadsinterventioner vid ångest hos personer med demenssjukdom. Metod: Polit och Beck (2021) nio steg användes. Databassökningarna utfördes i CINAHL och PsycInfo, samtliga artiklar är Peer reviewed. Litteraturstudiens resultat är baserad på åtta kvantitativa artiklar och tre kvalitativa artiklar. Resultat: Litteraturstudiens teman är “Musik i rörelse och aktivt deltagande”, “Multimedia, digitala hjälpmedel och fotoböcker ”, “Taktil massage och beröring”, “ Interventioner i omgivningen och nycklar i vardagen”. Samtliga omvårdnadinterventioner i litteraturstudien visar på minskad ångest hos personer med demenssjukdom. Slutsats: Sjuksköterskan är betydelsefull i personcentrerad vård, kollaborativ vård, tillvaratagande av resurser och vårdanpassning. Dessa faktorer är avgörande för hur interventioner implementeras och utfallet. Resultatet visar att interventioner kan användas som nycklar för sjuksköterskan och utgör en kunskap som är en god grund för förbättrad vård för att minska ångest hos personer med demenssjukdom. Interventionerna kan därför appliceras i en vårdplan som individanpassas

  Management accounting and control in manufacturing SME:s : A multiple case study on management accounting and control in successful manufacturing SME:s

  No full text
  Titel: Ekonomi- och verksamhetsstyrning i tillverkande SMEs.    Undertitel: En flerfallstudie om ekonomi- och verksamhetsstyrningen i framgÄngsrika tillverkande SME:s  Bakgrund och problemdiskussion: Definition av ekonomi- och verksamhetsstyrning i SME:s samt allmÀn information om SMEs. Problematiken som belyses i tidigare studier Àr att det Ànnu inte har framkommit nÄgon tydlig bild av sÀrdragen i ekonomi- och verksamhetsstyrning för SME:s samt att Àmnet inte anses vara modernt. Bristen pÄ en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning Àr ett stort hinder för tillvÀxt samt en orsak till varför dessa typer av företag misslyckas. Utan en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning riskerar SME:s att inte uppnÄ sina kortsiktiga och lÄngsiktiga mÄl. Mer forskning behövs om hur SME:s kan övervinna resursbegrÀnsningar och andra hinder som förhindrar dem frÄn att i tillrÀcklig utstrÀckning anvÀnda ekonomi- och verksamhetsstyrning. SÄdan forskning skulle inte bara kunna öka vÄr allmÀnna förstÄelse för ekonomi- och verksamhetsstyrning i SMEs, utan ocksÄ bidra till att ta fram vÀrdefulla rÄd för SME:s.  Syfte: Syftet med studien Àr först och frÀmst att kartlÀgga struktur, anvÀndning och effekter av ekonomi- och verksamhetsstyrning i tre framgÄngsrika tillverkande SMEs. Dessutom ska vi analysera företagens ekonomi- och verksamhetsstyrning utifrÄn koncepten formell och informell styrning samt ett antal faktorer. Avslutningsvis syftar studien till att ge förslag pÄ hur en god ekonomi- och verksamhetsstyrning kan utformas för tillverkande SMEs.   Metod: Studien har genomförts utifrÄn en kvalitativ forskningsstrategi dÀr en flerfallstudie har valts som forskningsdesign. Studien har genomförts med ett deduktivt angreppssÀtt dÀr respondenterna valts utifrÄn ett mÄlstyrt urval och snöbollsurval dÀr semistrukturerade intervjuer tillÀmpats. För att sÀkerstÀlla en tillfredsstÀllande kvalitetsnivÄ har kvalitetskriterierna tillförlitlighet och Àkthet diskuterats och tillÀmpats. I studien har det Àven tagits hÀnsyn till fyra etiska stÀllningstaganden för att respondenterna som medverkat i denna studie ska kÀnna sig rÀttvist behandlade.  Slutsats: Slutsatserna vi kan dra i vÄr studie Àr att det finns ett samband mellan ekonomi- och verksamhetsstyrning och huvudmannaskap, tillvÀxt och bransch, dÄ dessa faktorer pÄverkar styrningen pÄ olika sÀtt. UtifrÄn detta kunde vi se att fallföretagen hanterat dessa faktorer pÄ likande sÀtt, vilket vi sammanfattat i en modell. Vidare har vi Àven sett att fallföretagen under senare Är gÄtt över till en mer formell styrning av sin verksamhet i takt med att företagen vuxit. Det finns dock kvar informella strukturer som vi anser Àr viktiga för att en god ekonomi- och verksamhetsstyrning ska erhÄllas. Title: Management accounting and control in manufacturing SME:s. Subtitle: A multiple case study on management accounting and control in successful manufacturing SME:s Background and problem discussion: Definition of management accounting and control of SMEs and general information about SME:s. The problem highlighted in previous studies is that there has not yet been a clear picture of the characteristics of management accounting and control for SMEs and that the subject is not considered to be modern. The lack of clear management accounting and control methods leads to a major obstacle to grow and a reason why these types of companies fail. Without clear management accounting and control, SME:s risk not achieving their short-term and long-term goals. More research is needed on how SME:s can overcome their resource constraints and other barriers that prevent them from expanding the use of management accounting and control. Such research could not only increase our general understanding of management accounting and control in SMEs, but also contribute to producing valuable advice for SMEs. Purpose: The purpose of this study is first and foremost to map the structure, use and the effects of management accounting and control in three successful manufacturing SME:s. In addition, we will analyze the companies' management accounting and control based on the concepts of formal and informal management, as well as a number of factors. In conclusion, the study aims to provide suggestions on how a well-functioning management accounting and control can be designed in manufacturing SME:s. Method: The study has been carried out based on a qualitative research strategy where a multiple case study has been chosen as research design. The study has been carried out with a deductive approach where the respondents were chosen based on a target-driven selection together with a snowball selection where semi-structured interviews was applied. For quality level and satisfaction, quality criteria reliability and authenticity have been discussed and applied. We have also taken four ethical stances into account to make the respondents feel fairly treated. Conclusion: The conclusions we can draw in our study are that there is a connection between management accounting and control and leadership, growth and industry, as these factors affect the company in different ways. Based on this, we could see that the case companies handled these factors in similar ways, which we summarized in a model. Furthermore, we have also seen that the case companies in recent years have switched to a more formal management of their operations as the companies have grown. However, there are still informal structures that we believe are important for a well-functioning management accounting and control to be achieved

  The gender representations of sports journalism : A qualitative interview study on how sports reporters at local newspapers work for equal sports coverage.

  No full text
  Historically, sport has been a male phenomenon and this has also left an impression onsports coverage from the media. There has always been an imbalance in reportingbetween the sexes, but in recent years it has been possible to see an improvement froman equality perspective. The purpose of this essay is to find out how the local sportsnewsrooms work for equal sports coverage, and what obstacles and difficulties there areto get the reporting completely equal. To answer the study's questions, a structuredinterview is conducted with three sports managers and five sports journalists from fourdifferent local newsrooms in Sweden, to get their views on the job towards equal sportscoverage.The essay uses four different theories that are used as a basis and help when theinterview answers are analyzed in the results and the discussion. The theories used arethe agenda theory, framing theory, the gender theory and the gatekeeping theory. Theprevious research shows varying results on equal sports coverage. Several studies haveconcluded that there are more female sports journalists who are making an effort formore equal coverage, while other studies believe that interest in women's sports hasincreased after newspapers made a stronger investment in women's sports.The essay uses a qualitative interview study and a thematic analysis to be able tointerpret the experiences and perceptions of the interviewees. The method is best suitedwhen it comes to studying people's behavior and values in society, which fits well withthe essay's purpose.The results show that the local sports editors work daily for equal sports coverage, butthat it is not as simple as one might think. There are a number of factors that emerged inthe results that make it more difficult to achieve completely equal coverage. The numberof elite teams each catchment area has, the inroads of commercialization and theeconomy of the newspaper, as well as old norms and how it has looked throughouthistory are the factors that all interviewees highlight as playing a big role in why thereporting is still not equal between the sexes. This essay shows that the problem stillexists but that it has gotten better, and that hard work is being done to get as equal areporting as possible
  • 

  corecore